งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน”
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

2 เครือข่ายการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข หน่วยทันตกรรมพระราชทาน,มูลนิธิพอ.สว. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย ฯลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ (รพศ./รพท./รพช./PCU/เอกชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, วิทยาลัยพยาบาล อสม., ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ

3 ภารกิจในโครงการ ภารกิจเร่งด่วน : การใส่ฟันเทียม 80,000 รายในเวลา 3 ปี
ภารกิจระยะยาว : พัฒนารูปแบบ แนวทางการส่งเสริม สุขภาพช่องปากเพื่อลดการสูญเสียฟัน วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟันของผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม

4 กิจกรรมหลักในโครงการ
- จัดบริการใส่ฟันเทียม รณรงค์และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ - พัฒนาบุคลากรด้านการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยชมรมผู้สูงอายุ - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสช., พอ.สว. ฯลฯ - จัดตั้งกองทุนโครงการฟันเทียมพระราชทานรวมทั้งจัดหาทุน การประกวด “10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี” การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

5 งบประมาณและกิจกรรมในปี 2550
1. ตรวจขึ้นทะเบียนและใส่ฟันเทียม : ตค.49- กย.50 ตรวจสุขภาพช่องปากและใส่ฟันเทียม - งบฯ สปสช ,000 คน ตรวจ 6 บาท/ราย ใส่ฟันภาครัฐ 4,100 บาท/คน เอกชน 6,000 บาท/คน - งบฯ กองทุน ตรวจ 6 บาท/คน ใส่ฟันภาครัฐ 4,100 บาท/คน

6 งบประมาณและกิจกรรมในปี 2550
2. งบฯ สนับสนุนการจัดบริการ สำหรับการประชุมในจังหวัด 3 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท สุ่มประเมินความพึงพอใจ 10% รายละ 50 บาท ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ตามจำนวน CUP ภาครัฐ (7,200 บาท/ CUP) ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 1 คน 3,000 บาท/เดือน เงื่อนไข : 50% หลังลงนามในข้อตกลง : 30% หลังรายงานผลการจัดบริการ 50% ของเป้าหมาย : 20% หลังรายงานผลการจัดบริการ 80% ของเป้าหมาย และส่งรายงานผลกรมอนามัยแล้ว

7 1. จัดบริการใส่ฟันเทียม 18,121 คน (60.4%) 2. รณรงค์ /ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ตค – เมย. 2550 1. จัดบริการใส่ฟันเทียม 18,121 คน (60.4%) 2. รณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ - ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน (พย. 49, กพ. 50) - ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี นครปฐม สุพรรณบุรี (ธค.49, มค.50) - เปิดโครงการ “80พรรษา สืบสานพระเมตตา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย” 10 มีค.

8 - ประกวดเครือข่ายดีเด่นในโครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน” -
ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ตค – เมย. 2550 - ประกวดเครือข่ายดีเด่นในโครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน” - - ประชาสัมพันธ์ทางช่อง 9, หนังสือพิมพ์, Cut-out - ผลิตเอกสาร, ชุดนิทรรศการ“ในหลวงกับงานทันตกรรม” - พัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ - ประกวด “10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี” - ประชุมผู้ประสานงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 457 คน

9 ผลการดำเนินงาน ปี 2550(กย.49 – เมย.50)
ตุลาคม 2549 การประกวด “ 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี”

10 พย.49 จ.พิษณุโลก พย. 49 พิษณุโลก

11 ผลการดำเนินงาน ปี 2550(กย.49 – เมย.50)
พย. –ธค.49 จ. นครปฐม ธค จ.ร้อยเอ็ด จ.สิงห์บุรี มค. 50 จ.สุพรรณบุรี

12 กพ. 49 : จ.เพชรบูรณ์

13 ผลการดำเนินงาน ปี 2550(กย.49 – เมย.50)
10 มีนาคม 2550 เปิดโครงการ “80 พรรษา สืบสานพระเมตตา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย” กระทรวงสาธารณสุข

14 ผลการดำเนินงาน ปี 2550(กย.49 – เมย.50)
12 มีนาคม 2550 พิธีถวายฟันเทียมพระสงฆ์ 84 รูป ในวันสถาปนา 55 ปี กรมอนามัย

15 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2550 ติดตามการดำเนินงานโดยชมรมฯ

16 แผนการดำเนินงานช่วงต่อไป (พค.-พย.2550)
3-7 พค. 50 : Senior Happy Day 28 มิย.- 1 กค.50 : Smart & Happy 50 up สค. 50 : มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ต้นพย.50 : รณรงค์ภาคใต้ พย. 50 : วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข กค.-สค.50 : ศอ.สุ่มเยี่ยมพื้นที่ สค. 50 : จังหวัดส่งการสำรวจตามกลุ่มอายุ (การมีฟันใช้งาน 4 คู่สบ / ฯลฯ) กย. 50 : สุ่มประเมินความพึงพอใจ 10% ของผู้รับบริการ

17 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ

18 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google