งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Team Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Team Work."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Team Work

2 Basic Theory of Teamwork

3 ไว้วางใจกัน, ร่วมมือกัน มีผลงานร่วมกัน, รับผิดชอบต่อกันและกัน
ความหมาย จุดประสงค์เดียวกัน บรรลุเป้าหมาย ไว้วางใจกัน, ร่วมมือกัน มีผลงานร่วมกัน, รับผิดชอบต่อกันและกัน

4 องค์ประกอบของทีม บุคคล ผู้นำทีม สมาชิกในทีม การจัดการในทีม
มีเป้าหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน มีการทำงานที่เป็นระบบ มีการสื่อสารแบบ Two-way communication มีกฎกติการ่วมกัน

5 ทรัพยากรของสมาชิก (Member resources) Abilities + Personality

6 การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร
การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้บริหารพูดจริงทำจริง การสื่อสารแบบ 2 ทาง มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน การติดต่อแบบพบหน้า เพื่อไขข้องข้องใจอย่างกระจ่าง ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลแก่พนักงาน ไม่ละเลย/มองข้าม องค์กรต้องแจ้งข่าวร้ายขององค์กรให้พนักงานทราบอย่างเหมาะสม ไม่ปิดบัง การจัดข้อมูลให้เหมาะกับพนักงาน วิธี รูปแบบ การสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง การไม่ปิดกั้น หรือบังคับให้คล้อยตาม

7 Teamwork and Organization Behavior

8 “Together Everyone Achieves More !”
Team Energizing “Together Everyone Achieves More !”

9 Dimension of Trust

10 คุณลักษณะของทีมงานสร้างสำเร็จ

11 ผล: ความเห็นพ้องต้องกัน ≠ เอกฉันท์
ข้อแนะนำในการสร้างทีมงาน ออกแบบการจัดประชุมใหม่: น่าสนใจ, ประเด็นกระชับ การลดกำแพงระหว่างหน่วยงาน : “พบปะ” , บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ การสร้างแนวทางการหารือแบบสร้างสรรค์ โดย Peter M. Senge การร่วมหารือ (Dialoguing) การละลดฐานคติเดิม: Suspense Assumption การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตร : Colleagueship การจัดให้มีผู้อำนวยการประชุมที่มีทักษะ (Skillful Facilitator) ผล: ความเห็นพ้องต้องกัน ≠ เอกฉันท์

12 สรุป การทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ
มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ การประชุมในกลุ่มต้องมีประสิทธิภาพและชัดเจน การร้องทุกข์หรือการบ่นเพื่อนร่วมงานต้องอยู่ในระดับต่ำ ความขัดแย้งในหมู่คนทำงานต้องอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีความไว้วางใจเพื่อนร่วมงานที่จะทำงานด้วย การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมต้องมีความชัดเจน,ไม่คลุมเครือ

13 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การทำงานเป็นทีม
จากการศึกษา ทำให้ทราบถึง องค์ประกอบที่สำคัญ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทราบความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ กับผู้ร่วมทีม ว่าแต่ละฝ่ายต่างมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทราบถึงการปรับตัวให้เข้ากับทีมงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้สามารถผลักดันทีมให้นำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt Team Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google