งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้ นวัตกรรม จะเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงินทอง

2 “As the water shapes itself to
the vessel that contains it, so a wise man can Adapt to circumstance.”

3 ตารางที่ 1 – นวัตกรรมเทคโนโลยี ในช่วงศตวรรษที่ 19
ผู้สร้างนวัตกรรม คศ. เครื่องจักรไอน้ำ เจมส์ วัตต์ เรือเหล็ก บรูเน็ล เครื่องปั่นไฟ ไมเคิล ฟาราเดย์ หลอดไฟฟ้า โธมัส เอดิสัน และโจเซฟ สวอน

4 การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ :
1. การใช้เครื่องจักรแทนฝีมือของมนุษย์ 2. การใช้กำลังของสิ่งไม่มีชีวิตแทนกำลังของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรไอน้ำ 3. การปรับปรุงการใช้วัตถุดิบ เช่น วัตถุเคมีและโลหะ

5 อุตสาหกรรม ผู้นำตลาด นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 2 – ตลาดผู้นำนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อุตสาหกรรม ผู้นำตลาด นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ ธุรกิจการบิน โบอิ้ง เครื่องบินโดยสาร เภสัชกรรม แกลโซ-เวลคัม ยาบรรเทาปวด ธุรกิจยานยนต์ เมซิเดซส์, ฟอร์ด รถยนต์นั่งและการพัฒนา สินค้ายานยนต์ คอมพิวเตอร์ อินเทล ไอบีเอ็ม เครื่องคอมพิวเตอร์ ชิป และ และไมโครซอฟต์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

6 Important Technological Innovation
* Cotton gin (Whitney) * Steamboat (Fulton) * Steam Powered Locomotive

7 Telegraph (Morse) Vulcanized Rubber Safety Elevator (Otis) Internal Combustion engine Telephone (Bell) Phonograph (Edison) Radio (Marconi)

8 Air Conditioner First Flight (Wright) Model T (Ford) Liquid-fueled rocket FM Radio Jet Engine Xerography Helicopter

9 Color TV Manhattan Project General Purpose, electronic, digital computer Supersonic Flight Transistor Instant Camera

10 Sputnik(USSR) NASA Integrated circuit Operable Laser First man in space Telstar Satellite Fiber Optic Apollo XI

11 Microprocessor Recombinant DNA Laser Printer MRI Scanner Space shuttle Scanning tunneling microscope

12 1990 Internet MP3 Flat Screen TV Digital Camera 3G Mobile phone Hybrid car

13 2000 Nano-machine ? GM babies ? Gene therapy ? Stem Cell ?

14 นวัตกรรม (Innovation)
- รากศัพท์ มาจากภาษาลาติน Innovare ==> ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา Thomas Hughes ==> การนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติหลังจาก ได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆแล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น(Invent)การพัฒนา(Development) ซึ่งอาจมีการทดลองปฏิบัติก่อนแล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

15 INVENTION ==> การประดิษฐ์
INNOVATION ==> นวัตกรรม INVENTION => To conceive the idea INNOVATION => To exploit new ideas for economics and social benefits

16 นวัตกรรม (Innovation)
- สิ่งใหม่ เช่น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการที่มีผู้เห็นว่า ใหม่ สำหรับตน เช่น ใหม่ สำหรับบุคคลหนึ่ง หรือ องค์กรหนึ่ง ๆ หรือสังคมหนึ่ง ๆ - กระบวนการรับสิ่งใหม่ มาปรับปรุงให้เกิดแก่ตน (บุคคล องค์กรหรือสังคม) ทั้งในรูปแบบของเทคนิควิธีการหรือ สิ่งที่จับต้องได้ จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรม

17 นวัตกรรม (Innovation)
- การคิดค้นและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญที่มีอยู่ในตน (บุคคล องค์กรหรือสังคม) และอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ จนทำให้เกิดนวัตกรรม - คุณลักษณะของบุคคล องค์กรหรือสังคมที่ม่งแสวงหา การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรม

18 ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมที่จับต้องได้ (tangible Innovation)
- Product Innovation 2. นวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้(Intangible Innovation) - Process Innovation - Technological Process Innovation - Organization Process Innovation

19 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
* ผลิตภัณฑ์ที่จับได้ (Tangible Product) Ex. รถยนต์รุ่นใหม่ DVD ผลไม้ไร้เมล็ด ฯลฯ * ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (InTangible Product) หรือการบริการ (Services) Ex.Telephone Banking, Internet, Software ฯลฯ

20 นวัตกรรมขบวนการ (Process Innovation)
การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือวิธีการผลิตสินค้าหรือการบริการ ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม นวัตกรรมขบวนการเทคโนโลยี (Technological Process Innovation) นวัตกรรมขบวนการทางองค์กร (Organization Process Innovation)

21 นวัตกรรมขบวนการเทคโนโลยี (Technological Process Innovation)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำเทคโนโลยี มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้เพิ่มผลผลิต (Productivity Growth) เพิ่มขึ้น Ex. หุ่นยนต์ในโรงงาน ตู้ ATM

22 นวัตกรรมขบวนการทางองค์กร (Organization Process Innovation)
ขบวนการที่เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการจัดการ ขององค์กรให้สูงขึ้น Ex. Just In Time (JIT) Total Quality Management (TQM) Balanced Scorecard (BSC)

23 นวัตกรรมที่สำคัญ ๆ ของมนุษยชาติ
1. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ - พลังงานดิบ กับพลังงานบริสุทธิ์ - การบินส่วนบุคคล กับการบินเชิงพาณิชย์ - สายพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ - อิเลคโทรนิคส์กับระบบสารสนเทศ

24 นวัตกรรมที่สำคัญ ๆ ของมวลมนุษยชาติ (ต่อ)
2. นวัตกรรมด้านธุรกิจ - ระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบการสื่อสารข้อมูล - ระบบฐานข้อมูล

25 นวัตกรรมที่สำคัญ ๆ ของมวลมนุษยชาติ (ต่อ)
3. นวัตกรรมด้านการจัดการ

26 3.นวัตกรรมด้านการจัดการ (ต่อ)

27 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
( Competitiveness Advantages ) Innovation Learning Knowledge Productive Competitiveness

28 World Economic Forum (WEF)
ประเทศไทย 2003 ==> อยู่อันดับ 32 จาก 102 ประเทศ 2002 ==> อยู่อันดับ 37 จาก 80 ประเทศ ตัวชี้วัด Key Performance Indicator (KPI) ==>คุณภาพเศรษฐกิจมหภาค, เทคโนโลยี, สถาบันสาธารณะ , บรรยากาศการลงทุน, และความคล่องตัวของธุรกิจภาคเอกชน ในการประกอบธุรกิจ

29 Any Problem ????


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google