งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

2 วัตถุประสงค์โครงการ เด็กที่เกิดปี ๒๕๕๘ ทุกคน ได้รับการ เฝ้าระวัง และติดตามพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่อง พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คัดกรอง ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ และส่งต่อ บูรณาการงานส่งเสริมพัฒนาการ ให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ

3

4 R8WAY Teleconference : 2 มีนาคม 58 อบรมครู ก. 11-12 มีนาคม 58 อบรมครู ข. สัปดาห์ที่ 3-4 เดือนมีนาคม Implementation เมษายน 58

5 การให้บริการ : Service กลุ่มปกติ  เล่มขาว จนท. ตรวจพัฒนาการช่วง อายุ 9, 18, 30, 42 เดือน (Screening) อสม. ผู้ปกครอง ตรวจ พัฒนาการช่วงอายุ 2, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 24, 29, 36, 41, 48, 54, 56, 60 เดือน (Surveillance) กลุ่มเสี่ยง BA, LBW  เล่ม เขียว นัดตามอาการเด็ก ดูแลที่ รพช. รพท. รพศ.

6 การกำกับดำเนินงาน : Monitoring 43 แฟ้ม ( สมวัย / ไม่ สมวัย ) TCDIP DAIM/DSPM รายงานผลทุก 3 เดือน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหา / อุปสรรค – ความครอบคลุมการ ใช้เครื่องมือ – คุณภาพ ( สมวัย / ไม่ สมวัย ) Service plan สาขา กุมารฯ

7 การประเมินผล : Evaluation Internal survey : ปีละ 1 ครั้ง External survey : 1 ครั้ง โดยระดับเขต  ผู้ตรวจ ระดับจังหวัด  สสจ./ หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริม ระดับอำเภอ  สสอ./ พยาบาลเวช ปฏิบัติ

8 แผนปฏิบัติการแต่ละจังหวัด ประชุมชี้แจงแต่ละอำเภอ วันที่ แผนการอบรม ระดับ รพช. รพสต. วันที่ Implementation วันที่ ผู้บริหารจัดการ – ระดับจังหวัด – ระดับอำเภอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google