งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน” นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน” นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน” นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

2

3 ประชาชน - สุขภาพดี ชุมชน - เข้มแข็ง สังคม - อยู่ดีมีสุข เมืองไทย - แข็งแรง

4 3. มียุทธศาสตร์การ ดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ อบต./ เทศบาล ประชาชน หน่วยบริการ และภาคีสุขภาพ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่นได้ อย่างเข้มแข็ง และรู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมกัน

5

6 ท้องถิ่น อบต./ เทศบาล ภาค ประชาชน / เอกชน อสม./ จิต อาสา เครือข่าย, กลุ่ม ต่างๆ สาธารณสุข รพ./ รพ สต. สสจ./ สสอ.

7 ด้านผลงาน 1. กองทุนศักยภาพดีเด่น, grade A + (90-100 คะแนน ) 2. กองทุนศักยภาพดี, grade A (70-89 คะแนน ) 3. กองทุนศักยภาพปานกลาง, grade B (50-69 คะแนน ) 4. กองทุนที่ต้องเร่งพัฒนา, grade C ( 0- 49 คะแนน ) ประเมินผลกองทุน 6. มีการประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนสุขภาพท้องถิ่น 7

8 8

9 8. การสนับสนุนนวัตกรรมในพื้นที่ 9

10 10 9. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ อำเภอ / จังหวัด / เขต

11 10. พัฒนากองทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอ / จังหวัด / เขต 11

12 สวัสดี 12


ดาวน์โหลด ppt 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน” นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google