งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลง นามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลง นามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ความเป็นมา ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลง นามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เมื่อ พ. ศ.2546 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนภายในปี พ. ศ.2563 ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อ พ. ศ.2550 ที่เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเห็นพ้อง กันเร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็ว ขึ้นกว่าเดิม 5 ปี คือ ในปี พ. ศ.2558

5 การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เสาหลักประชาคม อาเซียน

6 การมีเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน การส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน มีพลวัตรและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก

7

8 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

9

10 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การนำร่องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน สินค้าและบริการ 12 สาขา ไทย การท่องเที่ยวและการ บิน ฟิลิปปินส์ อิเล็กทรอนิกส์ มาเลเซีย ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่ง ทอและเครื่องนุ่งห่ม เมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์เกษตร และประมง เวียดนาม โลจิสติกส์ สิงคโปร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและสุขภาพ อินโดนีเซีย ยานยนต์และ ผลิตภัณฑ์ไม้

11

12

13 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

14

15

16 ประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก อาเซียน

17

18 บทบาทของไทยในการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน

19 2) การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 15 เสนอวิสัยทัศน์ให้เป็นประชาคมที่มีการติดต่อ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด 2) การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 15 เสนอวิสัยทัศน์ให้เป็นประชาคมที่มีการติดต่อ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด 1) การลงนามในปฏิญญาชะอำ – หัวหิน ว่า ด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552 – 2558) 3) การลดช่องว่างทางการพัฒนาของอาเซียน โดยจัดทำแผนงานริเริ่มเพื่อรวมตัวอย่าง อาเซียนฉบับที่ 2 พ. ศ. 2552 – 2558 เพื่อลด ช่องว่างทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

20 2) การจัดตั้งคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ( รมต. ต่างประเทศ ) 1) การจัดตั้งคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก 3) การจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำ อาเซียนที่กรุงจาการ์ตา 4) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน

21 6) การจัดทำร่างสารว่าด้วยกลไกระงับข้อ พิพาทของอาเซียน 5) จัดทำข้อตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้ม กันของอาเซียน ( ทำให้ อาเซียนมีนิติฐานะถูกต้องตามกฎหมายอย่าง สมบูรณ์ ) 5) จัดทำข้อตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้ม กันของอาเซียน ( ทำให้ อาเซียนมีนิติฐานะถูกต้องตามกฎหมายอย่าง สมบูรณ์ ) 7) ปรับโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการอาเซียน 8) การมีเพลงประจำชาติอาเซียน ( เป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ) เพลงที่ชนะเลิศ คือ The ASEAN Way

22 2) การจัดตั้งสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์อาเซียน (ASEAN TV)

23 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1) วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของ โลก ( เข้าร่วมการประชุม สุดยอด G – 20) 1) วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของ โลก ( เข้าร่วมการประชุม สุดยอด G – 20) 3) ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ( ใน กรอบอาเซียน + 3) 4) ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ ( ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน + 3 ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ )

24 คำถาม ประเทศไทยมีบทบาท อย่างไรใน การจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลง นามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google