งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ. สำนัก โรคติดต่อทั่วไป ๒ ปี... ก้าวย่างของ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ. สำนัก โรคติดต่อทั่วไป ๒ ปี... ก้าวย่างของ การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ. สำนัก โรคติดต่อทั่วไป ๒ ปี... ก้าวย่างของ การพัฒนา

2 เด็กภายในศูนย์ฯมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย (ทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ)ปลอดจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ นโยบายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

3 เป้าหมาย ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งผ่านการรับรอง “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค”

4 เป้าหมาย ครอบคลุมศูนย์เด็กเล็กทั่ว ประเทศในปี 2556 ปี 2554 ร้อยละ 30 ของศูนย์เด็กเล็กใน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ( ร้อยละ 30 ของศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ประเมิน ) ปี 2555 ร้อยละ 60 ของศูนย์เด็กเล็กใน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ( ร้อยละ 50 ของศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ประเมิน ) ปี 2556 ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็ก เล็กในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ( ร้อยละ 80 ของศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วม โครงการผ่านเกณฑ์ประเมิน )

5 กระบวนการพัฒนา... ประเทศไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัวชุมชนพื้นที่ภูมิภาคประเทศ บ้าน

6 กระบวนการพัฒนา... ศูนย์เด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุข Input เข้าร่วม โครงการ ศดล. - น่าอยู่ - ปลอดโรค - ฯลฯ Process ดำเนินการตาม แนวทาง ข้อกำหนดและ เกณฑ์มาตรฐาน ของโครงการฯ - ผู้บริหาร - ครูและผู้ดูแลเด็ก - ผู้ปกครอง - ผู้มีส่วนร่วมใน ชุมชน - จนท.สธ. (ส่งเสริม, สนับสนุน, แนะนำ และประเมิน รับรอง Output ผ่านการ รับรอง คุณภาพ - ศดล.น่าอยู่ - ศดล.ปลอดโรค - ฯลฯ Outcome - เด็กมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่ เจ็บป่วย - เด็กพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม - เด็กอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ สะอาด ปลอด จากโรค/ภัย Impact - โรค/ภัยลดลง - พัฒนาการของ เด็กเหมาะสมกับ วัย ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ อารมณ์ - เด็กมีพัฒนาใน การเรียนรู้ที่ดี - เด็กมีอารมณ์ แจ่มใส ร่าเริง และ มีสุขภาพจิตที่ดี -เด็กมีร่างกายที่ แข็งแรง

7 ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน บุคลากรมีเพียงพอต่อการดำเนินงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดูแลความ สะอาดและการป้องกันควบคุมโรคเพียงพอ บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ พัฒนาในการให้ข้อแนะนำและคำปรึกษาที่ เหมาะสม

8 ชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ผู้บริหาร อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง เครือข่าย เข้มแข็ง สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย พฤติกรรม สุขภาพ ถูกต้อง คัดกรอง เฝ้าระวัง ปัจจัยความสำเร็จ ความรู้ การป้องกัน ควบคุมโรค พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข

9 ภายนอกศูนย์ เครือข่ายการทำงาน อย่างมีส่วนร่วม - ร่วมรับรู้ - ร่วมคิด - ร่วมตัดสินใจ - ร่วมทำ - ร่วมตรวจสอบ - ร่วมรับผิดชอบ นโยบายและแผนงานโครงการ บุคลากร – งบประมาณ - วัสดุอุปกรณ์ ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ชุมชนกระทรวงสาธารณสุข สปสช. เอกชน, NGO ฯลฯ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

10 ๑. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี ๒. การบริหารจัดการดี ๓. สภาพแวดล้อมดี+ ๑๐ มาตรการ สำหรับครูผู้ดูแลฯ พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ๑. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี ๒. การบริหารจัดการดี ๓. สภาพแวดล้อมดี+ ๑๐ มาตรการ สำหรับครูผู้ดูแลฯ พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ยุทธศาสตร์ ๓ ดี ภายในศูนย์

11 ภายนอกศูนย์ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ชุมชนกระทรวงสาธารณสุข สปสช. เอกชน, NGO ฯลฯ ผ่านการรับรองผ่านการรับรอง

12 ( นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค มอบประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนร่วมใจ ได้ผ่านการเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค

13

14

15 อบรมต่อเนื่องฯ ปี 2555( 21-22 กุมภาพันธ์ 2555)

16

17

18

19 สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ผลเสีย ของการเกิดโรคในศูนย์เด็ก ลูกของใคร ใครก็ รัก

20 ความร่วมมือในการควบคุม โรคของผู้ปกครอง ไม่ลูกเรา ก็ลูกเขา อาจติดโรคแน่นอน พวกเรา... จะมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคได้ อย่างไรบ้าง มาร่วมมือกันจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็ก ด้วยกัน เพราะลูกเรา เรียน กิน นอน เล่น ที่นี้

21 พิธีมอบรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ + ปลอดโรค ระดับจังหวัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

22 หน่วยงานศูนย์เด็กเล็ก จำนวน (แห่ง) เข้าร่วมโครงการฯ ปี 54 (ร้อยละ) เข้าร่วมโครงการฯ ปี 55 (ร้อยละ) รวมสะสม (ร้อยละ) สคร.1 54648.236.885.0 สคร.2 72029.234.763.9 สคร.3 1,29836.848.885.6 สคร.4 1,22510.173.183.2 สคร.5 2,06247.551.599.0 สคร.6 3,46150.535.085.5 สคร.7 3,06825.861.287.0 สคร.8 820-88.9 สคร.9 1,18444.129.573.6 สคร.10 2,77837.339.777.0 สคร.11 1,07946.331.477.7 สคร.12 1,26127.258.685.8 รวม 19,50235.948.184.0 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผลการดำเนินงานโครงการ  ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ปี 

23 หน่วยงานศูนย์เด็กเล็ก จำนวน (แห่ง) ผ่านเกณฑ์ ปี 54 (ร้อยละ) ผ่านเกณฑ์ ปี 55 (ร้อยละ) รวมสะสม (ร้อยละ) สคร.1 46436.978.655.0 สคร.2 46046.772.460.7 สคร.3 1,1129.052.233.6 สคร.4 1,020100.058.363.3 สคร.5 2,04352.365.058.9 สคร.6 2,95931.960.443.6 สคร.7 2,66943.077.967.6 สคร.8 729-72.7 สคร.9 87121.5158.276.2 สคร.10 2,14116.480.149.2 สคร.11 83949.8107.473.1 สคร.12 1,08235.027.930.1 รวม 16,38934.770.455.2 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผลการดำเนินงานโครงการ  ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  ที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์  ปี 

24 หน่วยงานสาธารณสุขระดับเขตและ จังหวัด ( ผู้บริหาร ) - ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ ดำเนินงาน - มีผู้รับผิดชอบชัดเจน - ประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัดเป็น อย่างดี ปัญหา / อุปสรรค - การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานคนใหม่ - ทีมประเมินไม่เพียงพอ - ขาดความต่อเนื่องของการนิเทศติดตาม งานในพื้นที่ - ข้อจำกัดในการบูรณาการงานศูนย์เด็กเล็ก ร่วมกัน ( บางพื้นที่ ) ผลการนิเทศ ติดตามงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

25 องค์กรปกครองท้องถิ่น ( เทศบาล / อบต.) - ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ ดำเนินงาน - มีแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และ งบประมาณ ปัญหา / อุปสรรค - ผู้บริหาร ส่วนใหญ่มีความเข้าใจศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเฉพาะในด้านการศึกษา แต่ ไม่เข้าใจในด้านสุขภาพ - นโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพยังไม่ ชัดเจน และส่งผลต่อความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน - ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง ขาดความเข้าใจ / กระตือรือร้น ผลการนิเทศ ติดตามงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค(ต่อ)

26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( เทศบาล / อบต.) - ครูผู้ดูแลเด็กให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วม โครงการจำนวนมาก - สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ของกรมควบคุมโรค ปัญหา / อุปสรรค - จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็ก - ครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันควบคุมโรค - ครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี (Chest X-ray) - สื่อการสอนเรื่องการป้องกันควบคุมโรคยังมีไม่ เพียงพอ ผลการนิเทศ ติดตามงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค(ต่อ)

27 ข้อเสนอแนะ จากครูผู้ดูแลเด็ก - จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - จัดหาสื่อการสอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ เพียงพอ / หลากหลายมากขึ้น ข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ระดับเขต และจังหวัด - บูรณาการโครงการศูนย์เด็กเล็กที่เกี่ยวข้องเข้า ด้วยกัน ( สธ ) - ควรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก - นิเทศ / ติดตาม และให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - การขยายผลในรร. อนุบาล ควรมีการพูดคุยกับ ผู้บริหารส่วนกลางก่อน เพื่อพื้นที่จะทำงานได้ง่าย ขึ้น ผลการนิเทศ ติดตามงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค(ต่อ)

28 ข้อเสนอแนะ จากทีมผู้นิเทศ - ผู้รับผิดชอบงานใหม่ สามารถเรียนรู้จาก ผู้รับผิดชอบงานเดิม และเข้ารับการอบรมผู้ ประเมินของโครงการฯ - ให้สาธารณสุขอำเภอเป็นเครือข่ายผู้ ประเมินในระดับพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการ นิเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับ จังหวัด - การบริหารจัดการงบประมาณที่จำกัด สามารถบูรณาการร่วมกับงานศูนย์เด็กเล็กน่า อยู่ ผลการนิเทศ ติดตามงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค(ต่อ)

29 ข้อเสนอแนะ จากทีมผู้นิเทศ - การดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุ่งเน้นการทำงานแบบ การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา - ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน เช่น กรณีขาดงบประมาณ ใช้กองทุนสุขภาพ ตำบล ( อบต.+ สปสช.) กองทุน สาธารณประโยชน์ต่างๆ หรือผู้มีฐานะใน พื้นที่ รวมถึงพลังศรัทธาของคนในชุมชน กรณีขาดแคลนบุคลากร อาจใช้กลุ่มจิต อาสา ชมรมผู้สูงอายุภายในชุมชน เป็นต้น ผลการนิเทศ ติดตามงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค(ต่อ)

30 ขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ. สำนัก โรคติดต่อทั่วไป ๒ ปี... ก้าวย่างของ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google