งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครขอรับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเครือข่าย กพร. กรมอนามัย 24 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครขอรับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเครือข่าย กพร. กรมอนามัย 24 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครขอรับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเครือข่าย กพร. กรมอนามัย 24 ธันวาคม 2557

2 2 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award - PMQA) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award - PMQA) ประเภท รางวัล 1 1 2 2 3 3 เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด

3 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 1 1 3

4 ประเภทรางวัล 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 6. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง 4

5 เงื่อนไข 1.เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักความสำคัญของหน่วยงาน และเคยได้รับรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน หรือรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่นหรือ รางวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ และไม่เคยได้รับการร้องเรียน 2.เป็นผลงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ ทั่วประเทศ 3.เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วย บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4.มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พิจารณาจากการนำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติแล้ว ไปขยายผลในทุกหน่วย บริการสาขา เพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกัน ทุกหน่วยบริการ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 5

6 เงื่อนไข 1.เป็นการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทำงานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน(ส่วน ราชการอย่างน้อย 2ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น อปท. องค์การ มหาชน รัฐวิสาหกิจ และ/หรือองค์กรต่างๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน) 2.มีการจัดทำเป็นข้อตกลงการดำเนินการร่วมกัน 3.มีผลการดำเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการ ปรับปรุงบริการ 4.เป็นผลงานที่มีการดำเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 5.มีแผนการดำเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการ ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ ผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขต อำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 6

7 พิจารณาจากผลการดำเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งาน บริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมี เจตนารมณ์เพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ โดยต้องมีผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่างชัดเจนในการให้บริการ ประชาชน เงื่อนไข 1. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อน) - นำเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ๆมาใช้ แล้วก่อให้เกิดงานบริการ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ หรือกระบวนการทำงานใหม่ - มีการจดสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร /ลิขสิทธิ์ 2. เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 3. มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจาก สาธารณะ 4. นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 7

8 เงื่อนไข 1.เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือ มาประยุกต์ใช้ 2.มีการนำผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 3.ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับ รางวัลแล้ว หรือหากมีรูปแบบคล้ายคลึง จะต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดี ขึ้น พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชน แล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำ หลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการที่ ตอบสนองและทันต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดีขึ้น 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงาน ที่เคยได้รับรางวัล ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. : www.opdc.go.th

9 พิจารณาให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติระดับดีเด่นในปีเดียวกัน อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัล ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่ เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3 หรือข้อ 4 อย่างน้อย 3 ด้าน 9

10 พิจารณาจากการดำเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ ให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555) เงื่อนไข 1.เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น (ใน 4 ประเภทรางวัล) 2.สามารถให้บริการได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล อย่างต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี โดยต้องนำเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 3.หน่วยงานต้องแจ้งความจำนง โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินการรักษา มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.ต่อเนื่องเป็น ระยะเวลา 3 ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรางวัล 6. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ข้อ 1/ ข้อ 2/ ข้อ 3 /ข้อ 4 ระดับดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปี 10

11 ประเภทรางวัลที่สมัครได้ 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 6. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อ 1 2 และ 3/4 อย่างน้อย 3 ด้าน ครอบคลุมทุกหน่วย บริการสาขา ทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงาน/องค์กรอื่น พัฒนาบริการ อย่างต่อเนื่อง ได้ระดับดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปี เสนอแนวคิดใหม่ เพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ 11

12 เกณฑ์การประเมินรางวัล เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการ (600 คะแนน) 1.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่ เป็นเลิศ 2.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 3.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 4.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ส่วนที่ 2 พิจารณาผลลัพธ์ของการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ (400 คะแนน) 1.มิติด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการ 2.มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการ ให้บริการ 3.มิติด้านความคุ้มค่า 4.มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ภาพลักษณ์องค์กร ระดับดีเด่น ระดับดี

13 เกณฑ์การประเมินรางวัล (กรณีพิเศษ) สำหรับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการได้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย จะได้รับคะแนน ส่วนที่ 1 เพิ่มเติมจากคะแนนที่ได้รับอีก 50 คะแนน โดยมีลักษณะผลงานดังต่อไปนี้ 1) บูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว 2) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ (e-Service) 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 4) การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการเชิงรุก 5) ผลการดำเนินงานของผลงานที่เสนอขอรับรางวัลสามารถสะท้อนให้เห็นถึง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

14 การสมัครขอรับรางวัล แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครขอรับรางวัล แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลักษณะของ ผลงานที่สมัครขอรับ รางวัล เบื้องต้น แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการ ดำเนินการ เลือกประเภทรางวัล ที่จะส่งสมัครและ กรอกข้อมูลทั่วไป ของผู้สมัคร Checklist ประเมิน ลักษณะผลงานตาม ประเภทรางวัลที่ส่ง สมัคร จัดทำ Executive Summary ผลงานที่ สมัครขอรับรางวัล 10 คำถาม ความยาวไม่ เกิน 15 หน้า หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย สมัครขอรับรางวัลในนามของกรมอนามัย ธ.ค.57–13 ก.พ.58

15 กระบวนการตรวจประเมิน และมอบรางวัล รับสมัคร กลั่นกรองผลการตรวจ ประเมิน ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ตรวจประเมินจาก เอกสารรายงาน พิจารณาให้รับ รางวัลระดับดี ไม่ผ่านการ ตรวจประเมิน มอบรางวัล ประกาศผลการ พิจารณา <750 คะแนน >750 <800 คะแนน No Yes ≥ 800 คะแนน ไม่รับ พิจารณา ข้อมูลไม่ครบถ้วน ธ.ค.57–13 ก.พ.58 16 ก.พ.–20 มี.ค. 58 แจ้งผล 24 เม.ย. 58 11 พ.ค. – 30 มิ.ย.58 31 กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 อ.ก.พ.ร. พิจารณา อ.ก.พ.ร. พิจารณา 23-31 มี.ค. 58 ก.ค.58 ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ 15

16 Q&A กพร.แจกคู่มือ หน่วยงานละ 1 เล่ม ช่วยตรวจรายงานผลการดำเนินการ (แบบฟอร์ม 3) 16

17 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) 2 2

18 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการทำงานที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้ง เกิดการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของการมีส่วน ร่วมในการบริหารราชการที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้และขยาย ผลต่อไป 3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดกรภาครัฐในการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 18

19 รางวัลภาพรวมองค์กร รางวัลขยายผลการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม รางวัลพัฒนาการส่งเสริมการ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โครงการใหม่ ต่อยอด หรือ ขยายพื้นที่ โครงการใหม่ + ต่อยอด + ขยายพื้นที่ ประเภทรางวัล -โครงการใหม่ที่ไม่เคยเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัล - หรือเคยเสนอผลงานแล้วแต่ไมได้รับรางวัล 19

20 -บทบาท/ภาวะผู้นำ -กลไกที่รองรับ -วัฒนธรรมการทำงาน -การบริหารเครือข่าย หลักเกณฑ์การประเมินรางวัล -ศักยภาพภาคประชาชน -การทำงานแบบบูรณาการ -การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบ หุ้นส่วน -การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ความพึงพอใจ /เชื่อมั่นภาคประชาชน 20 มิติที่ 1 (30 คะแนน) ความสามารถของหน่วยงาน ภาครัฐ มิติที่ 2 (70 คะแนน) กระบวนการมีส่วนร่วมในการ บริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม

21 รับสมัคร และตรวจ เอกสารใบสมัคร รับสมัคร และตรวจ เอกสารใบสมัคร ตรวจประเมินใบสมัคร และเอกสารประกอบ ตรวจประเมินใบสมัคร และเอกสารประกอบ ไม่ผ่าน การประเมิน ไม่ผ่าน การประเมิน อ.ก.พ.ร. พิจารณา ตัดสินรางวัล อ.ก.พ.ร. พิจารณา ตัดสินรางวัล การตรวจประเมิน เพื่อยืนยันผล การตรวจประเมิน เพื่อยืนยันผล Yes NoNo NoNo ม.ค.- ก.พ.58 เม.ย. – พ.ค. 58 มี.ค. 58 มิ.ย. – ก.ค. 58 สิงหาคม 2558 กระบวนการตรวจประเมิน และมอบรางวัล ไม่ผ่าน การประเมิน ไม่ผ่าน การประเมิน มอบรางวัล ประกาศผลการพิจารณา ตรวจประเมินผล การดำเนินงานในพื้นที่ ตรวจประเมินผล การดำเนินงานในพื้นที่ ก.ค. 58 21

22 ตัวอย่าง : ส่วนราชการได้รับรางวัล ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วม ประจำปี พ. ศ. 2557 ตัวอย่าง : ส่วนราชการได้รับรางวัล ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วม ประจำปี พ. ศ. 2557 กรม สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความสำคัญ กับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ใช้ TOP Model ในการบริหารโครงการ “ พัฒนา เครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพจิตที่ยั่งยืน ” โดยให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ เครือข่าย ที่มาจาก หลายภาคส่วนให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพา ตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหาโรคและ ภัยสุขภาพให้ลดลงได้ โดยเครือข่ายมีบทบาท ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล โดยกรม สุขภาพจิตทำหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงที่อำนวย ความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการต้นแบบคือ “ โครงการสร้างการมี ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและปัญหาจากการดื่มสุรา ในชุมชนของ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ” กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความสำคัญ กับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ใช้ TOP Model ในการบริหารโครงการ “ พัฒนา เครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพจิตที่ยั่งยืน ” โดยให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ เครือข่าย ที่มาจาก หลายภาคส่วนให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพา ตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหาโรคและ ภัยสุขภาพให้ลดลงได้ โดยเครือข่ายมีบทบาท ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล โดยกรม สุขภาพจิตทำหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงที่อำนวย ความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการต้นแบบคือ “ โครงการสร้างการมี ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและปัญหาจากการดื่มสุรา ในชุมชนของ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ” ระดับดี เยี่ยม

23 Q&A รอรายละเอียด คู่มือจากสำนักงาน ก.พ.ร. ช่วยตรวจรายงานผลการดำเนินการ 23

24 3 3 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award -PMQA)

25 ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 2555 25 การรับรองคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 2559 ประเภทรางวัล

26 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ กรมอนามัย พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ฯ ระดับ พื้นฐาน ผ่านการ รับรองตาม เกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน ปรับปรุง องค์การอย่าง ต่อเนื่อง/โดด เด่น รายหมวด รางวัล คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ 2552-2554 2555 2559-2563 2559 26

27 Q&A Thanks You กพร.แจกเกณฑ์ PMQA 2558 หน่วยงานละ 3-5 เล่ม เยี่ยมเสริมพลัง หน่วยงาน 27


ดาวน์โหลด ppt การสมัครขอรับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเครือข่าย กพร. กรมอนามัย 24 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google