งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารท่านใดที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ บ้าง !!!! สาระสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ เป็นทักษะที่จำเป็น สำหรับผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2 1. ทักษะในการ พิมพ์เอกสาร
สามารถจำแนกทักษะตามลักษณะการทำงานได้ ๕ ลักษณะดังนี้ 1. ทักษะในการ พิมพ์เอกสาร ผู้บริหารต้องมีความสามารถสร้าง  หรือทำเอกสารขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือบันทึกข้อมูลพร้อมกับถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ 2. ทักษะในการเก็บรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารต้องสามารถรวบรวมข้อมูล และบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

3 3. ทักษะการใช้ e–mail และ การประชุมร่วม
เป็นการส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยตรงจากผู้ส่งไปสู่ที่หมาย ปัจจุบันโปรแกรม e–mail ได้พัฒนาขึ้นจนไม่ยากนัก นอกจากจะสามารถประชุมร่วมผ่านระบบ Internet และระบบที่ใช้กับ Internet ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะ และความสามารถในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

4 4. ทักษะในการ วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้บริหารต้องมีความสามารถคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้ โดยการตัดสินใจยังเป็นของผู้บริหารที่เป็นมนุษย์ ส่วนเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ อาจมีโปรแกรมช่วยตัดสินใจ ได้ในบางเรื่อง แต่สิ่งสุดท้ายที่จะต้องพิจารณา คือ “วิจารณญาณ” ของมนุษย์ที่เป็นผู้บริหารเท่านั้น โดยไม่ยอมให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลมากกว่า

5 5. ทักษะในการสร้างรูปแบบหรือ สถานการณ์จำลอง
ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยให้มีกระบวนการ ในการตัดสินใจ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ในการบริหารและจัดการได้

6 สรุป : ผู้บริหารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556 เว็ปไซด์ จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ ผบก.สุเทพ เพชรหาญ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google