งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ปี 2012 ( Programme for International Student Assessmant) สพป. ปทุมธานี เขต 2 ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ปี 2012 ( Programme for International Student Assessmant) สพป. ปทุมธานี เขต 2 ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ปี 2012 ( Programme for International Student Assessmant) สพป. ปทุมธานี เขต 2 ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา

2 โครงการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ PISA ประเมินความรู้และทักษะของ นักเรียนอายุ 15 ปี ในประเทศสมาชิก OECD และ ประเทศร่วมโครงการ 65 ประเทศ ต้องการหาตัวชี้วัดคุณภาพ การศึกษาว่าระบบได้เตรียม เยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคต หรือไม่ เพียงใด ประเมินเพื่อชี้อนาคต

3 OECD คือ ORGANISATION for ECONOMIC CO-OPERATION and DEVELOPMENT ( องค์การเพื่อความร่วมมือและ พัฒนาทางเศรษฐกิจ )

4 คะแนนเฉลี่ย OECD = คะแนน มาตรฐาน

5 การประเมิน PISA เยาวชนกลุ่มอายุ 15 ปี ( วัยจบ การศึกษาภาคบังคับ ) ประเมินทุก 3 ปี ตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันทาง เศรษฐกิจ : การรู้เรื่อง (Literacy) 3 ด้าน : การอ่าน ( Reading Literacy) คณิตศาสตร์ ( Mathematics Literacy) วิทยาศาสตร์ ( Scientific Literacy)

6 การรู้เรื่อง : การใช้ความรู้และทักษะที่ ได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริงนอก โรงเรียนในอนาคต

7 จุดเน้นวิชาหลักและวิชารอง แต่ละครั้ง วิชาหลัก (60%) วิชารอง (20%) 2000 การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 2003 คณิตศาสตร์การอ่านวิทยาศาสตร์ 2006 วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การอ่าน 2009 การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 2012 คณิตศาสตร์การอ่านวิทยาศาสตร์

8 ประเทศเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ PISA ปีประเทศ 2000 ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฮ่องกง - จีน 2003 + มาเก๊า - จีน 2006 + มาเก๊า - จีน ไทเป - จีน 2009 + มาเก๊า - จีน ไทเป – จีน สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้ - จีน มาเลเซีย 2012 + มาเก๊า - จีน ไทเป – จีน สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้ - จีน มาเลเซีย เวียดนาม

9 การรายงานผลการประเมิน PISA คะแนนเฉลี่ยเทียบกับคะแนน มาตรฐาน ( ค่าเฉลี่ย OECD) ระดับการรู้เรื่อง 6 ระดับ ( 1 ต่ำ 6 สูง ) ระดับ 2 : ระดับพื้นฐานที่เริ่ม แสดงว่ารู้และพอจะใช้ประโยชน์ จากความรู้ได้ในชีวิต การรู้เรื่อง : เป็นตัวทำนาย เศรษฐกิจที่ดีกว่าคุณวุฒิทาง การศึกษา

10 ผลการประเมิน PISA ของ ประเทศไทย

11 ผลการประเมิน PISA ของ ไทย (65 ประเทศ ) การอ่านอยู่ลำดับ 47-51 คณิตศาสตร์ อยู่ลำดับ 48-52 วิทยาศาสตร์ อยู่ลำดับ 47- 49 ผลการประเมินต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ทุกวิชา ไทยอยู่ไกลจากเป้าหมายความ เข้มแข็งทางการศึกษาและ ไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มี ศักยภาพในการแข่งขัน ในอนาคต

12 ผลการประเมินการอ่านระดับ นานาชาติ (2000,2009) ประเทศคะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย มาตรฐาน OECD เซี่ยงไฮ้ - จีน 556 493 เกาหลี 539 ฟินแลนด์ 536 ไทย 421

13 ผลการประเมินคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ (2003) ประเทศคะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย มาตรฐาน OECD เซี่ยงไฮ้ - จีน 600 496 สิงคโปร์ 562 ฮ่องกง - จีน 555 ไทย 417

14 การประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2012 สิงหาคม 2555

15 บทบาทของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมนักเรียน สอบ PISA 1. จัดกิจกรรม ♦ ส่งเสริมการอ่านเอาเรื่อง จับใจความ สำคัญ ตีความ และคิดวิเคราะห์ อย่างน้อย วันละ 1 ชั่วโมง ♦ กิจกรรมครอบคลุม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรง ชีวิตประจำวัน ♦ ส่งเสริมการเรียนรู้ การสอบ PISA ให้นักเรียน ม.3 และ ม. 4 อย่างต่อเนื่อง ในและนอกเวลาเรียน

16 บทบาทของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมนักเรียน สอบ PISA 2. รายงาน สพป. ปท.2 ทุกวันที่ 10 ของ เดือน ( มิ. ย. – ส. ค. 55) 3. จัดสอบ Pre- PISA 4. ร. ร. ที่มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับกลาง สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่าง *** สพป. รายงาน สพฐ. ทุกวันที่ 15 ของเดือน ( มิ. ย. – ส. ค. 55)

17 แผนเตรียมความพร้อมประเมิน PISA ของสถานศึกษา ที่กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอ บ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ปี 2012 ( Programme for International Student Assessmant) สพป. ปทุมธานี เขต 2 ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google