งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งเทคโนโลยี เหล่านี้ เป็นทักษะที่จำเป็น สำหรับผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและ อนาคต สาระสำคัญในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของผู้บริหาร ผู้บริหารท่านใดที่ไม่รู้จักเทคโนโลยี สารสนเทศ บ้าง !!!!

2 1. ทักษะในการ พิมพ์เอกสาร 2. ทักษะในการเก็บรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ สามารถจำแนกทักษะตามลักษณะการ ทำงานได้ ๕ ลักษณะดังนี้ ผู้บริหารต้องมีความสามารถสร้าง หรือทำเอกสารขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือบันทึกข้อมูลพร้อมกับถ่ายทอด ข้อมูลให้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ ผู้บริหารต้องสามารถรวบรวมข้อมูล และบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

3 3. ทักษะการใช้ e–mail และการประชุมร่วม เป็นการส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยตรงจากผู้ส่งไปสู่ที่หมาย ปัจจุบันโปรแกรม e–mail ได้พัฒนาขึ้นจนไม่ยากนัก นอกจากจะสามารถประชุมร่วมผ่านระบบ Internet และระบบที่ใช้กับ Internet ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะ และความสามารถในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

4 4. ทักษะในการ วิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารต้องมีความสามารถคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้ โดยการตัดสินใจยังเป็นของผู้บริหารที่เป็นมนุษย์ ส่วนเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ อาจมีโปรแกรมช่วยตัดสินใจ ได้ในบางเรื่อง แต่สิ่งสุดท้ายที่จะต้องพิจารณา คือ “ วิจารณญาณ ” ของมนุษย์ที่เป็นผู้บริหารเท่านั้น โดยไม่ยอมให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลมากกว่า

5 5. ทักษะในการสร้างรูปแบบหรือ สถานการณ์จำลอง ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยให้มีกระบวนการ ในการตัดสินใจ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ในการบริหารและจัดการได้

6 สรุป : ผู้บริหารจึงมีความจำเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีไปพัฒนา ตนเอง และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการในองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ ผบก. สุเทพ เพชรหาญ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เอกสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กองวิศวกรรมการแพทย์ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556 เว็ปไซด์ http://medi.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google