งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 ราคา 1. ความหมายของราคา 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจด้านราคา 3. ขั้นตอนการตั้งราคา 4. การปรับราคา 5. การเปลี่ยนแปลงราคา หัวข้อ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 ราคา 1. ความหมายของราคา 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจด้านราคา 3. ขั้นตอนการตั้งราคา 4. การปรับราคา 5. การเปลี่ยนแปลงราคา หัวข้อ เนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 ราคา 1. ความหมายของราคา 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจด้านราคา 3. ขั้นตอนการตั้งราคา 4. การปรับราคา 5. การเปลี่ยนแปลงราคา หัวข้อ เนื้อหา

2 ความหมายของราคา (Price) ในทรรศนะของ Hoffman et al. (2005, p. 560) ราคา คือหน่วย ของมูลค่าที่ฝ่ายหนึ่งนำไปมอบ เพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างจากอีก ฝ่ายหนึ่ง

3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจด้านราคา 1. ปัจจัย ภายใน 2. ปัจจัย ภายนอก

4 ขั้นตอนการตั้งราคา 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา 2. การกำหนดอุปสงค์ ราคา P1 P2 Q1 Q2 ราคา P1 P2 Q1 Q2 ก. อุปสงค์ที่มีความ ยืดหยุ่นมาก ข. อุปสงค์ที่มีความ ยืดหยุ่นน้อย ปริมา ณ D D

5 ขั้นตอนการตั้งราคา ( ต่อ ) 3. การคาดประมาณต้นทุน 4. การวิเคราะห์ต้นทุน ราคา และ ข้อเสนอของคู่แข่งขัน 5. การเลือกวิธีการตั้งราคา 5.1 การตั้งราคาโดยบวกเพิ่ม (Markup pricing) 5.2 การตั้งราคาเพื่อให้ได้ ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Target-return pricing)

6 ขั้นตอนการตั้งราคา ( ต่อ ) 5. การเลือกวิธีการตั้งราคา ( ต่อ ) 5.3 การตั้งราคาโดยใช้คุณค่าการ รับรู้ (Perceived-value pricing) 5.4 การตั้งราคาแบบคุ้มค่า (Value pricing) 5.5 การตั้งราคาตามตลาด (Going rate pricing) 5.6 การตั้งราคาโดยการประมูล (Auction type pricing)

7 ขั้นตอนการตั้งราคา ( ต่อ ) 5. การเลือกวิธีการตั้งราคา ( ต่อ ) 5.7 การตั้งราคาสำหรับให้เช่า (Leasing pricing ) 5.8 การตั้งราคาบนอินเทอร์เน็ต (Pricing on the internet) 6. การเลือกราคาขั้นสุดท้าย

8 การปรับราคา 1. การปรับราคาตามภูมิศาสตร์ 2. การปรับราคาด้วยการให้ส่วนลดและ ส่วนยอมให้ 3. การปรับราคาเพื่อส่งเสริม การตลาด 4. การตั้งราคาให้แตกต่างกัน

9 การเปลี่ยนแปลงราคา 1. แนวทางการ เปลี่ยนแปลงราคา 2. ปฏิกริยาต่อการ เปลี่ยนแปลงราคา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 ราคา 1. ความหมายของราคา 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจด้านราคา 3. ขั้นตอนการตั้งราคา 4. การปรับราคา 5. การเปลี่ยนแปลงราคา หัวข้อ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google