งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้ นวัตกรรม จะเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงินทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้ นวัตกรรม จะเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงินทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้ นวัตกรรม จะเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงินทอง

2 “As the water shapes itself to the vessel that contains it, so a wise man can Adapt to circumstance.”

3 ตารางที่ 1 – นวัตกรรมเทคโนโลยี ในช่วงศตวรรษที่ 19 เครื่องจักรไอน้ำเจมส์ วัตต์ 1770-80 เรือเหล็กบรูเน็ล 1820-45 เครื่องปั่นไฟไมเคิล ฟาราเดย์ 1830-40 หลอดไฟฟ้าโธมัส เอดิสัน และโจเซฟ สวอน 1879-90 นวัตกรร ม ผู้สร้างนวัตกรรมคศ.

4 การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : 1. การใช้เครื่องจักรแทนฝีมือของมนุษย์ 2. การใช้กำลังของสิ่งไม่มีชีวิตแทนกำลังของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรไอน้ำ 3. การปรับปรุงการใช้วัตถุดิบ เช่น วัตถุเคมีและโลหะ

5 ตารางที่ 2 – ตลาดผู้นำนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ธุรกิจการบินโบอิ้งเครื่องบินโดยสาร เภสัชกรรมแกลโซ - เวลคัมยาบรรเทาปวด ธุรกิจยานยนต์เมซิเดซส์, ฟอร์ดรถยนต์นั่งและการพัฒนา สินค้ายานยนต์ คอมพิวเตอร์อินเทล ไอบีเอ็มเครื่องคอมพิวเตอร์ ชิป และ และไมโครซอฟต์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อุตสาหก รรม นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ผู้นำตลาด

6 Important Technological Innovation 1793-1829 * Cotton gin (Whitney) * Steamboat (Fulton) * Steam Powered Locomotive

7 1830-1900 Telegraph (Morse) Vulcanized Rubber Safety Elevator (Otis) Internal Combustion engine Telephone (Bell) Phonograph (Edison) Radio (Marconi)

8 1901-1939 Air Conditioner First Flight (Wright) Model T (Ford) Liquid-fueled rocket FM Radio Jet Engine Xerography Helicopter

9 1940-1949 Color TV Manhattan Project General Purpose, electronic, digital computer Supersonic Flight Transistor Instant Camera

10 1950-1969 Sputnik(USSR) NASA Integrated circuit Operable Laser First man in space Telstar Satellite Fiber Optic Apollo XI

11 1970-1980 Microprocessor Recombinant DNA Laser Printer MRI Scanner Space shuttle Scanning tunneling microscope

12 1990  Internet MP3 Flat Screen TV Digital Camera 3G Mobile phone Hybrid car

13 2000  Nano-machine ? GM babies ? Gene therapy ? Stem Cell ?

14 นวัตกรรม (Innovation) - รากศัพท์ มาจากภาษาลาติน Innovare ==> ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา Thomas Hughes ==> การนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติหลังจาก ได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆแล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น (Invent) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจมีการทดลองปฏิบัติก่อนแล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

15 INVENTION ==> การประดิษฐ์ INNOVATION ==> นวัตกรรม INVENTION => To conceive the idea INNOVATION => To exploit new ideas for economics and social benefits

16 - สิ่งใหม่ เช่น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการที่มีผู้เห็นว่า ใหม่ สำหรับตน เช่น ใหม่ สำหรับบุคคลหนึ่ง หรือ องค์กรหนึ่ง ๆ หรือสังคมหนึ่ง ๆ - กระบวนการรับสิ่งใหม่ มาปรับปรุงให้เกิดแก่ตน ( บุคคล องค์กรหรือสังคม ) ทั้งในรูปแบบของเทคนิควิธีการหรือ สิ่งที่จับต้องได้ จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรม นวัตกรรม (Innovation)

17 - การคิดค้นและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญที่มีอยู่ในตน ( บุคคล องค์กรหรือสังคม ) และอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ จนทำให้เกิดนวัตกรรม - คุณลักษณะของบุคคล องค์กรหรือสังคมที่ม่งแสวงหา การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรม

18 ประเภทของนวัตกรรม 1. นวัตกรรมที่จับต้องได้ (tangible Innovation) - Product Innovation 2. นวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Innovation) - Process Innovation - Technological Process Innovation - Organization Process Innovation

19 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) * ผลิตภัณฑ์ที่จับได้ (Tangible Product) Ex. รถยนต์รุ่นใหม่ DVD ผลไม้ไร้เมล็ด ฯลฯ * ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (InTangible Product) หรือการบริการ (Services) Ex.Telephone Banking, Internet, Software ฯลฯ

20 นวัตกรรมขบวนการ (Process Innovation) การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือวิธีการผลิตสินค้าหรือการบริการ ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม - นวัตกรรมขบวนการเทคโนโลยี (Technological Process Innovation) - นวัตกรรมขบวนการทางองค์กร (Organization Process Innovation)

21 นวัตกรรมขบวนการเทคโนโลยี (Technological Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำเทคโนโลยี มา ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้เพิ่มผลผลิต (Productivity Growth) เพิ่มขึ้น Ex. หุ่นยนต์ในโรงงาน ตู้ ATM

22 นวัตกรรมขบวนการทางองค์กร (Organization Process Innovation) ขบวนการที่เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการจัดการ ขององค์กรให้สูงขึ้น Ex. Just In Time (JIT) Total Quality Management (TQM) Balanced Scorecard (BSC)

23 นวัตกรรมที่สำคัญ ๆ ของมนุษยชาติ 1. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ - พลังงานดิบ กับพลังงานบริสุทธิ์ - การบินส่วนบุคคล กับการบินเชิงพาณิชย์ - สายพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ - อิเลคโทรนิคส์กับระบบสารสนเทศ

24 นวัตกรรมที่สำคัญ ๆ ของมวลมนุษยชาติ ( ต่อ ) 2. นวัตกรรมด้านธุรกิจ - ระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบการสื่อสารข้อมูล - ระบบฐานข้อมูล

25 นวัตกรรมที่สำคัญ ๆ ของมวลมนุษยชาติ ( ต่อ ) 3. นวัตกรรมด้านการจัดการ

26 3. นวัตกรรมด้านการจัดการ ( ต่อ )

27 Learning Knowledge Innovation Productive Competitiveness การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ( Competitiveness Advantages )

28 World Economic Forum (WEF) ประเทศไทย 2003 ==> อยู่อันดับ 32 จาก 102 ประเทศ 2002 ==> อยู่อันดับ 37 จาก 80 ประเทศ ตัวชี้วัด Key Performance Indicator (KPI) ==> คุณภาพเศรษฐกิจมหภาค, เทคโนโลยี, สถาบันสาธารณะ, บรรยากาศการลงทุน, และความคล่องตัวของธุรกิจภาคเอกชน ในการประกอบธุรกิจ

29


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม งานวิจัย เป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างความรู้ นวัตกรรม จะเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงินทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google