งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ (ตัวชี้วัดที่ 9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ (ตัวชี้วัดที่ 9)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ (ตัวชี้วัดที่ 9)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดย กลุ่มเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

2 สช. ศกม. สลก. การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกรมอนามัย
เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สช. ศกม. สลก.

3 ขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานเหตุรำคาญ
กรณีที่ 1 - การร้องเรียนที่มีเฉพาะประเด็นด้านเทคนิควิชาการใน กทม วันทำการ ที่ 1 วันทำการ ที่ 2 วันทำการ ที่ 3 วันทำการ ที่ 4 วันทำการ ที่ 5 วันทำการ ที่ 6 วันทำการ ที่ 7 วันทำการ ที่ 8 หนังสือ แจ้งเรื่อง ร้องเรียน 7 11 1 9 ติด ตาม ผล การ ดำ เนิน งาน ของ เขต แจ้ง ผู้ร้อง เรียน สช. ประ สาน งาน เขต ร่าง หนังสือกรมอนามัยแจ้ง ผู้ร้องเรียนและ ศกม. 8 10 สรุป ผล การ ดำเนิน งาน ของเขต เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ 5 กรม อนามัย ส่ง โทรสารแจ้งเขต กทม 2 12 แจ้ง ผู้ร้อง เรียน สำเนา แจ้ง ศกม. สลก. ศกม. 4 3 เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ ร่างหนังสือแจ้งเขต ต่าง จังหวัด 6 ศูนย์ อนามัย ดำ เนิน การ ส่งหนังสือแจ้งเขต

4 ขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานเหตุรำคาญ หนังสือกรมอนามัยแจ้ง
กรณีที่ 2 - การร้องเรียนที่มีทั้งประเด็นด้านเทคนิควิชาการและด้านกฎหมายใน กทม วันทำการ ที่ 1 วันทำการ ที่ 2 วันทำการ ที่ 3 วันทำการ ที่ 4 วันทำการ ที่ 5 วันทำการ ที่ 6 วันทำการ ที่ 7 วันทำการ ที่ 8 หนังสือ แจ้งเรื่อง ร้องเรียน 7 1 ติด ตาม ผล การ ดำ เนิน งาน ของ เขต สช. ประ สาน งาน เขต 8 9 10 สรุป ผล การ ดำเนิน งาน ของเขต ร่าง หนังสือกรมอนามัยแจ้ง ศกม. เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ 5 11 กรม อนามัย ส่ง โทรสารแจ้งเขต กทม แจ้ง ศกม. 2 แจ้ง ผู้ร้อง เรียน สลก. ศกม. 4 3 เสนอ กรม อนามัย ลงนาม หนังสือ ดำ เนิน การ ร่างหนังสือแจ้งเขต ต่าง จังหวัด แจ้ง ผู้ร้อง เรียน 6 ศูนย์ อนามัย ดำ เนิน การ ส่งหนังสือแจ้งเขต

5 สถิติการร้องเรียนของประชาชน ในปีงบประมาณ 2548
สถิติการร้องเรียนของประชาชน ในปีงบประมาณ 2548

6 ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของประชาชน
1. ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ/ที่อยู่ 2. อำนาจการดำเนินงานอยู่ที่องค์กรปกครองท้องถิ่น 3. ความซ้ำซ้อนจากการร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานราชการ 4. ความจำเป็นต้องร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์ 6. ขาดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/แนวทางที่นำมาใช้ 7. ทักษะ/ความชำนาญ/ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ 8. ต้องใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการตัดสินใจ

7 กระบวนงานการดำเนินงานกรณีการร้องเรียนเหตุรำคาญ
ในส่วนรับผิดชอบของกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2549 ขั้นที่ 1 - 1/2 วัน ขั้นที่ 2 - 1/2 วัน ขั้นที่ วัน ขั้นที่ วัน รับเรื่อง / ส่งเรื่อง รับเรื่อง / ส่งเรื่อง ร่างหนังสือ แจ้งเขต เสนอ ผอ.สช. ลงนาม หนังสือเสนอกรมอนามัย สารบรรณกอง สช. สารบรรณ กลุ่มเหตุรำคาญฯ ผู้รับผิดชอบ งานเหตุรำคาญ สารบรรณกลุ่มเหตุรำคาญฯ ขั้นที่ วัน ขั้นที่ /2 วัน เสนอกรมอนามัยลงนาม หนังสือแจ้งเขต ประสานงาน ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งเขต สารบรรณกอง สช. ขั้นที่ วัน ขั้นที่ วัน ส่งหนังสือ แจ้งผู้ร้องเรียน สำเนาหนังสือ แจ้ง ศกม. ขั้นที่ วัน ผู้รับผิดชอบ งานเหตุรำคาญ ส่งหนังสือแจ้งเขต ทางโทรสารและไปรษณีย์ สารบรรณกอง สช. สารบรรณกอง สช. สารบรรณกอง สช. ขั้นที่ วัน ขั้นที่ 9 - 1/2 วัน ขั้นที่ วัน ขั้นที่ วัน เสนอกรมอนามัยลงนาม หนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน เสนอ ผอ.สช. ลงนาม หนังสือเสนอกรมอนามัย ร่างหนังสือ แจ้งผู้ร้องเรียน ติดตามการดำเนินงาน ของเขต สารบรรณกอง สช. สารบรรณกลุ่มเหตุรำคาญฯ ผู้รับผิดชอบ งานเหตุรำคาญ ผู้รับผิดชอบงานเหตุรำคาญ รวมเวลาที่ใช้ทุกขั้นตอนตามกระบวนงาน ทั้งสิ้น วัน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ (ตัวชี้วัดที่ 9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google