งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good Morning. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข : กรณี ภัยจากอากาศหนาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good Morning. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข : กรณี ภัยจากอากาศหนาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good Morning

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข : กรณี ภัยจากอากาศหนาว วันที่ มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัด เชียงใหม่

3 วันที่ 17 มีนาคม น. ลงทะเบียน น. กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดย แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฯ กล่าวเปิดการประชุม โดย นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไ ป – น. อภิปราย “นโยบาย/ยุทธศาสตร์/บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : กรณีภัยจากอากาศหนาว วิทยากร โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผอ. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผู้ดำเนินการอภิปราย แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผู้ดำเนินการอภิปราย กำหนดการ

4 วันที่ 17 มีนาคม 2558 (ต่อ) – น. ประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่มประเด็นการประชุมกลุ่ม กลุ่ม 1 ปภ.จังหวัด จากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่ม 2 ปภ.จังหวัด จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่ม 3 อบจ. จากจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่ม 4 สสจ.และหน่วยงานสาธารณสุข การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และการสอบสวนโรคช่วงฤดูหนาว กลุ่ม 5 สสจ.และหน่วยงานสาธารณสุข การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านการเตรียมพร้อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน การบริหารเวชภัณฑ์ การส่งกำลังบำรุง(Logistic) การบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการ(War Room)และการสื่อสารความเสี่ยง

5 18.30 น. เป็นต้นไป เชิญรับประทาน อาหารเย็น และเชิญร้องเพลง Karaoke ตามอัธยาศรัย

6 วันที่ 18 มีนาคม – น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ( กลุ่มละ 5 นาที ) – น. อภิปราย “ การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน : กรณีภัยจากอากาศหนาว ” วิทยากร โดย ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางเปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 นางแสงโฉม ศิริพานิช สำนักระบาดวิทยา ผู้ดำเนินการอภิปราย แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย สำนักโรคติดต่อทั่วไป – น. สรุปภาพรวมการประชุมและปิดการประชุม

7 เดินทางกลับ โดยสวัสดิ ภาพ ขอขอบพระคุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt Good Morning. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข : กรณี ภัยจากอากาศหนาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google