งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัว (Adjustment). ความหมาย การปรับตัว หมายถึง การที่มนุษย์เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างเป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัว (Adjustment). ความหมาย การปรับตัว หมายถึง การที่มนุษย์เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างเป็นสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัว (Adjustment)

2 ความหมาย การปรับตัว หมายถึง การที่มนุษย์เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างเป็นสุข

3 สาเหตุของการปรับตัว ความเครียด ความ ขัดแย้ง ความ คับข้องใจ ความกดดัน

4 ลักษณะของปัญหา วิกฤตของชีวิตที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหา พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา ทำให้ชีวิตเกิดการเรียนรู้ สาเหตุของการปรับตัว ความเครี ยด

5 สาเหตุของการปรับตัว ภาวะที่บุคคลต้องเลือกระหว่าง 2 สถานการณ์

6 Lewin 1959 แบ่งความขัดแย้ง เป็น 4 ประเภท คือ Approach – approach conflict Avoidance – avoidance conflict Single approach - avoidance conflict Double approach - avoidance conflict

7 Approach – approach conflict จะ ศึกษา ต่อ หา งาน ทำ ดู หนัง ซื้อ ของ เป็นลักษณะที่บุคคลจะต้องเลือกใน สถานการณ์ หรือการกระทำเพียงอย่าง เดียวทั้งๆ ที่ สถานการณ์นั้นเป็นที่พึง ปรารถนา

8 Avoidance – avoidance conflict เป็นลักษณะที่บุคคลจะต้องเลือกใน สถานการณ์ หรือการกระทำเพียงอย่างเดียว ทั้งๆ ที่ สถานการณ์นั้นไม่เป็นที่พึงปรารถนา ทำ แท้ง พัก การ เรียน ติด คุก โดน ปรับ

9 Single approach - avoidance conflict เป็นลักษณะที่บุคคลจะต้องเลือกสิ่งที่ ต้องการ แต่ต้องได้รับผลที่ไม่พึงพอใจไป ด้วย อยาก ได้รถ หรู ราคา แพง อยาก ได้ งานดี ต้องมีวุฒิ การศึกษ าสูง

10 Double approach - avoidance conflict เป็นลักษณะที่บุคคลจะต้องเลือก 2 สิ่งที่ ต้องการ แต่ต้องได้รับผลที่ไม่พึงพอใจไป ด้วย ใช้ เวลาน าน ราคา แพง เรียน ภาคค่ำ นาย ก. เป็นคนดี แต่จน นาย ข. เป็นคน รวย แต่ เจ้าชู้ เลือก คู่ครอง

11 สาเหตุของการปรับตัว ความคับข้องใจ (Frustration) ความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากมีอุปสรรคมาขัดขวางไม่ สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายได้ ทำให้ กลัดกลุ้ม หงุดหงิด กระวนกระวายใจ ฯลฯ สาเหตุของความคับข้องใจ 1. สาเหตุส่วนบุคคล คือ ลักษณะทาง กายและทางจิตของแต่ละบุคคล เช่น ความบกพร่องทางกาย ความพิการ โรค ประจำตัว และขาดความมั่นใจในตนเอง 2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ ทำงาน ฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้น / ประเพณี

12 สาเหตุของการปรับตัว ความกดดัน (Pressure) สภาพการที่ทำให้ต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปทั้งที่ยัง ไม่พร้อมที่จะทำ อาจมีสาเหตุจากสังคม เช่น การ แข่งขัน หน้าที่การงาน เศรษฐกิจ หรือความมุ่งหวัง และอุดมคติ

13 กระบวนการปรับตัว 1 การปรับตัวที่เรารู้ตัว การเพิ่มความพยายามให้มากขึ้น เพื่อให้ชนะกับอุปสรรคหรือ ความยุ่งยากต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การเปลี่ยนเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้สูงเกินไป ตระหนักว่า เขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เขาจะ เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ที่คาดว่าจะ เอาชนะได้ดี 2 การปรับตัวกระทำได้โดยไม่รู้ตัว เป็นทางออกอย่างหนึ่งของบุคคล เมื่อเกิดความคับข้องใจ เรียกว่า “ กลไกป้องกันตน ” (Self-defense Mechanism)

14 กระบวนการปรับตัว การปรับตัวที่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขได้ ไม่เกิดความ ลำบากใจ การปรับตัวแบบไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้เกิด ความเครียดภายในจิตใจ ที่สุดจึง สามารถศึกษากลยุทธ์ของการ ปรับตัว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

15 ลักษณะกระบวนการปรับตัว 1 การปรับตัวที่ สมบูรณ์ ประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ แล้วสามารถแก้ไขได้ สบายใจ ไม่ มีข้อขุ่นข้องหมองใจเหลืออยู่ 2 การปรับตัวที่ไม่ สมบูรณ์ ปัญหาไม่คลี่คลาย แต่บุคคล สามารถคลายเครียดหรือลด ความวิตกกังวลใจให้ลดลงได้ แต่ร่องรอยของความไม่สบายใจ คงค้างอยู่ในใจ

16 ด้านสรีระ ร่างกาย ทำให้สุขภาพทรุด โทรม เนื่องจาก ความไม่สมดุล ของระบบฮอร์โมน ด้านจิตใจและอารมณ์ ทำให้บุคคลขาดสมาธิ ไม่ สนใจสิ่งรอบตัว หลงลืม ตัดสินใจไม่ได้ ลังเล ด้านความคิด หมกมุ่นรุ่นคิดเกี่ยวกับ ปัญหาของตนเอง ท้อแท้ สิ้นหวัง มีความคิดบิดเบือน ด้านพฤติกรรม มีอาการเบื่อหน่าย นอน หลับยาก ปลีกตัวจากสังคม ทำให้ตก อยู่ในปัญหาและ ความเครียดอย่างโดดเดี่ยว ก้าวร้าว ไม่อดทน ผลจากการปรับตัวไม่ สมบูรณ์

17

18 ความหมาย การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิมที่คุ้นเคย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 1. Honeymoon Phase หรือช่วงเห็นดีเห็นงาม 2. Negotiation Phase หรือ Culture Shock Phase 3. Adjustment Phase หรือ ระยะปรับตัว

19 อาการของ Culture Shock แบ่งเป็น 3 ระยะ เกิดขึ้นในช่วงแรก จะรู้สึกชอบทุก ๆ อย่างที่ อยู่รอบ ๆ ตัว ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่มี ความสุขกับกับโลกใบ ใหม่ ไม่เบื่อ ตื่นตาตื่นใจ ความรู้สึกนี้ Honeymoon phase

20 อาการของ Culture Shock conflict phase เริ่มคุ้นเคยกับสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว เริ่มความเหงา เดียวดาย เริ่มจะไม่ชอบการอยู่คนเดียว เริ่มคิดถึงประสบการณ์ประทับใจเดิม เช่น คิดถึงบ้าน คิดถึงแม่ คิดถึง อาหาร จะเริ่มใช้วิธีคิดปรับตัวหากต้องการสู้ หรือ ถอยหนี

21 เริ่มปรับยอมรับกับทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบข้าง รู้จักเพื่อนใหม่ๆ Life must go on เริ่มมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น เริ่มเปรียบเทียบประสบการณ์ประทับใจเดิม VS ประสบการณ์ประทับใจใหม่ อาการของ Culture Shock Adjustment phase


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัว (Adjustment). ความหมาย การปรับตัว หมายถึง การที่มนุษย์เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างเป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google