งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557

2 2 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award- PMQA) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award- PMQA) ประเภท รางวัล

3 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 6. รางวัลบริการอย่างยั่งยืน ได้ข้อ 1 2 และ 3/4 อย่างน้อย 3 ด้าน ครอบคลุมทุกหน่วย บริการสาขา ทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงาน/องค์กรอื่น พัฒนาบริการ อย่างต่อเนื่อง ได้ระดับดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี เสนอแนวคิดใหม่ เพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ 3 ประเภทรางวัล 1 1

4 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ความสามารถของหน่วยงาน ภาครัฐ -บทบาท/ภาวะผู้นำ -กลไกที่รองรับ -วัฒนธรรมการทำงาน -การบริหารเครือข่าย รางวัลภาพรวมองค์กร รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลพัฒนาการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร ราชการอย่างเป็นรูปธรรม -ศักยภาพภาคประชาชน -การทำงานแบบบูรณาการ -การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบ หุ้นส่วน -การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ความพึงพอใจภาคประชาชน กรอบการวัด 4 โครงการใหม่ ต่อยอด /ขยายพื้นที่ โครงการใหม่ + ต่อยอด+ขยายพื้นที่ 2 2

5 กระบวนการตรวจประเมิน และมอบรางวัล ประกาศรับสมัคร กลั่นกรองผลการตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ตรวจประเมินจาก เอกสารรายงาน พิจารณาให้รับ รางวัลระดับดี ไม่ผ่านการ ตรวจประเมิน ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ มองรางวัล ประกาศผลการ พิจารณา <750 คะแนน >750 <800 คะแนน No Yes ≥ 800 คะแนน ไม่รับพิจารณา ข้อมูลไม่ครบถ้วน ธันวาคม 2557–13 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ –20 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 เสนอ อ. ก. พ. ร. พิจารณา เสนอ อ. ก. พ. ร. พิจารณา

6 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award -PMQA) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award -PMQA) ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA การรับรองคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)

7 Thanks You


ดาวน์โหลด ppt การสมัครขอรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการกพร.กรมอนามัย 9 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google