งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (CEFR) วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแกลง “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (CEFR) วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแกลง “"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (CEFR) วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ”

2 ความเป็นมา นโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เร่งรัดการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน โดยเน้นใช้กรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น สากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการ จัดการเรียนการสอนของครูด้านการ สื่อสาร (CLT) และวัดประเมินผล ภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ 1. วัดความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ 2. จำแนกและจัดกลุ่มครูตาม ระดับความสามารถด้านภาษา 3. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการพัฒนา และติดตาม ความก้าวหน้า

4 รูปแบบการ ประเมิน 1. ด้านทักษะการฟัง (Listening) และ ทักษะการใช้ภาษาผ่านทักษะการอ่าน (Language Usage) ตามกรอบ CEFR ในลักษณะของการจำกัดเวลา (Speed test) 2. ประเมินด้วยระบบเครือข่าย ออนไลน์ (Online Testing) 3. ชุดข้อสอบ Cambridge English Placement Test Metrica

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 primaryrayong2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังการสอบ ประเมินเสร็จแล้ว 1. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ระบบจะ ประมวลผลคะแนนออกมาทันที ให้ ผู้เข้าสอบจดจำผลการสอบ หรือ บันทึกผลการสอบไว้ 2. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://cept58.obecenglishtes t.com/ http://cept58.obecenglishtes t.com/ http://cept58.obecenglishtes t.com/ 3. กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว และ กรอกผลการสอบให้ครบถ้วน แล้ว กดปุ่ม submit หรือ ส่ง เป็นอัน เสร็จสิ้นการสอบประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

43 สเป็กเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (CEFR) วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแกลง “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google