งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 รายวิชาวิถี ธรรมวิถีไทย ฉัตรชัย เมืองทอง ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 รายวิชาวิถี ธรรมวิถีไทย ฉัตรชัย เมืองทอง ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 รายวิชาวิถี ธรรมวิถีไทย ฉัตรชัย เมืองทอง ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ

2  เมื่อให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม มักจะเลือกอยู่กลุ่ม เดียวกับเพื่อนที่สนิทเท่านั้น  ผู้เรียนขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นๆ ใน ห้องเรียน  ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่พึงพอใจ ( อ้างอิงจากการประเมินผลการเรียนและการ สังเกตพฤติกรรม ของผู้เรียนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ปี การศึกษา 2555)

3  1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ความสามารถในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 รายวิชาวิถีธรรมวิถี ไทย  2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ห้อง 103 รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย

4 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชั้นปวช.1 ห้อง 103 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม นักเรียน 40 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SimpleRandom Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสอน ได้แก่ แผนการ จัดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา ที่ใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือ รวม จำนวน 16 ชั่วโมง  2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง วัน สำคัญทางศาสนา และ แบบประเมินการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของ นักศึกษา แบบ สัมภาษณ์ และแบบประเมินตนเองและเพื่อนใน กลุ่มในการทำงานเป็นกลุ่ม

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การจัดการ เรียนรู้ แบบร่วมมือ การจัดการ เรียนรู้ แบบร่วมมือ - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชาวิถี ธรรมวิถีไทย เรื่อง วัน สำคัญทางศาสนา - ความสามารถ ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ของนักศึกษา ปวช. ชั้น ปีที่ 1 ห้อง 103 - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชาวิถี ธรรมวิถีไทย เรื่อง วัน สำคัญทางศาสนา - ความสามารถ ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ของนักศึกษา ปวช. ชั้น ปีที่ 1 ห้อง 103

6  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิถี ธรรมวิถีไทย เรื่อง วันสำคัญทางศาสนาหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นอยู่ในระดับ ดีมาก

7 N t ก่อนเรียน 4040 14.58 396 4,09 4 29.69* * หลังเรียน 4040 24.48 ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษาหลังการใช้ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา ที่ใช้ วิธีเรียนแบบร่วมมือ ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8 ตารางที่ 2 ผลการประเมินตนเอง และความสามารถในการ ทำงานเป็นกลุ่ม คะแน น การมีส่วน ร่วม (5 คะแนน ) ความ รับผิดชอบ (5 คะแนน ) การแสดง ความ คิดเห็น ( 5 คะแนน ) การยอมรับ ความ คิดเห็น (5 คะแนน ) รวมคะแนน (20 คะแนน ) SD ก่อน เรียน 4.690.824.600.844.700.754.670.75 18.653.09 หลัง เรียน 4.994.264.969.004.975.884.995.16 19.91 19.47

9 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  ครูผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการเรียน แบบร่วมมือให้ชัดเจน ก่อนให้นักศึกษาลงมือทำ เพื่อนักศึกษาจะได้วาง แผนการทำงานในกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนควรควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ใน เวลาที่กำหนด  ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าเนื้อหามา ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะทำความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้ง่ายขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 รายวิชาวิถี ธรรมวิถีไทย ฉัตรชัย เมืองทอง ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google