งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ ระบบคุณภาพ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ความหมาย ความสำคัญของคุณภาพ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ ระบบคุณภาพ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ความหมาย ความสำคัญของคุณภาพ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ ระบบคุณภาพ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ความหมาย ความสำคัญของคุณภาพ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การประกัน คุณภาพและการบริหารคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพสากล และรางวัล แห่งคุณภาพในปัจจุบัน

2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของ คุณภาพได้พอสังเขป 2. ระบุแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุม คุณภาพ การประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพได้ 3. อธิบายถึงมาตรฐานคุณภาพสากลที่มีใช้อยู่ใน ปัจจุบันได้ 4. บอกถึงความสำคัญของรางวัลแห่งคุณภาพ ต่าง ๆ ได้

3 1. ความหมายและความสำคัญของ คุณภาพ 1.1 คุณภาพ (Quality) มีความหมายในหลายมิติ มีผู้กล่าวถึงและเรียนรู้กันมาเป็นเวลานาน คุณภาพ มักหมายถึงคุณภาพของสินค้าหรือการ ผลิตสินค้าได้ตามข้อกำหนด (Specification) ของสินค้าที่ผู้ผลิตกำหนดให้ คุณภาพของสินค้า หรือบริการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำ ให้องค์การประสบความสำเร็จทางธุรกิจ หาก องค์การสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มี คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลุกค้า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และมีความมุ่งมั่น ที่จะทำให้มีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า องค์การนั้นย่อมประสบความสำเร็จ

4 1. ความหมายและความสำคัญของ คุณภาพ 1.2 คุณภาพสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ อยู่เสมอ วิวัฒนาการเกี่ยวกับคุณภาพเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด นับแต่การ ปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้เกิดการจัดการด้านคุณภาพยุคใหม่ คือ เปลี่ยนจากการผลิตที่ใช้แรงงานคนมาเป็นการใช้ เครื่องจักรและการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) คุณภาพสินค้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะ คุณภาพมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต หน้าที่การใช้งานและคุณลักษณะของสินค้าและ บริการ ซึ่งมีผลต่อธุรกิจและลูกค้าในขณะเดียวกัน

5 คุณภาพ จึงหมายถึง การ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่ต้องการ โดย สร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า และมีต้นทุนการ ดำเนินงานที่เหมาะสม

6 ความสำคัญของคุณภาพ 1. สร้างความพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อ หรือใช้บริการ คือ ความพึงพอใจ 2. ลดค้นทุน ผู้ผลิตถือว่าต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการดำเนินธุรกิจ ต้นทุนคุณภาพ หมายถึง การลดลงของค่าใช้จ่ายและความสูญเสียใน กระบวนการผลิตย่อมก่อให้เกิดผลกำไรในระดับที่ น่าพอใจแก่องค์การ 3. ส่งมอบได้ตามกำหนด ในกระบวนการผลิตที่มี คุณภาพ จะสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มี คุณสมบัติตามที่ต้องการ

7 ความสำคัญของคุณภาพ 4. ยกระดับความต้องการของลูกค้า ลูกค้าจะ ยอมจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่า และพึงพอใจกว่าโดยไม่ จำเป็นว่าจะต้องตั้งราคาถูกหรือแพงเสมอไป 5. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การผลิตที่มีคุณภาพ ไม่ มีปัญหาและของเสียในกระบวนการ จะทำให้ พนักงานทำงานได้สะดวก มีขวัญกำลังใจ

8 2. แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ ได้มีการพัฒนานับแต่ ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณภาพได้ พัฒนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา จากความหมายของคำว่าคุณภาพ ได้มีการ พัฒนาและคิดค้นแนวทางการดำเนินงานเพื่อ ไปสู่คุณภาพในหลายระดับมีคำศัพท์ซึ่งเราควร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หรือ QC 2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หรือ QA 3. การบริหารคุณภาพ (Quality Management) หรือ QM

9 3. มาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานสากลที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่าง กว้างขวางทั่วโลก มีดังต่อไปนี้ 1. มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น 2. มาตรฐานอเมริกัน 3. มาตรฐานสากลของกลุ่มสหภาพยุโรป

10 4. รางวัลแห่งคุณภาพ รางวัลแห่งคุณภาพที่มีชื่อเสียงในระดับ นานาชาติ ได้แก่ 1. รางวัลเดมิ่ง (Deming Prize) เป็นรางวัล ที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ปรามาจารย์คน สำคัญด้านคุณภาพ 2. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคัม บาลด ริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award) เป็นรางวัลแห่งคุณภาพที่ก่อตั้งในปี ค. ศ. 1987

11 เกณฑ์และขั้นตอนในการตัดสินรางวัล แบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกันคือ 1. ภาวะผู้นำ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด 4. สารสนเทศและการวิเคราะห์ 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6. การจัดกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ ระบบคุณภาพ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ความหมาย ความสำคัญของคุณภาพ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google