งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมทันตสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ
ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น : งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก
0-2, 3-5, ปี พัฒนาระบบบริการส่งเสริมป้องกัน 0-2 ปี พัฒนาระบบบริการเชิงรุก บริการ ฟันดี พฤติกรรม สภาพแวดล้อม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแปรงฟันใน ศพด.,รร. พัฒนาศักยภาพนร. ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมสนับสนุนมาตรการควบคุมโฆษณา พัฒนานโยบายสาธารณะ “ศพด.ปลอดขวดนม” “รร.ปลอดน้ำอัดลม” พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการเครือข่าย

3 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี : ทันตสุขภาพ วิสัยทัศน์ เด็กและเยาวชนไทยสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป้าประสงค์ เด็กและเยาวชนมีความรู้ เจตคติและสามารถป้องกันตัวเองจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ S5 : ผลักดัน นโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น S1 : สร้างความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่าย D2 : พัฒนาความสามารถ บุคลากร D4 : พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ S2 : กระบวนการสร้าง คุณค่าของงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพ D3 : เสริมสร้างความผาสุกและ ความพึงพอใจของบุคลากร D1 : พัฒนาระบบงาน ให้รองรับยุทธศาสตร์ S4 : พัฒนาระบบ บริหารจัดการ และสนับสนุน Driver System S3 : สร้างความตระหนัก ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ R1 : ผลลัพธ์ประสิทธิผล พัฒนางานบริการทันตสุขภาพให้มีคุณภาพและครอบคลุม สร้างเสริมพฤติกรรม ทันตสุขภาพ R2 : ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ มีเทคโนโลยี model และผู้ให้บริการนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพเด็ก บริการและการดูแลสุขภาพเด็กเป็นไปตามวิชาการและมาตรฐาน องค์กรมีข้อมูลสถานการณ์ที่ทันการณ์ และความพร้อมเพียงพอในการสนับสนุนและผลักดันงานให้บรรลุผล สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี R3 : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ R4 : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร Results

4 ตัวชี้วัด ปี 2552 1. 45% ของเด็กอายุ12ปีปราศจากฟันผุ
2. 11% ของเด็กอายุ 12 ปี ได้รับบริการ 3. 90% ของเด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 4. 25% ของเด็กที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ 5. 85% ของ รร. เป็น รร.ปลอดน้ำอัดลม

5 6. มีการศึกษาวิจัยให้ได้รูปแบบงานที่เหมาะสม 1 เรื่อง
7. มีการเตรียมการเพื่อพัฒนา Practice Guideline 8. มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้งาน 1 เรื่อง

6 9. มีการประชุมเครือข่าย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. ชุดความรู้และสื่ออุปกรณ์ที่กองจัดทำและเผยแพร่ 1 เรื่อง 12. จังหวัดเข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน 21 จว.

7 14.นโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม 1 เรื่อง
15.นโยบายการจัดการเรื่อง Food marketing in school 1 เรื่อง 16.มีข้อมูลเฝ้าระวัง 75 จว.

8 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน ปี 2551 : งานส่งเสริมทันตสุขภาพ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

9 โครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
เป้าหมาย 24 จังหวัดๆละ 3 เครือข่ายๆละ 8-10 โรงเรียน ผลงาน -26จังหวัด 67เครือข่าย 727โรงเรียน -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน -เกิดการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

10 2.โครงการประกวดคู่หู โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ
เป้าหมาย ระดับจังหวัด 75 จังหวัดๆละ 6 โรงเรียน ระดับเขต เขตๆละ 6 โรงเรียน ผลงาน รร.เป็นแกนนำในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก

11 3. โครงการวัยเรียนวัยใส อนามัยดี๊ดี : “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี”
3. โครงการวัยเรียนวัยใส อนามัยดี๊ดี : “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” เป้าหมาย ตรวจฟัน แปรงฟัน % เคลือบหลุมร่องฟัน % ผลงาน (ตค.50-สค.51) ตรวจฟันและลงบันทึก % เคลือบหลุมร่องฟัน % แปรงฟันในรร %

12 อื่นๆ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน : นโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมสู่การปฏิบัติ KMการประกวดโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ(’48-’50) อบรมเพิ่มสมรรถนะทันตาภิบาล ด้านงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ 2 รุ่น 110 คน ประเมินสถานการณ์การจัดบริการทันตสุขภาพเด็ก0-12ปี เฝ้าระวังทันตสุขภาพและติดตามสถานการณ์การดำเนินงานทันตสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน (’48-’50)

13 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ
แผนการดำเนินงาน ปี 2552 : งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

14 3.ยิ้มสดใส 4.เฝ้าระวัง 5.เครือข่ายมกว. 1.เครือข่าย รร. 2.ประกวดคู่หู
S5 : นยบ.สาธารณะ S1 : ภาคีเครือข่าย D2 : พัฒนาคน D4 : ฐานข้อมูล S2 : คุณค่างาน D3 : ความผาสุข D1 : ระบบงาน S4 : ระบบบริหาร S3 : ปรับพฤติกรรม R1:บริการ R1 : พฤติกรรม R2 : เทคโนโลยี R3 : บริการ R3 : องค์กร วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ R1 : สิ่งแวดล้อม 3.ยิ้มสดใส 4.เฝ้าระวัง 5.เครือข่ายมกว. 1.เครือข่าย รร. 2.ประกวดคู่หู

15 The 5th Asian Conference on Oral Health Promotion in School Children
10-12 กันยายน 2552 ภูเก็ต ประเทศไทย

16 ท่านจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
สมัครเข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน (คนไทย) ก่อนมิถุนายน ราคา 1,000 บาท หลังมิถุนายน ราคา 1,500 บาท On site ราคา 2,000 บาท ร่วมนำเสนอผลงานเป็น Poster Presentation (รับทุก paper ที่ส่งเข้ามา อาจมีการ edit)

17 ถ้าสนใจจะติดต่ออย่างไร
Website กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

18 มีคนถามว่า “ทำไมคนมาร่วมงานเยอะจัง”
...แอบได้ยินคนตอบว่า “ก็ใจแลกใจน่ะสิ”


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google