งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557

2 2 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award- PMQA) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award- PMQA) ประเภท รางวัล 1 1 2 2 3 3

3 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 6. รางวัลบริการอย่างยั่งยืน ได้ข้อ 1 2 และ 3/4 อย่างน้อย 3 ด้าน ครอบคลุมทุกหน่วย บริการสาขา ทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงาน/องค์กรอื่น พัฒนาบริการ อย่างต่อเนื่อง ได้ระดับดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี เสนอแนวคิดใหม่ เพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ 3 ประเภทรางวัล 1 1

4 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ความสามารถของหน่วยงาน ภาครัฐ -บทบาท/ภาวะผู้นำ -กลไกที่รองรับ -วัฒนธรรมการทำงาน -การบริหารเครือข่าย รางวัลภาพรวมองค์กร รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลพัฒนาการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร ราชการอย่างเป็นรูปธรรม -ศักยภาพภาคประชาชน -การทำงานแบบบูรณาการ -การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบ หุ้นส่วน -การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ความพึงพอใจภาคประชาชน กรอบการวัด 4 โครงการใหม่ ต่อยอด /ขยายพื้นที่ โครงการใหม่ + ต่อยอด+ขยายพื้นที่ 2 2

5 กระบวนการตรวจประเมิน และมอบรางวัล ประกาศรับสมัคร กลั่นกรองผลการตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ตรวจประเมินจาก เอกสารรายงาน พิจารณาให้รับ รางวัลระดับดี ไม่ผ่านการ ตรวจประเมิน ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ มองรางวัล ประกาศผลการ พิจารณา <750 คะแนน >750 <800 คะแนน No Yes ≥ 800 คะแนน ไม่รับพิจารณา ข้อมูลไม่ครบถ้วน ธันวาคม 2557–13 กุมภาพันธ์ 2558 16 กุมภาพันธ์ –20 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 31 กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 เสนอ อ. ก. พ. ร. พิจารณา เสนอ อ. ก. พ. ร. พิจารณา

6 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award -PMQA) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award -PMQA) ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 2555 6 การรับรองคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 2559 3 3

7 Thanks You


ดาวน์โหลด ppt การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google