งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมทันตสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมทันตสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น :

2 สภาพแวดล้อม บริการ ฟันดี พฤติ กรรม สนับสนุน การจัด กิจกรรม แปรงฟัน ใน ศพด., รร. พัฒนา ศักยภาพ นร. ด้วย กระบวนการ จัดการ เรียนรู้ และ กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน 0-2, 3-5, 6-12 ปี พัฒนา ระบบ บริการ ส่งเสริม ป้องกัน พัฒนา นโยบาย สาธารณะ “ ศพด. ปลอด ขวดนม ” “ รร. ปลอด น้ำอัดลม ” 0-2 ปี พัฒนา ระบบ บริการเชิง รุก ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ทันตสุขภาพเด็ก พัฒนาศักยภาพ ผู้เกี่ยวข้อง ด้วย กระบวนการ เครือข่าย ร่วมสนับสนุน มาตรการ ควบคุม โฆษณา

3 เด็กและเยาวชนไทยสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ วิสัยทัศน์ เด็กและเยาวชนมีความรู้ เจตคติและสามารถป้องกันตัวเองจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เป้าประสงค์ S5 : ผลักดัน นโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น S5 : ผลักดัน นโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น S1 : สร้างความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่าย S1 : สร้างความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่าย D2 : พัฒนาความสามารถ บุคลากร D2 : พัฒนาความสามารถ บุคลากร D4 : พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ D4 : พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ S2 : กระบวนการสร้าง คุณค่าของงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพ S2 : กระบวนการสร้าง คุณค่าของงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพ D3 : เสริมสร้างความผาสุกและ ความพึงพอใจของบุคลากร D3 : เสริมสร้างความผาสุกและ ความพึงพอใจของบุคลากร D1 : พัฒนาระบบงาน ให้รองรับยุทธศาสตร์ D1 : พัฒนาระบบงาน ให้รองรับยุทธศาสตร์ S4 : พัฒนาระบบ บริหารจัดการ และสนับสนุน S4 : พัฒนาระบบ บริหารจัดการ และสนับสนุน DriverDriver SystemSystem S3 : สร้างความตระหนัก ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ S3 : สร้างความตระหนัก ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ R1 : ผลลัพธ์ประสิทธิผล พัฒนางานบริการทันตสุขภาพ ให้มีคุณภาพและครอบคลุม สร้างเสริมพฤติกรรม ทันตสุขภาพ R2 : ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ มีเทคโนโลยี model และผู้ ให้บริการนำไปใช้ในการดูแล สุขภาพเด็ก บริการและการดูแล สุขภาพเด็กเป็นไปตาม วิชาการและมาตรฐาน องค์กรมีข้อมูลสถานการณ์ที่ทันการณ์ และความพร้อมเพียงพอในการ สนับสนุนและผลักดันงานให้บรรลุผล สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี R3 : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ R4 : ผลลัพธ์ด้านการ พัฒนาองค์กร ResultsResults แผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2551-2554 : ทันตสุขภาพ

4 1. 45% ของเด็กอายุ12ปีปราศจากฟันผุ 2. 11% ของเด็กอายุ 12 ปี ได้รับบริการ 3. 90% ของเด็กแปรงฟันหลังอาหาร กลางวันทุกวัน 4. 25% ของเด็กที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ 5. 85% ของ รร. เป็น รร.ปลอดน้ำอัดลม ตัวชี้วัด ปี 2552

5 6. มีการศึกษาวิจัยให้ได้รูปแบบงานที่ เหมาะสม 1 เรื่อง 7. มีการเตรียมการเพื่อพัฒนา Practice Guideline 8. มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้งาน 1 เรื่อง

6 9. มีการประชุมเครือข่าย และจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10. ชุดความรู้และสื่ออุปกรณ์ที่กองจัดทำและ เผยแพร่ 1 เรื่อง 12. จังหวัดเข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กิน หวาน 21 จว.

7 14.นโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม 1 เรื่อง 15.นโยบายการจัดการเรื่อง Food marketing in school 1 เรื่อง 16.มีข้อมูลเฝ้าระวัง 75 จว.

8 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ผลการดำเนินงาน ปี 2551 :

9 1.โครงการเครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี 24 จังหวัดๆละ 3 เครือข่ายๆละ 8-10 โรงเรียน -26 จังหวัด 67 เครือข่าย 727 โรงเรียน - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง โรงเรียน - เกิดการพัฒนากิจกรรมส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียนอย่าง ต่อเนื่อง เป้าหมาย ผลงาน

10 2.โครงการประกวดคู่หู โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับจังหวัด 75 จังหวัดๆละ 6 โรงเรียน ระดับเขต 12 เขตๆละ 6 โรงเรียน รร.เป็นแกนนำในการพัฒนา งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เด็ก เป้าหมาย ผลงาน

11 3. โครงการวัยเรียนวัยใส อนามัยดี๊ดี : “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” เป้าหมาย ตรวจฟันและลงบันทึก 31.58% เคลือบหลุมร่องฟัน 44.81% แปรงฟันในรร. 92.49% ตรวจฟัน แปรงฟัน 100% เคลือบหลุมร่องฟัน 50% ผลงาน (ตค. 50- สค. 51 )

12 อื่นๆ 4. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน : นโยบายโรงเรียน ปลอดน้ำอัดลมสู่การปฏิบัติ 5. KMการประกวดโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ(’48- ’50) 6. อบรมเพิ่มสมรรถนะทันตาภิบาล ด้านงานส่งเสริม สุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ 2 รุ่น 110 คน 7. ประเมินสถานการณ์การจัดบริการทันตสุขภาพเด็ก0- 12ปี 8. เฝ้าระวังทันตสุขภาพและติดตามสถานการณ์การ ดำเนินงานทันตสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน (’48-’50)

13 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ แผนการดำเนินงาน ปี 2552 :

14 S5 : นยบ.สาธารณะ S1 : ภาคีเครือข่าย D2 : พัฒนาคน D4 : ฐานข้อมูล S2 : คุณค่างาน D3 : ความผาสุข D1 : ระบบงาน S4 : ระบบบริหาร S3 : ปรับพฤติกรรม R1: บริการ R1 : พฤติกรรม R2 : เทคโนโลยี R3 : บริการ R3 : องค์กร วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ R1 : สิ่งแวดล้อม 1.เครือข่าย รร. 2.ประกวดคู่หู 3.ยิ้มสดใส 4.เฝ้าระวัง 5.เครือข่าย มกว.

15 The 5 th Asian Conference on Oral Health Promotion in School Children 10-12 กันยายน 2552 ภูเก็ต ประเทศไทย

16 ท่านจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร สมัครเข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน (คนไทย) ก่อนมิถุนายน 2552 ราคา 1,000 บาท หลังมิถุนายน 2552 ราคา 1,500 บาท On site ราคา 2,000 บาท ร่วมนำเสนอผลงานเป็น Poster Presentation (รับทุก paper ที่ส่งเข้ามา อาจมีการ edit)

17 ถ้าสนใจจะติดต่ออย่างไร E-mail : wilaib@health.moph.go.th Website กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 02 5904209

18 มีคนถามว่า “ ทำไมคนมาร่วมงานเยอะจัง ”... แอบได้ยินคนตอบว่า “ ก็ใจแลกใจน่ะสิ ”


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมทันตสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google