งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาและสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK กลุ่มศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาและสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK กลุ่มศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาและสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK กลุ่มศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี

2 สมาชิก นายสมศักดิ์ รัตนบุรีราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียรพิบูลประชาสรรรค์ นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์พิบูลประชาสรรค์ นางสาวสุรัชนา พรมภมรราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมภ์ นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัด กาญจนบุรี นางปุณยนุช ทองสุขราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนีกร เรืองรุกศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี นางนฤมล ขวัญแก้วศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี นายสายันต์ โพธิ์ทองฟ้าใสวิทยา นายทสร วรรโณภาสฟ้าใสวิทยา นายบัญชา เรือนอินทร์ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายปฐพี นิลปะจะศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นางสาวเกศรินทร์ สาลาราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต นางสาวพนิดา น้อยศรีราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรมราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เลขานุการ

3 สาระสำคัญของ กรอบเนื้อหาหลักสูตร 5 Themes 1. ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน 2. การเห็นคุณค่า ของอัตลักษณ์ และความหลากหลาย 2. การเห็นคุณค่า ของอัตลักษณ์ และความหลากหลาย 3. การ เชื่อมโยง โลก และท้องถิ่น 3. การ เชื่อมโยง โลก และท้องถิ่น 4. การส่งเสริมความ เสมอภาค และความยุติธรรม 4. การส่งเสริมความ เสมอภาค และความยุติธรรม 5. การทำงาน ร่วมกัน เพื่อ อนาคตที่ยั่งยืน และมั่นคง 5. การทำงาน ร่วมกัน เพื่อ อนาคตที่ยั่งยืน และมั่นคง

4 ภาพรวมกรอบเนื้อหา หลักสูตร

5 สาระสำคัญประชาชน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนประชาชนของอาเซียนมีความเหมือนกันนมาตั้งแต่ใน อดีต และสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพและความ มั่งคั่ง การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ และความหลากหลาย ซาบซึ้งในความเหมือนของประชาชน ( รายบุคคลและ กลุ่ม ) และเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนร่วมกันและมี อัตลักษณ์ แต่ละบุคคล การเชื่อมโยงโลกและ ท้องถิ่น เข้าใจถึงขอบเขตว่าวัฒนธรรม ชุมชน และชาติของตน ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติอื่น และในทางกลับกัน การส่งเสริมความเสมอภาค และความยุติธรรม ประเมินความเสมอภาคและความยุติธรรม ด้วยสำนึก มี ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่ม การทำงานร่วมกันเพื่อ อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบต่างๆ

6 สาระสำคัญสถานที่ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมองเห็นและเข้าใจว่าอาเซียนรวมภูมิภาคไว้ด้วยกัน การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ และความหลากหลาย ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรท้องถิ่นสร้าง ทัศนะ วิถีชีวิตที่ต่างกัน การเชื่อมโยงโลกและ ท้องถิ่น สถานที่ต่าง ๆถูกเชื่อมต่อกันหรือแยกออกจากกันได้ มี ผลต่อประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต การส่งเสริมความเสมอภาค และความยุติธรรม ตระหนักถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสถานที่ในเมือง และชนบท การทำงานร่วมกันเพื่อ อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มต่อสิ่งแวดล้อม สามารถมีผลกระทบ ต่อประชาชน และตระหนักว่าการ ช่วยผู้อื่นจะช่วยสร้างความหยุ่นตัวในภูมิภาค

7 สาระสำคัญสื่อ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี พลังงาน และความ ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจะนำมาซึ่งการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลประโยชน์ทางกายภาพ การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และ ความหลากหลาย ทุกวัฒนธรรมและทรัพยากรสามารถตอบสนองความ ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในแต่พื้นที่ได้ การเชื่อมโยงโลกและ ท้องถิ่น มีหลายวิธีการที่ทรัพยากร สินค้า เงิน และการบริการจะ โยกย้าย เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ของประชาชน การส่งเสริมความเสมอภาค และความยุติธรรม การเข้าถึงทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการส่งผลต่อ การศึกษา ความเป็นธรรม และความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน การทำงานร่วมกันเพื่อ อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง นโยบาย การปฏิบัติทางเศรษฐกิจและทรัพยากร มี ผลกระทบต่อสวัสดิภาพ และมีการตรวจสอบทั้งในระยะยาว และระยะสั้น

8 สาระสำคัญแนวคิด ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนการแลกเปลี่ยนทางความคิดส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ ชาติอาเซียนและประชาชน การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และ ความหลากหลาย กลุ่มมนุษย์สร้างสรรความคิดใหม่สร้างสิ่งต่าง ๆ คิดค้น วิธีการแสดงความคิดตนเองอย่างต่อเนื่อง และอนุรักษ์ การ สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ประวัติศาสตร์ การเชื่อมโยงโลกและ ท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคโนโลยี ข้อมูล การปฏิบัติ และ สุนทรียศาสตร์ หลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ แต่ละท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาค และความยุติธรรม การนิยามในเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรม โดย กลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลต่อวิธีคิด การปฏิบัติใน ปัจจุบัน การทำงานร่วมกันเพื่อ อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง รู้จักบริหารจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนในมุมมองใหม่ ๆ ทำ ให้เกิดผลที่มั่นคงและยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาและสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK กลุ่มศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google