งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติกโดยการใช้ท่า เต้นแจ็ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติกโดยการใช้ท่า เต้นแจ็ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติกโดยการใช้ท่า เต้นแจ็ส

2 ความเป็นมาและความสำคัญ ปัญหางานวิจัย ปัญหาที่เกิดจากพันธุกรรม ความผิดปกติ ของระบบร่างกาย เด็กออทิสติกต้องการความเข้าใจพิเศษ เด็กออทิสติกพบมากขึ้นในปัจจุบัน ครอบครัวที่มีเด็กออทิสติกต้องประสบ ปัญหาหลายอย่าง เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ แขน ขา ลำตัว

3 วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย เพื่อศึกษาผลการฝึกเต้น แจ็ส ที่มีผลต่อการพัฒนา กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติก

4 ขอบเขตของ งานวิจัย กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กออทิสติกที่ กำลังศึกษาใน โรงเรียนศึกษาพิเศษ ได้มาจากการคัด กรองเฉพาะเด็กออทิ สติกที่มีปัญหาด้าน กล้ามเนื้อ

5 ได้รับการ วินิจฉัยจาก แพทย์หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ว่าเป็น นักเรียนออทิ สติก อายุอยู่ ระหว่าง 7-10 ปี สามารถฟัง คำสั่งง่ายๆ เข้าใจ สามารถ ปฏิบัติตาม ได้ ไม่มีปัญหาด้าน สุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ ลมชัก ผู้ปกครองยินดี ให้เข้าร่วมทำ กิจกรรม ขอบเขตของ งานวิจัย

6 นิยามศัพท์เฉพาะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง กล้ามเนื้อของ ร่างกายที่สำคัญในการเคลื่อนไหว ได้แก่ แขน ขา และลำตัว ปฐมวัย หมายถึง ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ ในช่วงศึกษาระดับชั้นประถมต้น อายุประมาณ 7- 10 ปี

7 กิจกรรมเคลื่อนไหวในรูปแบบนาฏศิลป์แจ็ส กิจกรรมเคลื่อนไหวในรูปแบบนาฏศิลป์แจ็ส หมายถึง การสอนนาฏศิลป์สำหรับพัฒนา กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แก่นักเรียนออทิสติก เพื่อ พัฒนาร่างกายและอวัยวะต่างๆของเด็ก

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ เด็กผู้ป่วยสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ และกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนากล้ามเนื้อให้เด็กผู้ป่วยสามารถ เคลื่อนไหวได้ปกติและแข็งแรง

9 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เด็กออทิ สติก การเต้น แจ็ส กล้ามเนื้อ มัดใหญ่

10 กรอกแนวคิด พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติก พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติก การสอนโดย การใช้ ท่าเต้นแจ็ส

11 วิธีการดำเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบศึกษา ต่อเนื่อง (Time series Design) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตาม ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. วิธีการดำเนินการทดลอง 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

12 การกำหนดประชากรและการเลือก กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็ก ออทิสติกที่กำลังศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษ ได้มาจากการคัดกรองเฉพาะเด็กออทิสติกที่มี ปัญหาด้านกล้ามเนื้อ โดยมีเกณฑ์การเลือกดังนี้ - ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญว่า เป็นนักเรียนออทิสติก - อายุอยู่ระหว่าง 7-10 ปี - สามารถฟังคำสั่งง่ายๆ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตาม ได้ - ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่โรคหัวใจ ลมชัก - ผู้ปกครองยินดีให้เข้าร่วมทำกิจกรรม - สามารถเข้าร่วมการวิจัยอย่างต่อเนื่องตามกำหนด

13 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง โปรแกรมฝึกการเต้นแจ็ส / แผนการจัดกิจกรรม การสอนนาฏศิลป์แจ็ส ( 5 ท่า ได้แก่ Knee band and rise, Flat bank, Second position, Leg Lunge, Pull up jump) 2. เครื่องมือเก็บข้อมูล - แบบสังเกตพฤติกรรม ขา / แขน / ลำตัว

14 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยการสังเกตการพัฒนาการของเด็กผู้ป่วย บันทึก โดยผู้สังเกต 2 คน ระหว่างการสอน โดยบันทึกตาม แบบดังนี้ ตัวอย่าง แบบบันทึกช่วงเวลาของการเกิดพฤติกรรม ( ในเวลา 20 นาที แบ่งเป็น 40 ช่วง ช่วงละ 30 วินาที ) ท่าเต้น แบบที่ 1 Knee band and rise นาทีที่ 12345678910 ความถี่ 12345678910111213141516171819 2020 นาทีที่ 11121314151617181920 ความถี่ 21222324252627282930313233343536373839 4040

15 วิธีการดำเนินการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการ ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบศึกษาต่อเนื่อง (Longitudinal Time Series Design) มีแผนภาพ ดังนี้

16 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล - หาค่าเฉลี่ยคะแนนของเด็กในแต่ละท่า - นำคะแนนผลการสังเกตพฤติกรรมแต่ละ สัปดาห์ มาสรุปเป็นกราฟ ตัวอย่าง

17 บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์. (2553). คู่มือการพัฒนาเด็กออทิสติกแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ : พิมพ์สี. บ้านพัฒนาการครูอ้อ. สาเหตุการเกิดออทิสซึม. Retrieved 20 เมษา 2558, สืบค้นออนไลน์ http://www.autismy=thai.com/0/ บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้อต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7 ed. กรุงเทพฯ : สุวีริ ยาสาส์น. ผดุง อารยะวิญญู. (2546). วิธีสอนเด็กออทิสติก. กุงเทพฯ : บริษัทรำไทย เพรส จำกัด. พีระพงศ์ บุญศิริ และมาลี สุรพงษ์. (2536). เกม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอ เดียนสโตร์. เพ็ญแข ลิ่มศิลา. (2542). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับออทิสซึม. กรุงเทพฯ : กรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข. วิไลวรรณ มณีจักร ; มยุรี เพชรอักษร สร้อยสุดา วิทยากร สุภาพร ชินชัย. (2544). กรอบอ่ล้างอิงในกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก. เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อุมาพร ตรังคสมบัติ. (2545). ช่วยลูกออทิสติก คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ไม่ยอมแพ้. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการครอบครัว. Rutter and. Schopler (1987). Journal of Autism and Development Disorders.


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติกโดยการใช้ท่า เต้นแจ็ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google