งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Team Work. Basic Theory of Teamwork ความหมาย จุดประสงค์ เดียวกัน บรรลุ เป้าหมาย ไว้วางใจกัน, ร่วมมือกัน มีผลงานร่วมกัน, รับผิดชอบต่อ กันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Team Work. Basic Theory of Teamwork ความหมาย จุดประสงค์ เดียวกัน บรรลุ เป้าหมาย ไว้วางใจกัน, ร่วมมือกัน มีผลงานร่วมกัน, รับผิดชอบต่อ กันและกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Team Work

2 Basic Theory of Teamwork

3 ความหมาย จุดประสงค์ เดียวกัน บรรลุ เป้าหมาย ไว้วางใจกัน, ร่วมมือกัน มีผลงานร่วมกัน, รับผิดชอบต่อ กันและกัน

4 องค์ประกอบของทีม บุคคล – ผู้นำทีม – สมาชิกในทีม การจัดการในทีม – มีเป้าหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน – มีการทำงานที่เป็นระบบ – มีการสื่อสารแบบ Two-way communication – มีกฎกติการ่วมกัน

5 ทรัพยากรของสมาชิก (Member resources) Abilities + Personality

6 การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสารในองค์กร  การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้บริหาร  ผู้บริหารพูดจริงทำจริง  การสื่อสารแบบ 2 ทาง มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน  การติดต่อแบบพบหน้า เพื่อไขข้องข้องใจอย่างกระจ่าง  ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลแก่พนักงาน ไม่ ละเลย / มองข้าม  องค์กรต้องแจ้งข่าวร้ายขององค์กรให้พนักงานทราบ อย่างเหมาะสม ไม่ปิดบัง  การจัดข้อมูลให้เหมาะกับพนักงาน วิธี รูปแบบ  การสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง  การไม่ปิดกั้น หรือบังคับให้คล้อยตาม

7 Teamwork and Organization Behavior

8 Team Energizing “Together Everyone Achieves More !”

9 Dimension of Trust

10 คุณลักษณะของทีมงานสร้างสำเร็จ

11 ข้อแนะนำในการสร้างทีมงาน  ออกแบบการจัดประชุมใหม่ : น่าสนใจ, ประเด็น กระชับ  การลดกำแพงระหว่างหน่วยงาน : “ พบปะ ”, บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ  การสร้างแนวทางการหารือแบบสร้างสรรค์ โดย Peter M. Senge การร่วมหารือ (Dialoguing) การละลดฐานคติเดิม : Suspense Assumption การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตร : Colleagueship การจัดให้มีผู้อำนวยการประชุมที่มีทักษะ (Skillful Facilitator) ผล : ความเห็นพ้องต้องกัน ≠ เอกฉันท์

12 มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  การประชุมในกลุ่มต้องมีประสิทธิภาพและ ชัดเจน  การร้องทุกข์หรือการบ่นเพื่อนร่วมงานต้องอยู่ ในระดับต่ำ  ความขัดแย้งในหมู่คนทำงานต้องอยู่ในระดับต่ำ  ต้องมีความไว้วางใจเพื่อนร่วมงานที่จะทำงาน ด้วย  การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมต้องมีความ ชัดเจน, ไม่คลุมเครือ สรุป การทำงานเป็นทีมให้ประสบ ความสำเร็จ

13 จากการศึกษา ทำให้ทราบถึง  องค์ประกอบที่สำคัญ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ทราบความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ กับผู้ร่วมทีม ว่า แต่ละฝ่ายต่างมีบทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบที่แตกต่างกัน  ทราบถึงการปรับตัวให้เข้ากับทีมงาน เพื่อให้ได้ ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ทำให้สามารถผลักดันทีมให้นำศักยภาพที่มีอยู่ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการหาวิธีการ แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เหมาะสม ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การทำงานเป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt Team Work. Basic Theory of Teamwork ความหมาย จุดประสงค์ เดียวกัน บรรลุ เป้าหมาย ไว้วางใจกัน, ร่วมมือกัน มีผลงานร่วมกัน, รับผิดชอบต่อ กันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google