งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพและ เชิงสังคม อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพและ เชิงสังคม อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพและ เชิงสังคม อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล

2 คำถามที่ ๑ Information Communication Technology มีอะไรบ้างและทำอะไรบ้าง

3 คำถามที่ ๒ เรียนวิชานี้ทำไม จรรยาบรรณ ทาง วิชาชีพ และ เชิงสังคม ทำ ผลผล ดี ไม่ ดี คิ ด ใค ร

4 จรรยาบรรณ ทาง วิชาชีพ และ เชิงสังคม คำถามที่ ๓ เรียนอะไรบ้าง รูปแบบของการ กระทำ บุคคล ( ผู้กระทำ หรือเหยื่อ ) ความ รับผิดช อบต่อ วิชาชีพ ความ รับผิด ความ รับผิด ตาม กฎหมา ย

5 คำถามที่ ๔ เราทำอะไรในโลกไอที รูปแบบ Em ail Web blog Web board Chat Website วัตถุ ( ข้อมูล ) ภา พ อัก ษร เสี ยง วีดีโอ การ กระทำที่ มีผลต่อ ระบบ Software ดัก เจาะ เปลี่ ยน ทำ ซ้ำ คำถามที่ ๕ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีกติกา

6 คำถามที่ ๖ กติกา คือ... ? จรรยาบรรณ กฎหมาย ธรรมเนียม แนว ประพฤติ ปฏิบัติ ในการใช้ที่ดี พัฒนาขึ้นจาก แนวความคิดเรื่อง ศาสนา จริยธรรม สิทธิ เสรีภาพ กฎเกณฑ์ที่ใช้ บังคับกับ ความสัมพันธ์ ของมนุษย์

7 มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน มนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชน คำถามที่ ๗ แนวคิดของกฎหมาย คือ... ?

8 กฎหมาย มาจาก ??? เกิดขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เอง เกิดขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เพราะพระเจ้าประทานให้ เป็นคำสั่งของรัฐาธิปตย์และมีกระบวนการทางนิติบัญญัติ เกิดขึ้นจากการสั่งสมทางประวัติศาสตร์

9 กฎหมาย มาจากไหน ??? จารีตประเพณี การใช้ของนักกฎหมาย การบัญญัติขึ้นเฉพาะกิจ บ่อเกิดของกฎหมาย

10 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฆ่า ผู้อื่น ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือจำคุก ตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี จารีตประเพณี นักกฎหมาย เทคนิค

11 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙ / ๑ ผู้ใดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง โดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ต้อง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้ง แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท จารีตประเพณี นักกฎหมาย เทคนิค

12 จารีตประเพณี นักกฎหมาย เทคนิค

13 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิง ซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการ ใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ใน ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกได้ กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมี ลักษณะเป็นการโทรมหญิง ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอด ชีวิต จารีตประเพณี นักกฎหมาย เทคนิค

14 มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มี ไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ ” จารีตประเพณี นักกฎหมาย เทคนิค


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพและ เชิงสังคม อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google