งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 ราคา หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 ราคา หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของราคา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 ราคา หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของราคา
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านราคา 3. ขั้นตอนการตั้งราคา 4. การปรับราคา 5. การเปลี่ยนแปลงราคา

2 ความหมายของราคา (Price)
ในทรรศนะของ Hoffman et al. (2005, p. 560) ราคา คือหน่วยของมูลค่าที่ฝ่ายหนึ่งนำไปมอบเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่ง

3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านราคา
1. ปัจจัยภายใน 2. ปัจจัยภายนอก

4 ข. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย
ขั้นตอนการตั้งราคา 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา 2. การกำหนดอุปสงค์ ราคา P1 P2 Q Q2 Q1 Q2 ก. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมาก ข. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย ปริมาณ D

5 ขั้นตอนการตั้งราคา (ต่อ)
3. การคาดประมาณต้นทุน 4. การวิเคราะห์ต้นทุน ราคา และข้อเสนอของคู่แข่งขัน 5. การเลือกวิธีการตั้งราคา 5.1 การตั้งราคาโดยบวกเพิ่ม (Markup pricing) 5.2 การตั้งราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Target-return pricing)

6 ขั้นตอนการตั้งราคา (ต่อ)
5. การเลือกวิธีการตั้งราคา (ต่อ) 5.3 การตั้งราคาโดยใช้คุณค่าการรับรู้ (Perceived-value pricing) 5.4 การตั้งราคาแบบคุ้มค่า (Value pricing) 5.5 การตั้งราคาตามตลาด (Going rate pricing) 5.6 การตั้งราคาโดยการประมูล (Auction type pricing)

7 ขั้นตอนการตั้งราคา (ต่อ)
5. การเลือกวิธีการตั้งราคา (ต่อ) 5.7 การตั้งราคาสำหรับให้เช่า (Leasing pricing ) 5.8 การตั้งราคาบนอินเทอร์เน็ต (Pricing on the internet) 6. การเลือกราคาขั้นสุดท้าย

8 การปรับราคา 1. การปรับราคาตามภูมิศาสตร์
2. การปรับราคาด้วยการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ 3. การปรับราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด 4. การตั้งราคาให้แตกต่างกัน

9 การเปลี่ยนแปลงราคา 1. แนวทางการเปลี่ยนแปลงราคา
2. ปฏิกริยาต่อการเปลี่ยนแปลงราคา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 ราคา หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google