งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน - โภชนาการ 1 งาน - ออกกำลังกาย 1 งาน - สุขาภิบาลอาหาร + สุขาภิบาลทั่วไป 2 งาน - กระบวนงานหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน - โภชนาการ 1 งาน - ออกกำลังกาย 1 งาน - สุขาภิบาลอาหาร + สุขาภิบาลทั่วไป 2 งาน - กระบวนงานหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน - โภชนาการ 1 งาน - ออกกำลังกาย 1 งาน - สุขาภิบาลอาหาร + สุขาภิบาลทั่วไป 2 งาน - กระบวนงานหลัก (HPH/HM) 2 งาน 24 ชีวิต

2 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตามแนวทาง TQA วิเคราะห์ลูกค้า 8 งาน ประเมินตนเอง & ทบทวน 8 งาน ศึกษาความต้องการลูกค้า 8 งาน + 2 กระบวนงานหลัก ศึกษาความพึงพอใจลูกค้า 8 งาน + 2 กระบวนงานหลัก ทบทวนการประเมินตนเอง 2 กระบวนงานหลัก วิเคราะห์ความท้าทายและจัดทำกล ยุทธ์ 2 กระบวนงานหลัก ( นำร่อง / ร่วมเรียนรู้ )

3 กระบวนงานพัฒนาและรับรองมาตรฐาน HPH วิเคราะห์ลูกค้า ลูกค้ารายทางสสจ. รพ. ลูกค้าปลายทางบุคลากร รพ. ผู้รับบริการ / ญาติ ชุมชน ประเมินองค์กร (169 ข้อ ) คะแนนต่ำสุด หมวด 3 และ หมวด 5

4 ผลการประเมินตนเอง คะแนนต่ำสุด 2 categories Categories 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด Item 3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า Categories 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร บุคคล Item 5.1 ระบบงาน Item 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร

5

6 ผลการศึกษาความต้องการเครือข่าย HPH ด้านการพัฒนารูปแบบ / วิจัย การสร้างเครือข่ายระดับเขต / ระดับจังหวัด การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน รพ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของรพ. ที่มีผลงานดีเด่น ประสิทธิผลการดำเนินงาน HPH การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ฯลฯ

7 ผลการศึกษาความต้องการเครือข่าย HPH ด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี - จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน - การถ่ายทอดความรู้และ เทคโนโลยีเกี่ยวกับ การบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ รพ. - การนำเสนอผลงานของ รพ. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HPH ผ่านสื่อต่างๆ

8 ผลการศึกษาความต้องการเครือข่าย HPH ด้านการส่งเสริมสนับสนุน - ศูนย์ฯ ควรเป็นหน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานได้ - ทบทวนมาตรฐานบางองค์ประกอบที่ไม่ชัดเจน - ศูนย์ฯ ควรออกติดตามอย่างน้อยทุก 6 เดือน - ศูนย์ฯ ควรมีที่ปรึกษาให้แต่ละ รพ. - สนับนุนด้านวิชาการ, วิทยากร สื่อ คู่มือ เอกสาร

9 ข้อเสนอแนะของเครือข่าย HPH กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ควรดำเนินการอันดับต้นๆ คือ - แจ้งผลการรับรองกระบวนการและส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ รพ.( ปี 48) - ออกเยี่ยมสำรวจให้ทันความต้องการ ของ รพ. ( ปี 48) - ออกเยี่ยมสำรวจและประเมินรับรองพร้อมกัน HA&HPH - ออกไปกระตุ้นรพ. ที่ผ่านกระบวนการให้พัฒนาต่อเนื่อง และส่งเอกสารขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานจาก พรพ. - จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน รพ.

10 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเยี่ยมสำรวจ - พึงพอใจมากร้อยละ 42.9 - พึงพอใจปานกลางร้อยละ 36.2 - พึงพอใจน้อยร้อยละ 11.4 - พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 9.5 ( อัตราการส่งกลับแบบสอบถาม ร้อยละ 20.6)

11 การวิเคราะห์ความท้าทายและวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร

12

13 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ การสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนด้านวิชาการ พัฒนาระบบการสื่อสารติดตามประเมินผลกลยุทธ์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างเสริมศักยภาพและแรงจูงใจบุคลากร 7.2a 7.1a, 7.6a 3.1a, 3.2a-b 6.1a, 6.2a 1.1a,c 2.1a-b,2.2a-b 4.1a-b, 4.2a-b 5.1c, 5.2a, 5.3b BSC : HPH

14 แผนกลยุทธ์ กลุ่ม พสว. วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ ส่งเสริมสุขภาพให้กับ เครือข่าย รวมถึงการผลักดัน และสนับสนุนให้เครือข่าย ส่งเสริมสุขภาพเป็น ไปตามมาตฐานและกฎหมาย 2. การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง โดยการ กำกับติดตามประเมินผล 3. การผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ 4. การพัฒนา ผลักดันและสนับสนุนนโยบายและ กฏหมายที่จำเป็น ค่านิยมหลัก : พันธกิจ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง สนับสนุน และสร้างสรรค์

15 Goal ประชาชนมี พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพที่เหมาะสม ตามวัย ประชาชนได้รับการ คุ้มครองด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและการ จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาพที่มีคุณภาพ ลูกค้า C1 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย การเงิน F1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ กระบ วนก าร I1 พัฒนาระบบ เครือข่ายการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม I2 พัฒนาระบบการจัดการ สนับสนุนด้านวิชาการ การ เรียน รู้ L1 สร้างเสริมศักยภาพและ แรงจูงใจบุคลากร L2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ L3 พัฒนาระบบ การสื่อสาร ติดตาม ประเมินผลกล ยุทธ์

16 ตาราง 4 : คาดการณ์อนาคต กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หน่วยชี้วัด ระดับเป้าหมาย เจ้าของงาน ประเด็นกลยุทธ์ จบ แผนแม่ HPH / HM ต่อ แผนลูก HPH / HM ไชโย

17 การเรียนรู้จากการประยุกต์ TQA 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทำให้ ได้ผลงานที่ชัดเจน 2. เข้าใจมุมมองของลูกค้ามากขึ้น 3. ทีม มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 4. ความต่อเนื่องของการเรียนรู้ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

18 ขอขอบคุณ

19 ข้อเสนอของอาจารย์ - ขอให้เตรียมข้อมูลตามความรับผิดชอบก่อนไปทำแผน (pre work) - นำข้อมูลที่มีไปใช้ด้วย เช่น ความต้องการลูกค้า คะแนนประเมิน - ทุกเสียงมีความสำคัญเท่ากัน ต้องฟังเขาก่อน - อาจารย์บรรยายตาม slide BSC&TQA Strategy Maps - อย่ากลัวว่า ผิด - เน้นการมีส่วนร่วมเท่าที่ทำได้ อย่าหวังว่าจะอยู่ทุกคน -catch ball เป็นเรื่องจำเป็น - สนใจความต้องการลูกค้า หาเป้าให้ชัด ให้สอดคล้องกับงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน - โภชนาการ 1 งาน - ออกกำลังกาย 1 งาน - สุขาภิบาลอาหาร + สุขาภิบาลทั่วไป 2 งาน - กระบวนงานหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google