งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การดำเนินงานลดขั้นตอนและ ระยะเวลาให้บริการ ( ตัวชี้วัดที่ 9) เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดย กลุ่มเหตุรำคาญและกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การดำเนินงานลดขั้นตอนและ ระยะเวลาให้บริการ ( ตัวชี้วัดที่ 9) เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดย กลุ่มเหตุรำคาญและกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การดำเนินงานลดขั้นตอนและ ระยะเวลาให้บริการ ( ตัวชี้วัดที่ 9) เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดย กลุ่มเหตุรำคาญและกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ

2 2 การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน ในกรมอนามัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สช. ศกม. สลก.

3 3 ส่ง โทรส าร แจ้ง เขต ส่ง หนัง สือ แจ้ง เขต สรุป ผล การ ดำเ นิน งาน ของ เขต ร่าง หนัง สือ กรม อนา มัย แจ้ง ผู้ ร้องเ รียน และ ศกม. ขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานเหตุรำคาญ กรณีที่ 1 - การร้องเรียนที่มีเฉพาะประเด็นด้านเทคนิควิชาการใน กทม ติด ตาม ผล การ ดำ เนิน งาน ของ เขต สช. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 สำเ นา แจ้ง ศก ม. 12 แจ้ง ผู้ร้อง เรียน แจ้ง ผู้ร้อง เรียน เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ วันทำการ ที่ 1 วันทำการ ที่ 2 วันทำการ ที่ 3 วันทำการ ที่ 4 วันทำการ ที่ 5 วันทำการ ที่ 6 วันทำการ ที่ 7 วันทำการ ที่ 8 ร่าง หนัง สือ แจ้ง เขต หนังสือ แจ้งเรื่อง ร้องเรียน กทม กรม อนามัย ศูนย์อนามัย ดำ เนิ น กา ร ต่าง จังหวัด ศกม. สลก. ปร ะ สา น งา น เข ต เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ

4 4 ส่ง โทรส าร แจ้ง เขต ส่ง หนัง สือ แจ้ง เขต สรุป ผล การ ดำเ นิน งาน ของ เขต ร่าง หนัง สือ กรม อนา มัย แจ้ง ศกม. ขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานเหตุรำคาญ กรณีที่ 2 - การร้องเรียนที่มีทั้งประเด็นด้านเทคนิควิชาการและด้านกฎหมายใน กทม ติด ตาม ผล การ ดำ เนิน งาน ของ เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 แจ้ง ศก ม. ดำ เนิน การ เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ แจ้ง ผู้ร้อง เรียน แจ้ง ผู้ร้อง เรียน วันทำการ ที่ 1 วันทำการ ที่ 2 วันทำการ ที่ 3 วันทำการ ที่ 4 วันทำการ ที่ 5 วันทำการ ที่ 6 วันทำการ ที่ 7 วันทำการ ที่ 8 ร่าง หนัง สือ แจ้ง เขต หนังสือ แจ้งเรื่อง ร้องเรียน สลก. สช. กทม ศูนย์อนามัย ต่าง จังหวัด ศกม. ดำ เนิ น กา ร ประ สา น งา น เข ต กรม อนามัย

5 5 สถิติการร้องเรียนของประชาชน ใน ปีงบประมาณ 2548

6 6 ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงานเรื่อง ร้องเรียนของประชาชน 1. ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ / ที่อยู่ 2. อำนาจการดำเนินงานอยู่ที่องค์กรปกครอง ท้องถิ่น 3. ความซ้ำซ้อนจากการร้องเรียนไปยังหลาย หน่วยงานราชการ 4. ความจำเป็นต้องร่วมดำเนินการกับองค์กร ปกครองท้องถิ่น 5. เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการ ดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์ 6. ขาดมาตรฐาน / หลักเกณฑ์ / แนวทางที่ นำมาใช้ 7. ทักษะ / ความชำนาญ / ประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่ 8. ต้องใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการ ตัดสินใจ

7 7 รับเรื่อง / ส่งเรื่อง ประสานงาน ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งเขต เสนอ ผอ. สช. ลงนาม หนังสือเสนอกรมอนามัย เสนอกรมอนามัยลงนาม หนังสือแจ้งเขต ส่งหนังสือแจ้งเขตทางโทรสารและไปรษณีย์ ติดตามการ ดำเนินงาน ของเขต เสนอ ผอ. สช. ลงนาม หนังสือเสนอกรมอนามัย เสนอกรมอนามัยลงนาม หนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน สำเนาหนังสือ แจ้ง ศกม. กระบวนงานการดำเนินงานกรณีการร้องเรียนเหตุรำคาญในส่วนรับผิดชอบของกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2549 สารบรรณกอง สช. สารบรรณ กลุ่มเหตุ รำคาญฯ ขั้นที่ 4 - 1 วัน ขั้นที่ 3.2 - 1/2 วัน ขั้นที่ 2 - 1/2 วันขั้นที่ 1 - 1/2 วัน ขั้นที่ 5 - 1 วัน ขั้นที่ 6 - 1 วัน ขั้นที่ 9 - 1/2 วันขั้นที่ 10 - 1 วัน ขั้นที่ 11.2 - 1 วัน รวมเวลาที่ใช้ทุกขั้นตอนตามกระบวนงาน ทั้งสิ้น 12 วัน ผู้รับผิดชอบ งานเหตุ รำคาญ สารบรรณกลุ่มเหตุ รำคาญฯ สารบรรณกอง สช. ผู้รับผิดชอบงาน เหตุรำคาญ ร่างหนังสือ แจ้งผู้ร้องเรียน ขั้นที่ 8 - 1 วัน ผู้รับผิดชอบ งานเหตุ รำคาญ สารบรรณกลุ่มเหตุ รำคาญฯ สารบรรณกอง สช. ขั้นที่ 7 - 3 วัน สารบรรณกอง สช. ส่งหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน ขั้นที่ 11.1 - 1 วัน สารบรรณ กอง สช. ร่างหนังสือ แจ้งเขต ขั้นที่ 3.1 - 1 วัน ผู้รับผิดชอบ งานเหตุ รำคาญ


ดาวน์โหลด ppt 1 การดำเนินงานลดขั้นตอนและ ระยะเวลาให้บริการ ( ตัวชี้วัดที่ 9) เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดย กลุ่มเหตุรำคาญและกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google