งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ ฟันเทียม พระราชทาน ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองทันตสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ ฟันเทียม พระราชทาน ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองทันตสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ ฟันเทียม พระราชทาน ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองทันตสาธารณสุข กรม อนามัย

2 เครือข่ายการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยทันตกรรมพระราชทาน, มูลนิธิพอ. สว. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย ฯลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ ( รพศ./ รพท./ รพช./PCU/ เอกชน ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, วิทยาลัย พยาบาล อสม., ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ

3 ภารกิจในโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสีย ฟันของผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภารกิจเร่งด่วน : การใส่ฟันเทียม 80,000 รายในเวลา 3 ปี ภารกิจระยะยาว : พัฒนารูปแบบ แนว ทางการส่งเสริม สุขภาพช่องปากเพื่อลดการ สูญเสียฟัน ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยว อาหารได้อย่างเหมาะสม

4 กิจกรรมหลักในโครงการ - จัดบริการใส่ฟันเทียม - รณรงค์และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ - พัฒนาบุคลากรด้านการใส่ฟันเทียมแก่ ผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดย ชมรมผู้สูงอายุ - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสปสช., พอ. สว. ฯลฯ - จัดตั้งกองทุนโครงการฟันเทียม พระราชทานรวมทั้งจัดหาทุน - การประกวด “10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี ” - การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

5 งบประมาณและกิจกรรมในปี 2550 ตรวจสุขภาพช่องปากและใส่ฟันเทียม - งบฯ สปสช. 30,000 คน ตรวจ 6 บาท / ราย ใส่ฟันภาครัฐ 4,100 บาท / คน เอกชน 6,000 บาท / คน - งบฯ กองทุน ตรวจ 6 บาท / คน ใส่ฟันภาครัฐ 4,100 บาท / คน 1. ตรวจขึ้นทะเบียนและใส่ฟันเทียม : ตค.49- กย.50

6 2. งบฯ สนับสนุนการจัดบริการ สำหรับการประชุมในจังหวัด 3 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท สุ่มประเมินความพึงพอใจ 10% รายละ 50 บาท ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ตามจำนวน CUP ภาครัฐ (7,200 บาท / CUP ) ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 1 คน 3,000 บาท / เดือน เงื่อนไข : 50% หลังลงนามในข้อตกลง : 30% หลังรายงานผลการจัดบริการ 50% ของเป้าหมาย : 20% หลังรายงานผลการจัดบริการ 8 0% ของเป้าหมาย และส่งรายงานผลกรมอนามัยแล้ว งบประมาณและกิจกรรมในปี 2550

7 1. จัดบริการใส่ฟันเทียม 18,121 คน (60.4%) 2. รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ - ร่วมกับหน่วยทันตกรรม พระราชทาน ( พย. 49, กพ. 50) - ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ( ธค.49, มค.50) - เปิดโครงการ “80 พรรษา สืบสานพระเมตตา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย ” 10 มีค. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากผู้สูงอายุ ตค. 2549 – เมย. 2550

8 - ประกวดเครือข่ายดีเด่นในโครงการ “ ฟันเทียมพระราชทาน ” - - ประชาสัมพันธ์ทางช่อง 9, หนังสือพิมพ์, Cut-out - ผลิตเอกสาร, ชุดนิทรรศการ “ ใน หลวงกับงานทันตกรรม ” - พัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาพ ช่องปากแก่ผู้สูงอายุ - ประกวด “10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี ” - ประชุมผู้ประสานงานและ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 457 คน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากผู้สูงอายุ ตค. 2549 – เมย. 2550

9 ตุลาคม 2549 การประกวด “ 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี ” ผลการดำเนินงาน ปี 2550( กย.49 – เมย.50)

10 พย. 49 พิษณุโลก พย.49 จ. พิษณุโลก

11 พย. – ธค.49 จ. นครปฐม ธค. 49 จ. ร้อยเอ็ดจ. สิงห์บุรี มค. 50 จ. สุพรรณบุรี ผลการดำเนินงาน ปี 2550( กย.49 – เมย.50)

12 กพ. 49 : จ. เพชรบูรณ์

13 10 มีนาคม 2550 เปิดโครงการ “80 พรรษา สืบสานพระเมตตา พัฒนาสุขภาพ ผู้สูงวัย ” กระทรวงสาธารณสุข ผลการดำเนินงาน ปี 2550( กย.49 – เมย.50)

14 12 มีนาคม 2550 พิธีถวายฟันเทียมพระสงฆ์ 84 รูป ในวันสถาปนา 55 ปี กรม อนามัย ผลการดำเนินงาน ปี 2550( กย.49 – เมย.50)

15 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2550 ติดตามการ ดำเนินงานโดยชมรมฯ

16 3-7 พค. 50 : Senior Happy Day 28 มิย.- 1 กค.50 : Smart & Happy 50 up สค. 50 : มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ช่องปาก ต้นพย.50 : รณรงค์ภาคใต้ พย. 50 : วันสถาปนากระทรวง สาธารณสุข กค.- สค.50 : ศอ. สุ่มเยี่ยมพื้นที่ สค. 50 : จังหวัดส่งการสำรวจตามกลุ่ม อายุ ( การมีฟันใช้งาน 4 คู่สบ / ฯลฯ ) กย. 50 : สุ่มประเมินความพึงพอใจ 10% ของผู้รับบริการ แผนการดำเนินงานช่วงต่อไป ( พค.- พย.2550)

17

18 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ ฟันเทียม พระราชทาน ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองทันตสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google