งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก รางวัลการพัฒนาระบบราชการ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 2. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards)

2 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 1 1

3 ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 2555 3 การรับรองคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 2559 ประเภทรางวัล

4 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ กรมอนามัย พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ฯ ระดับ พื้นฐาน ผ่านการ รับรองตาม เกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน ปรับปรุง องค์การอย่าง ต่อเนื่อง/โดด เด่น รายหมวด รางวัล คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ 2552-2554 2555 2559-2563 2559 4

5 5 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 2 2

6 ประเภทรางวัลที่สมัครได้ 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 6. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อ 1 2 และ 3/4 อย่างน้อย 3 ด้าน ครอบคลุมทุกหน่วย บริการสาขา ทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงาน/องค์กรอื่น พัฒนาบริการ อย่างต่อเนื่อง ได้ระดับดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปี เสนอแนวคิดใหม่ เพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ 6

7 เงื่อนไข 1.เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักสำคัญของหน่วยงาน และเคยได้รับรางวัลคุณภาพการ ให้บริการประชาชน หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่นหรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ และไม่เคย ได้รับการร้องเรียน 2.เป็นผลงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ ทั่วประเทศ 3.เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วย บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4.มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พิจารณาจากการนำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติแล้ว ไปขยายผลในทุกหน่วย บริการสาขา เพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกัน ทุกหน่วยบริการ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 7

8 เงื่อนไข 1.เป็นการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทำงานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน(ส่วน ราชการอย่างน้อย 2ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น อปท. องค์การ มหาชน รัฐวิสาหกิจ และ/หรือองค์กรต่างๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน) 2.มีการจัดทำเป็นข้อตกลงการดำเนินการร่วมกัน 3.มีผลการดำเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการ ปรับปรุงบริการ 4.เป็นผลงานที่มีการดำเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 5.มีแผนการดำเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการ ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ ผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขต อำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 8

9 พิจารณาจากผลการดำเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งาน บริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมี เจตนารมณ์เพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ โดยต้องมีผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่างชัดเจนในการให้บริการ ประชาชน เงื่อนไข 1. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อน) - นำเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ๆมาใช้ แล้วก่อให้เกิดงานบริการ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ หรือกระบวนการทำงานใหม่ - มีการจดสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร /ลิขสิทธิ์ 2. เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 3. มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจาก สาธารณะ 4. นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 9

10 เงื่อนไข 1.เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือ มาประยุกต์ใช้ 2.มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 3.ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับ รางวัลแล้ว หรือหากมีรูปแบบคล้ายคลึง จะต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดี ขึ้น พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชน แล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำ หลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการที่ ตอบสนองและทันต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดีขึ้น 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงาน ที่เคยได้รับรางวัล ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. : www.opdc.go.th

11 พิจารณาให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติระดับดีเด่นในปีเดียวกัน อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัล ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่ เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3 หรือข้อ 4 อย่างน้อย 3 ด้าน 11

12 พิจารณาจากการดำเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ ให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555) เงื่อนไข 1.เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น (ใน 4 ประเภทรางวัล) 2.สามารถให้บริการได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล อย่างต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี โดยต้องนำเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 3.หน่วยงานต้องแจ้งความจำนง โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินการรักษา มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็น ระยะเวลา 3 ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรางวัล 6. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ข้อ 1/ ข้อ 2/ ข้อ 3 /ข้อ 4 ระดับดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปี 12

13 เกณฑ์การประเมินรางวัล ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการ (600 คะแนน) 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2.การให้บริการที่มีคุณภาพ 3.การส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน/ ร่วมกัน 4.การเข้าถึงบริการ 5.การเสนอแนวคิดใหม่ ส่วนที่ 2 พิจารณาผลลัพธ์ของการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ (400 คะแนน) 1.มิติด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการ 2.มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการ ให้บริการ 3.มิติด้านความคุ้มค่า 4.มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ภาพลักษณ์องค์กร ระดับดีเด่น ระดับดี เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภท 1-4 ประกอบด้วย 2 ส่วน เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภท 1-4 ประกอบด้วย 2 ส่วน

14 เกณฑ์การประเมินรางวัล (กรณีพิเศษ) สำหรับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการได้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย จะได้รับคะแนน ส่วนที่ 1 เพิ่มเติมจากคะแนนที่ได้รับอีก 50 คะแนน โดยมีลักษณะผลงานดังต่อไปนี้ 1) บูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว 2) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ (e-Service) 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 4) การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการเชิงรุก 5) ผลการดำเนินงานของผลงานที่เสนอขอรับรางวัลสามารถสะท้อนให้เห็นถึง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

15 การสมัครขอรับรางวัล แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครขอรับรางวัล แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลักษณะของ ผลงานที่สมัครขอรับ รางวัล เบื้องต้น แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการ ดำเนินการ เลือกประเภทรางวัล ที่จะส่งสมัครและ กรอกข้อมูลทั่วไป ของผู้สมัคร Checklist ประเมิน ลักษณะผลงานตาม ประเภทรางวัลที่ส่ง สมัคร จัดทำ Executive Summary 3 หน้า + รายงานผลงาน 10 คำถาม ความยาว ไม่เกิน 15 หน้า หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย สมัครขอรับรางวัลในนามของกรมอนามัย ธ.ค.57–13 ก.พ.58

16 กระบวนการตรวจประเมิน และมอบรางวัล รับสมัคร อ.ก.พ.ร. พิจารณาผลการ กลั่นกรองรางวัล ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น คกก. กลั่นกรองผล การตรวจประเมิน คกก. กลั่นกรองผล การตรวจประเมิน พิจารณาให้รับ รางวัลระดับดี ไม่ผ่านการ ตรวจประเมิน มอบรางวัล ประกาศผลการ พิจารณา <750 คะแนน >750 <800 คะแนน No Yes ≥ 800 คะแนน ไม่รับ พิจารณา ข้อมูลไม่ครบถ้วน ธ.ค.57–13 ก.พ.58 16 ก.พ.–20 มี.ค. 58 แจ้งผล 24 เม.ย. 58 11 พ.ค. – 30 มิ.ย.58 31 กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 อ.ก.พ.ร. พิจารณา อ.ก.พ.ร. พิจารณา 23-31 มี.ค. 58 ก.ค.58 ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ 16

17 ผลงานกรมอนามัยที่สมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 (11 เรื่อง) ประเภทที่ 2 รางวัลบูรณาการการ บริการที่เป็นเลิศ 1.การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ (สำนัก ส.) 2.พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา... สู่ การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน (ศอ.10) 3.การพัฒนาสุขภาพอนามัยสามเณรใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ศอ.10) ประเภทที่ 3 รางวัลนวัตกรรมการ บริการที่เป็นเลิศ 1.หัวฉีดเป่าลมกันสนิม (ศอ.10) 2.ไม้วัดส่วนสูงมาตรฐาน สำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี (ศอ.10) 3.การส่งเสริมการออกกำลังกายพระภิกษุ สามเณร ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ สมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมสำหรับ สมณสารูป (ศอ.10) ประเภทที่ 4 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 1.บันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในทารกที่เจ็บป่วย (ศอ.6) 2.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแม่ทำงานนอกบ้านจากคลินิกสู่ ภาคีเครือข่าย (ศอ.10) 3.พัฒนาระบบการบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ศอ.7) 4.การพัฒนาระบบบริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (ONE STOP SERVICE) (ศอ.10) 5.การดูแลการตั้งครรภ์ที่ครอบครัว/สามีมีส่วนร่วม (ศอ.10) ศอ.6 ศอ.7 สำนัก ส. ส่งหน่วยละ 1 เรื่อง ศอ.10 ส่ง 8 เรื่อง ศอ.6 ศอ.7 สำนัก ส. ส่งหน่วยละ 1 เรื่อง ศอ.10 ส่ง 8 เรื่อง

18 บทเรียนจากการส่งผลงานสมัครรับรางวัล ปี 2558  ต้องทำความเข้าใจกับหัวข้อตามแบบฟอร์ม และตอบให้ตรงประเด็น  ใช้ตัวเลขเชิงสถิติสนับสนุนการอธิบาย แต่อย่าใช้มากเกินไป  ใช้ภาษาง่ายๆ  แสดงให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรุงที่เสนอมีผลกระทบกับกลุ่มประชาชน จำนวนมาก  ไม่จำเป็นต้องเขียนให้ครบจำนวนคำตามที่กำหนดไว้  อย่าเขียนประเด็นเดิมซ้ำไปซ้ำมา  แสดงตัวเลขข้อเท็จจริงจะมีน้ำหนักมากกว่าใช้ความคิดเห็นส่วนตัว  ส่งผลงานให้กรมอนามัยล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการปรับปรุงเอกสาร ผลงานที่จะสมัครรับรางวัลปี 2559 ส่งกรม ประมาณ กันยายน-สิงหาคม 2558 ได้หรือไม่

19 ประเด็นการตอบคำถาม 10 ข้อ คำถามคำอธิบาย 1. ปัญหา และสภาพการ ปฏิบัติงานเดิม ก่อนที่จะ ริเริ่มการปรับปรุง อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสำคัญที่นำมาสู่การ ริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพื่อการแก้ปัญหา เขียนประเด็นที่เป็น หัวใจสำคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้ง กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ (ความยาวไม่เกิน 700 คำ) 2. ผู้นำเสนอแนวทางการ แก้ปัญหาดำเนินการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของ โครงการ ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือดำเนินการ ให้ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชนองค์กรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ (ความยาว ไม่เกิน 700 คำ) 3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่ม ในการพัฒนาคุณภาพการ บริการ อธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบใหม่ระบุแนวคิด/แรง บันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่ทำให้การปรับปรุงบริการ ประสบความสำเร็จ (ความยาวไม่เกิน 1,400 คำ) 4. กลยุทธ์ที่นำมาใช้ให้การ พัฒนาบริการประสบ ผลสำเร็จ สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ที่ใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และ แผนปฏิบัติการในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ใครเป็น ผู้ดำเนินการ (ความยาวไม่เกิน1,400 คำ)

20 คำถามคำอธิบาย 5. ทรัพยากรที่ใช้ในการ ดำเนินการ ระบุทรัพยากรทั้งด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทางการเงินของการดำเนินโครงการและ อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร (ความยาวไม่เกิน 700 คำ) 6. ขั้นตอนสำคัญในการ พัฒนาการบริการและการ นำไปปฏิบัติ 6.1 ลำดับขั้นตอนในการพัฒนา อธิบายขั้นตอนและลำดับเหตุการณ์การดำเนินงานหลักใน การริเริ่มพัฒนาการบริการจนถึงขั้นวางแผนการพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 คำ) 6.2 ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ อธิบายขั้นตอนและลำดับเหตุการณ์การดำเนินงานหลักใน การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ (ความยาวไม่เกิน 700 คำ) 6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ อธิบายวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการ ดำเนินการตามกลยุทธ์ (ความยาวไม่เกิน 700 คำ) 7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึง วิธีการบริหารจัดการ ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการดำเนินการและ วิธีการจัดการกับปัญหา (ความยาวไม่เกิน 700 คำ)

21 คำถามคำอธิบาย 8. ประโยชน์ที่ได้รับจาก การดำเนินการพัฒนา บริการ อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และ วิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ ผู้ได้รับประโยชน์ (ความยาวไม่เกิน 1,400 คำ) 9. การสร้างความยั่งยืน และการขยายผลไปยัง หน่วยงานอื่น ๆ อธิบายถึงวิธีการที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในแง่ต่าง ๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น อธิบายว่าหากการ พัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจำลองแบบ หรือเผยแพร่สู่การบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/ หรือ นานาชาติ จะสามารถนำไปขยายผลได้อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 700 คำ) 10. บทเรียนที่ได้รับจาก การดำเนินการพัฒนา บริการคืออะไร อธิบายถึงองค์ประกอบหลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินการพัฒนาบริการ และ ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการต่อไปในอนาคต (ความยาวไม่เกิน 700 คำ)

22 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) 3 3

23 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการบริหาราชการให้มีระบบหรือวิธีการทำงานที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของการมี ส่วนร่วมในการบริหารราชการที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้และ ขยายผลต่อไป 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 5. เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 23

24 แนวคิดในการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”  ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ การให้ความสำคัญของการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีกลไก/วัฒนธรรมการทำงาน และมี หน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชน/ ประชาสังคม/ภาคเอกชน  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน การบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม การทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะหุ้นส่วน ความร่วมมือ/เครือข่าย การวัดผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผลการทำงาน  การพัฒนาต่อยอด หรือการขยาย ผล การบริหารราชการของหน่วยงานที่มี การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหารราชการ การให้ความสำคัญกับบทบาท/ ความพึงพอใจ ของภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเกี่ยวข้องที่เข้ามา มีส่วนร่วม  วัฒนธรรมการทำงานขององค์กร แบบมีส่วนร่วม (ลักษณะหุ้นส่วน การพัฒนา) ที่เป็นรูปธรรมอย่าง ยั่งยืน

25 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ระดับ การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ Inform Consult การปรึกษาหารือ เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (เช่น การจัดให้มรกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้ง เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) Involve การเข้ามามีบทบาท เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็นระหว่าง รัฐกับเอกชน (เช่น การดำเนินงานในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วม) Collaborate Empower ความร่วมมือ เป็นการดำเนินการแบบเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุก ขั้นตอนตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และร่วมรับ ผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม ความคิดเห็นของ ประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินที่ค่อนข้างสูง (เช่น คณะกรรมการ ร่วมภาครัฐกับเอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน) การเสริมอำนาจ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ ตัดสินใจ มีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดำเนินภารกิจ โดยภาครัฐ มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน 

26 ประเภท ระดับและแนวทางการพิจารณารางวัล รางวัล พัฒนา การ บริหาร ราชการ แบบ มีส่วนร่วม รางวัล ขยายผล การ บริหาร ราชการ แบบมี ส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับชมเชย ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับชมเชย เงื่อนไข : โครงการใหม่ที่ไม่ เคยขอรับรางวัล เงื่อนไข : โครงการที่เคยได้รับรางวัลในระดับ ดีหรือดีเยี่ยม โดยมีการขยาย พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย กว่า 3 พื้นที่ หรือต่อยอด โครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับ 1.ภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือ 2.ภารกิจ/ประเด็นที่เป็นนโยบาย เร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล รางวัลการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นเลิศ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข  ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดกัน (ได้รับรางวัลขยาย ผลฯ ติดต่อกัน 2 ปี หรือ ได้รับรางวัลพัฒนาฯ ในปีที่ 1 และได้รับรางวัลขยายผล ในปีที่ 2)  เสนอการดำเนินงานใน โครงการใหม่ อย่างน้อย 3 โครงการ (โครงการที่ สอดคล้องตามภารกิจหลัก ของส่วนราชการ) 1 1 2 2 3 3 กรม อ. ส่งได้เฉพาะประเภทที่ 1

27 ระดับรางวัล ระดับดีเยี่ยม (90 คะแนน ขึ้นไป) ระดับดีเยี่ยม (90 คะแนน ขึ้นไป) ระดับดี (80-89.99 คะแนน) ระดับดี (80-89.99 คะแนน) ระดับชมเชย (70-79.99 คะแนน) ระดับชมเชย (70-79.99 คะแนน) เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ รางวัล พัฒนา การบริหาร ราชการแบบ มีส่วนร่วม รางวัล ขยายผล การบริหาร ราชการแบบ มีส่วนร่วม มิติที่ 1 ความสามารถ ของหน่วยงาน ภาครัฐ จำนวน 4 ตัวชี้วัด 20 คะแนน จำนวน 4 ตัวชี้วัด 15 คะแนน มิติที่ 2 ความสำเร็จของ การมีส่วนร่วมใน การบริหาร ราชการอย่าง เป็นรูปธรรม จำนวน 4 ตัวชี้วัด 80 คะแนน จำนวน 6 ตัวชี้วัด 85 คะแนน 1 1 2 2

28 ตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน มิติที่ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ คะแนน 1.รางวัล พัฒนาฯ 2.รางวัล ขยายผล 1. การกำหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความสำคัญกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 64 2. การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมของหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม 43 3. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม 43 4. การสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ ภาคเอกชน 65 รวม2015

29 มิติที่ 2 ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ อย่างเป็นรูปธรรม คะแนน 1.รางวัล พัฒนาฯ 2.รางวัล ขยายผล 5.การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารราชการ 55 6.แผนการส่งเสริมหรือขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม5 6.แนวทางหรือแผนการขยายผลหรือต่อยอดการบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วม 5 7.การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการทำงานร่วมกับ ภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaboration) (ข้อ 8 ของรางวัลขยายผล) 5550 7.การขยายผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ5 8.ระดับความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ (ข้อ 10 ของรางวัลขยายผล) 15 9.สรุปผลสำเร็จที่ได้รับจากการขยายผล/ต่อยอดการดำเนินโครงการ5 รวม8085

30 กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล รับสมัคร ตรวจประเมินใบสมัครและเอกสารประกอบ ตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ และพิจารณาระดับรางวัล สรุปผลการตรวจเบื้องต้น ตรวจประเมินเพื่อ ยืนยันผล ระดับดีเยี่ยม > 90 คะแนน ระดับดี 80-89.99 คะแนน ระดับชมเชย 70-79.99 คะแนน อ.ก.พ.ร. พิจารณา ตัดสินรางวัล ประกาศผลการ พิจารณาและมอบ รางวัล ไม่ผ่าน การประเมิน คะแนน 70 ขึ้นไป คะแนน น้อยกว่า 70 มีการประเมิน ความพึงพอใจ โดยผู้ตรวจ ประเมินด้วย ภายใน 10 เม.ย.58 หน่วยงานส่งใบสมัคร ให้กรม 31 มี.ค.58

31 ตัวอย่าง : ส่วนราชการได้รับรางวัล ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วม ประจำปี พ. ศ. 2557 ตัวอย่าง : ส่วนราชการได้รับรางวัล ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วม ประจำปี พ. ศ. 2557 กรม สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความสำคัญ กับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ใช้ TOP Model ในการบริหารโครงการ “ พัฒนา เครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพจิตที่ยั่งยืน ” โดยให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ เครือข่าย ที่มาจาก หลายภาคส่วนให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพา ตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหาโรคและ ภัยสุขภาพให้ลดลงได้ โดยเครือข่ายมีบทบาท ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล โดยกรม สุขภาพจิตทำหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงที่อำนวย ความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการต้นแบบคือ “ โครงการสร้างการมี ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและปัญหาจากการดื่มสุรา ในชุมชนของ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ” กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความสำคัญ กับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ใช้ TOP Model ในการบริหารโครงการ “ พัฒนา เครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพจิตที่ยั่งยืน ” โดยให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ เครือข่าย ที่มาจาก หลายภาคส่วนให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพา ตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหาโรคและ ภัยสุขภาพให้ลดลงได้ โดยเครือข่ายมีบทบาท ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล โดยกรม สุขภาพจิตทำหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงที่อำนวย ความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการต้นแบบคือ “ โครงการสร้างการมี ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและปัญหาจากการดื่มสุรา ในชุมชนของ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ” ระดับดี เยี่ยม

32 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google