งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือ รวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือ รวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือ รวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบ และใช้ข้อสรุปนั้นเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมใน การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

3  ตามเกณฑ์ความเกี่ยวข้องทางบัญชี  ตามเกณฑ์แหล่งที่มา  ตามเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ

4  หลักฐานทางการบัญชี  หลักฐานประภอบต่างๆ

5  หลักฐานจากภายในกิจการ  หลักฐานจากภายนอกกิจการ  หลักฐานจากการปฏิบัติงานโดยอิสระของผู้สอบ บัญชี

6  การตรวจ  การสังเกตการณ์  การสอบถาม  การขอคำยืนยันยอด  การคำนวณ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

7  ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี ปัจจัยกำหนดขนาดตัวอย่าง  ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี ความเกี่ยวพันของหลักฐานการสอบบัญชี แหล่งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชี  หลักฐานการสอบบัญชีจากภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐาน จากภายใน  หลักฐานการสอบบัญชีภายในน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้ามีระบบการ ควบคุมภายในที่ดี  หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับโดยตรงน่าเชื่อถือมากกว่าได้รับ จากกิจการ  หลักฐานเป็นเอกสารน่าเชื่อถือมากกว่าเป็นวาจา  หลักฐานที่ต้องใช้ดุลพินิจมากน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานที่ใช้ ดุลพินิจน้อย เวลาในการตรวจสอบ

8  วิธีการตรวจสอบ  ขนาดของตัวอย่าง  เกณฑ์การเลือกรายการมาตรวจสอบ  ช่วงเวลาเข้าตรวจ

9  ความมีอยู่จริง  สิทธิและภาระผูกพัน  เกิดขึ้นจริง  ความครบถ้วน  การแสดงมูลค่าหรือการตีราคา  การวัดมูลค่า  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

10  การจัดประเภทรายการและเหตุการณ์ของงวดที่ ตรวจสอบ  ยอดคงเหลือทางบัญชี  การแสดงรายการและการเปิดเผยในงบการเงิน

11  การตรวจ การตรวจสินทรัพย์ที่มีตัวตน การตรวจบันทึกทางบัญชีและเอกสาร  Vouching / Tracing  การสังเกตการณ์  การสอบถาม  การขอคำยืนยัน แบบตอบทุถกรณี / แบบตอบเมื่อทักท้วง  การคำนวณ  การปฏิบัติซ้ำ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

12  การประเมินความเสี่ยง  การทดสอบการควบคุม ทดสอบรายการบัญชี การสอบถามและสังเกตการณ์เกี่ยวกับระบบการควบคุม ภายใน การปฏิบัติซ้ำเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  การตรวจสอบเนื้อหาสาระ การทดสอบรายละเอียดของรายการ การทดสอบรายละเอียดของยอดคงเหลือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ


ดาวน์โหลด ppt  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือ รวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google