งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัด Measurement. คือกระบวนการที่แปลงสภาพ แนวคิดหรือตัวแปรที่ต้องการเก็บ ข้อมูล โดยให้ตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งที่ วัด เหตุการณ์ หรือตัวบุคคลตามที่ กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัด Measurement. คือกระบวนการที่แปลงสภาพ แนวคิดหรือตัวแปรที่ต้องการเก็บ ข้อมูล โดยให้ตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งที่ วัด เหตุการณ์ หรือตัวบุคคลตามที่ กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัด Measurement

2 คือกระบวนการที่แปลงสภาพ แนวคิดหรือตัวแปรที่ต้องการเก็บ ข้อมูล โดยให้ตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งที่ วัด เหตุการณ์ หรือตัวบุคคลตามที่ กำหนด เช่น การนับจำนวนผู้มารับบริการ ตรวจโรคในแผนกผู้ป่วยนอก จำแนกตาม เพศ, อายุ, โรคที่เป็น, บริการที่ได้รับ คือกระบวนการที่แปลงสภาพ แนวคิดหรือตัวแปรที่ต้องการเก็บ ข้อมูล โดยให้ตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งที่ วัด เหตุการณ์ หรือตัวบุคคลตามที่ กำหนด เช่น การนับจำนวนผู้มารับบริการ ตรวจโรคในแผนกผู้ป่วยนอก จำแนกตาม เพศ, อายุ, โรคที่เป็น, บริการที่ได้รับ

3 คือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของหน่วยที่ผู้วิจัย สนใจศึกษา การวัดแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาว่าตัว แปรที่ศึกษาคืออะไร มีจำนวนมากน้อยเท่าใด ชนิด ของตัวแปรเป็นแบบใด เพื่อทำให้สามารถเลือก เครื่องมือที่เหมาะสมครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ ขอการศึกษาวิจัย - ผลการวัดชนิดแข็ง (Hard Outcome) มีคุณสมบัติ เป็นรูปธรรม วัดง่าย ไม่ยุ่งยาก เช่น อายุ, ความดันโลหิต, เพศ, ความตาย - ผลการวัดชนิดอ่อน (Soft Outcome) วัดออกมาเป็น รูปธรรมได้ยาก เช่น ความเจ็บปวด, ความวิตกกังวล, คุณภาพ ชีวิต คือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของหน่วยที่ผู้วิจัย สนใจศึกษา การวัดแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาว่าตัว แปรที่ศึกษาคืออะไร มีจำนวนมากน้อยเท่าใด ชนิด ของตัวแปรเป็นแบบใด เพื่อทำให้สามารถเลือก เครื่องมือที่เหมาะสมครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ ขอการศึกษาวิจัย - ผลการวัดชนิดแข็ง (Hard Outcome) มีคุณสมบัติ เป็นรูปธรรม วัดง่าย ไม่ยุ่งยาก เช่น อายุ, ความดันโลหิต, เพศ, ความตาย - ผลการวัดชนิดอ่อน (Soft Outcome) วัดออกมาเป็น รูปธรรมได้ยาก เช่น ความเจ็บปวด, ความวิตกกังวล, คุณภาพ ชีวิต

4 ระดับของการวัด  การวัดแบบกลุ่ม (Nominal Scale)  การวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale)  การวัดแบบช่วง (Interval Scale)  การวัดอัตราส่วน (Ratio Scale)  การวัดแบบกลุ่ม (Nominal Scale)  การวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale)  การวัดแบบช่วง (Interval Scale)  การวัดอัตราส่วน (Ratio Scale)

5 พิจารณาจาก คำถามในการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวัด ตัวแปรในการศึกษา ประชากรและกลุ้มตัวอย่างใน การศึกษา คุณประโยชน์และข้อจำกัดของ เครื่องมือ และเลือกเครื่องมือวัดที่ เหมาะสม พิจารณาจาก คำถามในการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวัด ตัวแปรในการศึกษา ประชากรและกลุ้มตัวอย่างใน การศึกษา คุณประโยชน์และข้อจำกัดของ เครื่องมือ และเลือกเครื่องมือวัดที่ เหมาะสม

6 การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสี การตรวจโดยใช้เครื่องมือทาง การแพทย์ชนิดต่างๆ การใช้แบบสอบถาม การสร้างมาตรวัด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาเฉพาะราย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสี การตรวจโดยใช้เครื่องมือทาง การแพทย์ชนิดต่างๆ การใช้แบบสอบถาม การสร้างมาตรวัด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาเฉพาะราย

7 คือการวัดปรากฏการณ์ตัวแปร ในการศึกษาออกมาในรูปของ จำนวน ใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เป็นหลักฐานยืนยันการวัด สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

8 การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ในทางลึก (In – depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การศึกษาเฉพาะราย (Case Study / Life History Collection) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ในทางลึก (In – depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การศึกษาเฉพาะราย (Case Study / Life History Collection)

9 ความถูกต้องในเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องในทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง (Face Validity) ความถูกต้องของการวัดที่สามารถ อธิบายด้วยเหตุผมประกอบ (Construct Validity) ความถูกต้องของการวัดโดย เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Criterion Validity) ความถูกต้องในเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องในทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง (Face Validity) ความถูกต้องของการวัดที่สามารถ อธิบายด้วยเหตุผมประกอบ (Construct Validity) ความถูกต้องของการวัดโดย เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Criterion Validity)

10 คือการวัดที่ผลการวัดมีความ สอดคล้องเหมือนกัน มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะวัดโดยคน ๆ เดียวหลาย ๆ ครั้ง หรือทำโดยคนหลาย ๆ คนใน ครั้งเดียว การวัดความเชื่อถือได้ที่ใช้กันทั่วไป คือ วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน เพื่อดูเนื้อหาของมาตรวัดมีความ สอดคล้องไปในเรื่องเดียวกัน และ วิธีการวัดความคงที่ของเครื่องมือ โดยวิธีการวัดซ้ำ หรือทดสอบซ้ำ คือการวัดที่ผลการวัดมีความ สอดคล้องเหมือนกัน มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะวัดโดยคน ๆ เดียวหลาย ๆ ครั้ง หรือทำโดยคนหลาย ๆ คนใน ครั้งเดียว การวัดความเชื่อถือได้ที่ใช้กันทั่วไป คือ วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน เพื่อดูเนื้อหาของมาตรวัดมีความ สอดคล้องไปในเรื่องเดียวกัน และ วิธีการวัดความคงที่ของเครื่องมือ โดยวิธีการวัดซ้ำ หรือทดสอบซ้ำ

11 องค์ประกอบที่สำคัญของการวัด ผู้วัด ผู้ถูกวัด เครื่องมือวัด สภาวะแวดล้อม อคติในการวัด (Biases) องค์ประกอบที่สำคัญของการวัด ผู้วัด ผู้ถูกวัด เครื่องมือวัด สภาวะแวดล้อม อคติในการวัด (Biases)

12 หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของ การวัดที่ค่าของ การวัดไม่ตรงกับความ จริง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท อคติที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างในการ ศึกษาวิจัย (Sampling Bias) อคติที่เกิดจากการวัด (Measurement Bias) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของ การวัดที่ค่าของ การวัดไม่ตรงกับความ จริง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท อคติที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างในการ ศึกษาวิจัย (Sampling Bias) อคติที่เกิดจากการวัด (Measurement Bias)


ดาวน์โหลด ppt การวัด Measurement. คือกระบวนการที่แปลงสภาพ แนวคิดหรือตัวแปรที่ต้องการเก็บ ข้อมูล โดยให้ตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งที่ วัด เหตุการณ์ หรือตัวบุคคลตามที่ กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google