งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW กรีน ทู เอ็นเนอยี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW กรีน ทู เอ็นเนอยี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW กรีน ทู เอ็นเนอยี่

2 ความเป็นมา บริษัท กรีน ทู เอ็นเนอยี่ จำกัด โรงงานผลิตไฟฟ้าจาก ก๊าซชีวภาพ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมมือกัน ระหว่าง กลุ่มเซาเทิร์นกรุ๊ป ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน มากว่า 30 ปี และกลุ่มบริษัท เนเจอร์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมี ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ ก่อนหน้านี้ ทั้งสองผู้ร่วมทุน ประสพความสำเร็จในการ ก่อตั้ง บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอยี่ จำกัด เพื่อ ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ทะลายปาล์มเป็นเชื้อเพลิง

3 วัตถุประสงค์ ใช้ประโยชน์ของน้ำเสีย ที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตน้ำมันปาล์มให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม 2552 สามารถจ่ายไฟขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ประมาณ 1.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยเสริมระบบ ไฟฟ้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความ มั่นคงยิ่งขึ้น

4 ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อ. พุนพิน โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ ขนาด 1.5 MW กรีน ทู เอ็นเนอยี่ SGEC

5 ระบบของไบโอแก๊ส ผังระบบ 1 2 4 56 7 1. บ่อน้ำเสียจากโรงหีบ 2. บ่อดักไขมัน 3. ระบบปรับสภาพ 4. ถังปฏิกรณ์ 5. ที่เก็บก๊าซ 6. เครื่องปั่นไฟ 7. บ่อบำบัด 3

6 กระบวนการผลิต เชื่อมต่อสายส่งกับ PEA (Connection Gridline 33kv.) หม้อแปลงไฟฟ้า 1,600 kw (Transformer) ถัง ปฏิกรณ์ ผลิตไบโอ แก๊ส ขนาด 8,000 ลบ. ม. (Biogas Reactor) บ่อคัดแยกน้ำมัน และไขมันก่อนเข้า ระบบ (Gravity Oil Seperator) ถังพักเตรียมน้ำ เสียก่อนเข้าถัง ผลิตไบโอแก๊ส (Mixing Tank) บ่อบำบัดน้ำเสีย Aerobic+Anaerobi c System 15 วัน ก่อนปล่อย / ใช้เพื่อ การเกษตร บ่อเก็บแก๊ส 2 บ่อ มีเทน 60% @ 12,000 ลบ. ม./ วัน (Gas Storage) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบใช้แก๊ส 1,500 kw ( Generator) ระบบกำจัดแก๊ส ไข่เน่า (H 2 S) (Desulphurization System) น้ำเสียจาก โรงงานน้ำมัน ปาล์ม 480 ลบ. ม./ วัน สารชีวภา พ FeCL สารชีวภา พ 480 ลบ. ม./ วัน

7 ถังปฎิกรณ์หมักแก๊ส

8 บ่อเก็บแก๊ส

9 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

10 ตารางแสดงประสิทธิภาพของถังไบ โอแก๊ส

11

12 ตารางประสิทธิภาพของถังไบโอ แก๊ส

13 ผลประโยชน์ ที่ชุมชนจะได้รับ 1. การลดมลพิษ จากการที่มีการบริหาร จัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการกักก๊าซมีเทนมาใช้ประโยชน์ 2. รายรับจากภาษีต่างๆ 3. รายรับที่เพิ่มขึ้นในชุมชน ทั้งทางตรง และทางอ้อม 4. เพิ่มความมั่นคงของพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW กรีน ทู เอ็นเนอยี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google