งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) น้ำหนั ก : LineStaff Line & Staff 777.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) น้ำหนั ก : LineStaff Line & Staff 777."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) น้ำหนั ก : LineStaff Line & Staff 777

2 คำอธิบาย โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการ ที่หน่วยงานคิดค้น / พัฒนา / ปรับปรุงระบบการ ให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือ ผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็น หลัก โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการ ที่หน่วยงานคิดค้น / พัฒนา / ปรับปรุงระบบการ ให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือ ผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็น หลัก ด้วยการนำเทคนิคทางการบริหาร สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ Lean Reengineering Process Redesign ฯลฯ การนำ IT เข้า ช่วย

3 ประเด็นการประเมินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่ หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551-2558) ( น้ำหนักคะแนน ร้อย ละ 3) 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ( น้ำหนัก คะแนน ร้อยละ 4)

4 1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนา โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หน่วยงานคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดี ที่สุดในปีงบประมาณ พ. ศ. 2551-2558 ที่ โดดเด่นและสำคัญ อย่างน้อย 2 โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการ ให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร พิจารณา ต้องดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย ของตัวชี้วัดโครงการที่ คณะกรรมการฯ กำหนด

5 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 หน่วยงานกำหนดโครงการโดยพิจารณาจาก ปัญหาที่เกิดขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การปรับปรุงผลการดำเนินงาน การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของ ภาครัฐได้ง่าย การเป็นเครือข่ายกับภาคประชาชน / ภาคเอกชน การนำเครื่องมือภาคเอกชนใช้มาปรับใช้

6 แนวทางการนำเสนอโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด ระบุประเด็นปัญหา / ความต้องการของ ผู้รับบริการ ระบุเทคนิค / แนวคิด / องค์ความรู้ / แนว ปฏิบัติ ที่ใช้ดำเนินโครงการ โดดเด่น มีประโยชน์ เป็นเลิศเมื่อเทียบ กับการให้บริการตามปกติ มีคุณภาพ คุ้มค่า มีความยากง่าย และ ความท้าทายที่เหมาะสม หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ดำเนินโครงการร่วมกันได้ในลักษณะ ของหุ้นส่วนที่แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ

7 การกำหนดตัวชี้วัดโครงการ กำหนดตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด ที่ สามารถวัดถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามบริบท ของโครงการ นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการ ให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร พิจารณา

8 วิธีการประเมินผลผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ผลคะแนนการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด = ผลงานที่สามารถดำเนินการได้ x 100 เป้าหมายของตัวชี้วัด = ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ผลคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัด : วัดจาก ผลงานที่สามารถดำเนินการ – ดำเนินการได้  เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 – ดำเนินการได้ < เป้าหมาย คิดร้อยละตาม สัดส่วนของผลงานที่ดำเนินการได้

9 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนน12345 ผลคะแนนการ ดำเนิน โครงการ ให้บริการ ที่ดีที่สุด ( ร้อย ละ ) 60708090100

10 การดำเนินการ การดำเนินการระยะเวลา เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 1. สำรวจ / ระบุปัญหา เทคนิค / แนวคิด / องค์ ความรู้ / แนวปฏิบัติในการ จัดทำโครงการ ก. ย. – ต. ค. 58 2. จัดทำโครงการส่งให้ สกก. ( ภายในเดือน พ. ย. 2558) สกก. แจ้งอีก ครั้งหนึ่ง 0.5 คะแนน และตัดคะแนน เพิ่มอีกวันละ 0.01 คะแนน

11 การดำเนินการระยะเวลา เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 3. นำเสนอโครงการต่อคณะ กรรมการฯ พิจารณาไม่เกิน 3 ครั้ง หากไม่ผ่านภายใน ๓ ครั้ง ถือว่าจะไม่ได้รับการ ประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ ) -- 4. สกก. แจ้งผลการพิจารณา ภายใน 7 วันทำ การนับ จากมีมติ -

12 การดำเนินการระยะเวลา เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 5. หน่วยงานแก้ไขโครงการ 5.1 แก้ไขโครงการตามมติ คณะกรรมการฯ 5.1 แก้ไขโครงการตามมติ คณะกรรมการฯ ภายใน 10 วันทำการ นับถัดจาก วันที่ เวียนแจ้ง 0.02 คะแนน 5.2 กรณีไม่ได้รับอนุมัติ และ หน่วยงานไม่เห็นด้วย ขอชี้แจง ต่อคณะกรรมการได้ โดยแจ้ง ความจำนงถึงประธาน กรรมการ เป็นลายลักษณ์ อักษร ผ่านหัวหน้าสำนักงาน ก. ก. ( กรรมการพิจารณา ทบทวนแล้วถือว่าสิ้นสุด ) 5.2 กรณีไม่ได้รับอนุมัติ และ หน่วยงานไม่เห็นด้วย ขอชี้แจง ต่อคณะกรรมการได้ โดยแจ้ง ความจำนงถึงประธาน กรรมการ เป็นลายลักษณ์ อักษร ผ่านหัวหน้าสำนักงาน ก. ก. ( กรรมการพิจารณา ทบทวนแล้วถือว่าสิ้นสุด ) ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วัน ได้รับแจ้ง ผลการ พิจารณา

13 การดำเนินการระยะเวลา เกณฑ์การหัก คะแนน ( จาก น้ำหนัก คะแนนของ ตัวชี้วัด ) 6. หน่วยงานดำเนิน โครงการที่ผ่านการ พิจารณาแล้ว ตั้งแต่ กรรมการมี มติอนุมัติ - 7. รายงานผลความสำเร็จ ของโครงการให้สำนักงาน ก. ก. จะแจ้งให้ ทราบต่อไป - 8. สำนักงาน ก. ก. พิจารณาผลสำเร็จตาม เกณฑ์การให้คะแนน ภายใน ตุลาคม 2559 -

14 เชิญแสดงความ คิดเห็น

15 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) น้ำหนั ก : LineStaff Line & Staff 777.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google