งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NKM 4 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กระบวนการจัดการความรู้ การ แก้ปัญหา การทำงาน ประจำ WI,WP สิ่งประดิษฐ์ อื่น ๆ QCC ร่วมกันออกแบบแนว ทางการดำเนินการ ลปรร.เรื่องที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NKM 4 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กระบวนการจัดการความรู้ การ แก้ปัญหา การทำงาน ประจำ WI,WP สิ่งประดิษฐ์ อื่น ๆ QCC ร่วมกันออกแบบแนว ทางการดำเนินการ ลปรร.เรื่องที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NKM 4 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

2 กระบวนการจัดการความรู้ การ แก้ปัญหา การทำงาน ประจำ WI,WP สิ่งประดิษฐ์ อื่น ๆ QCC ร่วมกันออกแบบแนว ทางการดำเนินการ ลปรร.เรื่องที่เป็น Best Practiceของ หน่วยงาน สรุปความรู้จากการ เข้าสัมนา/อบรม จัดเวที ลปรร. “ตลาดนัดความรู้” แผนก/กอง/ฝ่าย คลังความรู้ ลปรร.ความรู้จากการทำงาน จัดอบรม สื่อสารทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ ดูแลระบบสารสนเทศ และคลังความรู้ ลปรร.เหตุการณ์ที่ น่าสนใจในรอบเดือน ที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพ CrossFunctionalTeam CFT. นำความรู้ไปใช้งาน ริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อ กระตุ้นและสร้าง บรรยากาศการ ลปรร. คณะทำงานจัดการความรู้ Continuous Improvement จัดตลาดนัดความรู้เฉพาะเรื่อง

3

4

5

6 แผน KM โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2550

7 Learning & Growth Internal Process Financial Stakeholder (รัฐบาล กฟผ. ชุมชน) F1. สร้างมูลค่าเพิ่มจาก การผลิตไฟฟ้า/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง P2. ควบคุม gross heat rate P6. ลดมูลค่าพัสดุ สำรองคลัง สำรองคลัง P10. พัฒนาการใช้งานระบบTQM และ IMS F2. ควบคุมต้นทุน ต่อหน่วยผลิต L1. เสริมสร้าง ความพึงพอใจ ของพนักงาน L2. มุ่งเน้น การสร้างวัฒนธรรม องค์กร L4. มุ่งเน้น การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ L5. พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ L5. พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ P8. เพิ่มรายได้ จากวัตถุพลอยได้ จากวัตถุพลอยได้ F3. เพิ่มรายได้ จากการผลิตไฟฟ้า S2. มีความพร้อมจ่ายสูง P12. มุ่งเน้นการนำระบบควบคุมภายในมาใช้ทั่วทั้งองค์กร S3. มีการประหยัด พลังงาน P5. แสวงหาการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้า 4-7 P5. แสวงหาการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้า 4-7 L3. เสริมสร้าง ระบบ บริหารบุคคล P9. สนับสนุนโครงการ ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน ของหก-พช. P9. สนับสนุนโครงการ ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน ของหก-พช. P3. แสวงหาวิธีแก้ไข ปัญหาคุณภาพลิกไนต์ ในอนาคต ในอนาคต S1.ไฟฟ้ามีคุณภาพS1.ไฟฟ้ามีคุณภาพ ผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ต้นทุนต่ำ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน และพนักงานมีความสุขในการทำงาน P4. ปรับปรุงงาน Planned Outage S4. ดูแลสิ่งแวดล้อม ให้ดีกว่าที่ กฎหมายกำหนด S4. ดูแลสิ่งแวดล้อม ให้ดีกว่าที่ กฎหมายกำหนด S5. ชุมชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี P1. ผลิตไฟฟ้า ตาม PPA P7. ลดการใช้ไฟฟ้า/ น้ำมัน P11. พัฒนากิจกรรม QC วิจัยและพัฒนา และ 5 ส.

8 แผน KM ปี 2551


ดาวน์โหลด ppt NKM 4 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กระบวนการจัดการความรู้ การ แก้ปัญหา การทำงาน ประจำ WI,WP สิ่งประดิษฐ์ อื่น ๆ QCC ร่วมกันออกแบบแนว ทางการดำเนินการ ลปรร.เรื่องที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google