งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ Design. การออกแบบ คือ การ สร้างสรรค์อย่างมี หลักการและเหตุผล ทำให้งานมีคุณค่า เป็นที่พึงพอใจของ มนุษย์ โดยการสร้าง ให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ Design. การออกแบบ คือ การ สร้างสรรค์อย่างมี หลักการและเหตุผล ทำให้งานมีคุณค่า เป็นที่พึงพอใจของ มนุษย์ โดยการสร้าง ให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ Design

2 การออกแบบ คือ การ สร้างสรรค์อย่างมี หลักการและเหตุผล ทำให้งานมีคุณค่า เป็นที่พึงพอใจของ มนุษย์ โดยการสร้าง ให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดใจ

3 การออกแบบ (design) การออกแบบ เป็น การจัดองค์ประกอบของหลายสิ่ง สร้างสรรค์ให้มีความสัมพันกัน เป็น การสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างหนึ่ง ของมนุษย์ชาติ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและ วิวัฒนาการที่ควบคู่กันมากับมนุษย์ เป็น กระบวนการพัฒนาปรับปรุงส่ิงต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง ระบบ เป็น กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสิ่ง ที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม

4

5

6

7

8

9 การออกแบบ (design) ต่างกับ ศิลปะ (arts) อย่างไร ศิลปะคือ การแสดงออกจาก จินตนาการ อารมณ์ เพื่อสื่อ ความหมายบางอย่าง เช่น ความสุข ความเศร้า ความ ตื่นเต้น หรือความกลัว เป็นต้น ศิลปะนั้นจะสื่อความหมายให้ ตรงตามที่ศิลปินต้องการมาก เท่าไหร่ ขึ้นนกับความสามารถ ของศิลปินนั้นเอง ต่างกับงานออกแบบ ที่จะต้อง มีการคำนึงถึงประโยชน์ใช้ สอย (function)

10 ประเภทของ ศิลปะ ประเภทของศิลปะ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1. วิจิตรศิลป์ (fine arts) 2. ประยุกต์ศิลป์ (appiled arts)

11 วิจิตรศิลป์ 1. วิจิตรศิลป์ (fine arts) มี 3 สาขา 1.1 ทัศนศิลป์ (visual arts) คืองาน ที่สือให้ตามองเห็น ภาพวาดต่างๆ จาก มือหรือจาก คอมพิวเตอร์ ก็ได้

12

13 วิจิตรศิลป์ 1.2 โสตศิลป์ (audio arts) คือ สื่อการรับรู้ จากการได้ยิน เช่น ดนตรี เสียงต่างๆ งานจำพวก sound effects

14

15 วิจิตรศิลป์ 1.3 โสตทัศนศิลป์ (audio visual arts) คือ งานที่สื่อให้ตา มองเห็นและหูได้ยิน โดยใช้เทคโนโลยี เช่น ภาพยนตร์ วีดี ทัศน์ มัลติมีเดีย

16 ประยุกต์ศิลป์ 2. ประยุกต์ศิลป์ (applied arts) มี 2 สาขา 2.1 สถาปัตยกรรม (architecture) คืองานที่ ต่อสนองความต้องการ ของมนุษย์ ประกอบด้วย รูปทรงที่เป็นโครงสร้าง ขนาดใหญ่ เช่นการ ออกแบบอาคาร

17

18 ประยุกต์ศิลป์ 2.2 ออกแบบ อุตสาหกรรม (industrial design) คืองาน ออกแบบเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตอบสนอง ความต้องการของมนุษย์ โดยเกี่ยวข้องกับระบบ อุตสาหกรรม เช่น เตา ไมโครเวฟ โทรศัพท์ ไอ พอดไอแพด ไอคอกไอ แคก เป็นต้น

19

20 การออกแบบกราฟฟิคห มายถึงการแก้ปัญหาบน ระนาบสองมิติ เป็นการ ส่งสารข้อความบางอย่าง ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดย อยู่ภายใต้ข้อจำกัด เช่น การเงิน จิตวิทยา ปัญหา ทางเทคนิค เป็นต้น การออกแบบกราฟฟิค

21 นักออกแบบกราฟฟิคใน ปัจจุบันมีขอบเขตงาน เกี่ยวข้องกับสื่อหลายแขนง โดยเฉพาะสื่อที่รับรู้ได้ด้วย การมองเห็น เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เกม เสื้อผ้า สัญลักษณ์ในอาคาร รวมถึง รูปแบบสัญลักษณ์บน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

22

23

24

25

26 งาน ส่ง..... ให้นิสิตทำการ ออกแบบป้าย โฆษณา ของ สาขาวิชา โดยมี รายละเอียด ดังนี้ ทำด้วย Photoshop แล้วส่งมาที่ mail kasem.kamolchaipisit@ gmail.com โดยเขียนหัวเรื่อง ดังนี้ D2_ รหัสนิสิต “ งาน ออกแบบ ”


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ Design. การออกแบบ คือ การ สร้างสรรค์อย่างมี หลักการและเหตุผล ทำให้งานมีคุณค่า เป็นที่พึงพอใจของ มนุษย์ โดยการสร้าง ให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google