งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5
ยินดีต้อนรับสู่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 อาจารย์ผู้สอน อ.อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อ.วัชระ กาแก้ว

2 วิธีการเรียนการสอน การบรรยาย การสาธิตการใช้งาน
การฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์ ศึกษาจากเว็บไซต์ itp5kus.weebly.com การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)

3 เนื้อหาที่เรียน ข้อมูลและสารสนเทศ
องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรม Microsoft Excel 2007

4 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านผลสอบ/ผลงาน 1 : 2 : 1
สัดส่วนการประเมินผล ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านผลสอบ/ผลงาน : 2 : 1

5 กฏ กติกา มารยาท 1. การเดินแถว
กฏ กติกา มารยาท 1. การเดินแถว เดินด้วยความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และไม่ส่งเสียงดัง เมื่อถึงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ วางรองแล้วเข้าแถวให้เป็นระเบียบ โดยหัวหน้าช่วยจัดแถวและดูพฤติกรรมตั้งแต่เดินแถว ใครไม่เรียบร้อยให้แจ้งอาจารย์เพื่อตัดคะแนน

6 กฏ กติกา มารยาท 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์
กฏ กติกา มารยาท - ไม่เลื่อนเก้าอี้ หรือลุกจากที่ถ้าอาจารย์ไม่สั่ง - ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ไม่เปลี่ยนหน้าจอและแก้ไขข้อมูลใดๆ - ไม่ดาวน์โหลดหรือเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสม เป็นอันขาด - ตั้งใจเรียนและไม่ส่งเสียงดังขณะ อาจารย์สอน 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์

7 This PC \ Local Disk (D:) \P50..
สร้างโฟลเดอร์ This PC \ Local Disk (D:) \P50..

8 ทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2007
เพื่อสร้างงานนำเสนอ อาชีพในฝัน จำนวน 1 สไลด์ โดยใช้ความรู้เดิม บันทึกงาน ชื่ออาชีพในฝัน-ชื่อตนเอง ในโฟลเดอร์ P50.. Data D

9 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมความถนัดฯ รับสมัครวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มิ.ย. 58 นี้ มีกิจกรรมคอมพิวเตอร์น่าสนใจมากมาย ดูรายละเอียดที่


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google