งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความตระหนักใน โรงเรียนวิถีพุทธ. “ วิถี ” ? ถนน - สาย - แนว - ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความตระหนักใน โรงเรียนวิถีพุทธ. “ วิถี ” ? ถนน - สาย - แนว - ทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความตระหนักใน โรงเรียนวิถีพุทธ

2 “ วิถี ” ? ถนน - สาย - แนว - ทาง

3 “ ชีวิต ” ? ธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่ง ประกอบด้วย ขันธ์ ๕ ที่ดำเนินไปตาม กฎของ ธรรมชาติ อันมีพลังแห่ง กรรมเป็นตัวกำหนด ทิศทาง

4 “ วิถีชีวิต ” ? แนวทางการดำเนินชีวิต หรือแบบ แผนการปฏิบัติของมนุษย์ในเรื่อง การ ทำกิจกรรม ต่างๆ ในแต่ละวัน ตามสภาพของ สังคมนั้นๆ

5 “ วิถีพุทธ ” ? การดำเนินชีวิตแบบ ผู้รู้ ตามหลักธรรม ของพระสัมมาสัม พุทธเจ้า

6 โรงเรียนวิถีพุทธ......... คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำ หลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและ การพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของ สถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนา ตาม หลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ

7 หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา.......................... อย่างบูรณาการ ผ่านการพัฒนา “ การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้...... โดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวง ปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการ ดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็น กัลยาณมิตรการพัฒนา

8 ศีล ( พฤติกรรม ) มีกิริยามารยาท กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น รู้จักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค และสื่อต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์ด้วยปัญญา รู้จักความพอดี พอประมาณ ในการแสวงหา บริโภค สะสมสิ่งต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายนอกที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดวินัยในตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นโดยมีศีล ๕ เป็น พื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีชีวิตที่สัมพันธ์ด้วยดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

9 สมาธิ มีสมาธิ มีความตั้งมั่น เข้มแข็ง มุ่งมั่นทำดี ด้วยจิตใจกล้าหาญ อดทน สู้สิ่งยาก ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อสามารถฟันฝ่า อุปสรรคผ่านความยากลำบากไปได้ พึ่งตนเองได้ มีความกตัญญูรู้คุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบ อ้อมอารีมีน้ำใจ ละอายชั่วกลัว บาป ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กล้ารับผิด เกิด จิตที่เป็นบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอ มีความสุข ความร่าเริง เบิกบาน มองโลกใน แง่ดี มีกำลังใจ เกิดแรงบันดาลใจในการ เรียนรู้ ในการร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ

10 ปัญญา มีศรัทธาเลื่อมใสและมีความเข้าใจในพระ รัตนตรัย ในกฎแห่งกรรม และในหลักบาป บุญคุณโทษ มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรู้ทีดี จูงใจ ใฝ่ รู้ รู้จักการค้นคว้า การจดบันทึกให้เกิดการ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ ประมวลผล สามารถนำเสนอถ่ายทอดได้ทั้ง แบบกลุ่มและรายบุคคล มีทักษะชีวิตเท่าทันต่อสิ่งเร้าภายนอก และ กิเลสภายในตนสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน การดำเนินชีวิตได้มีฐานชีวิตที่ดีมีทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติธรรม เกิดปัญญาเข้าใจในสัจ ธรรมในชีวิต ได้ตามวุฒิภาวะของตน สามารถต่อยอด พัฒนาไปสู่ปการปฏิบัติธรรมให้เกิดความเจริญ งอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป

11

12 การนิเทศติดตามกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ฯ อาเซียน ( อบรม / ศึกษาดูงาน / ทำหน่วย การเรียนรู้ / ทำแผนเรียนรู้ ) ประวัติศาสตร์ ( ตามแบบประเมินฯ ) รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ( ตามแบบประเมินฯ ) เศรษฐศาสตร์ ( ค่ายเด็ก ) ภูมิศาสตร์ ( ค่ายเด็กสิ่งแวดล้อม )


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความตระหนักใน โรงเรียนวิถีพุทธ. “ วิถี ” ? ถนน - สาย - แนว - ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google