งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Process Improvement Software Development and Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Process Improvement Software Development and Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Process Improvement Software Development and Management

2 Outline Process Improvement Process and Product Quality Process Types Process Measurement Process Analysis Process Change

3 Process Improvement การปรับปรุงกระบวนการ คือ การทำความเข้าใจ ในกระบวนการเดิม แล้วทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้สามารถผลิต ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยใช้ต้นทุนและเวลา ในการผลิตน้อย และสามารถลดข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้นภายหลังจากนำซอฟต์แวร์มาใช้งานได้ (Sommerville, 2007)

4 คุณลักษณะของกระบวนการ Understandability ชัดเจนเข้าในง่าย Visibility เห็นผลได้ Supportability มีเครื่องมือสนับสนุน Acceptability สามารถยอมรับได้ Reliability เชื่อถือได้ Robustness ทนต่อข้อผิดพลาด (faults) Maintainability บำรุงรักษาง่าย Rapidity รวดเร็ว ได้จากกระบวนการวัด Process Measurement เช่นเดียวกับ การวัดซอฟต์แวร์

5 Process Improvement Cycle วงจรการปรับปรุงกระบวนการ ประกอบด้วย Measure AnalyseChange

6 Process and Product Quality การพัฒนา เทคโนโลยี คุณภาพของทีม คุณภาพของ กระบวนการ ต้นทุน เวลา และแผนงาน คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์

7 Process Type Informal Process Managed Process Methodical Process Improving Process

8 Process Measuement เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการให้ เสร็จสมบูรณ์ ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกระยวนการ จำนวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในระหว่างที่ มีการวัดกระบวนการ

9 Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ ทำต่อจากการวัดกระบวนการ ศึกษากระบวนการย่อยในกระบวนการผลิต ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อย ศึกษากระบวนการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทำให้ทราบกระบวนการทั้งหมดและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาเป็นแบบจำลองที่ใช้ อธิบายกระบวนการลงในเอกสาร

10 Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ อาจเกี่ยวข้องกับ – การจัดทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องการใช้ซอฟต์แวร์ – การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างแบบจำลองกระบวนการหน้า 321, 321 ( กิตติ )

11 Process Change การเปลี่ยนกระบวนการ คือ การแก้ไข กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้หลาย ลักษณะ เช่น – ขั้นตอนการทำงาน – เครื่องมือ – กิจกรรมการดำเนินงาน – ภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

12 Process Change การเปลี่ยนกระบวนการ มี 5 ขั้น – กำหนดสิ่งที่ต้องการปรับปรุง – จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการที่ปรับปรุง – เริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการ – ฝึกอบรมบุคลากร – ปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับงานมากขึ้น – สามารถอาศัยกรอบการปรับปรุงกระบวนการด้วย CMMI ที่ได้อธิบาย ( อ่านเพิ่มเติมได้หน้า 325)

13 การปรับปรุงกระบวนการ สามารถอาศัยกรอบการปรับปรุงกระบวนการด้วย CMMI ที่ได้อธิบาย ( อ่านเพิ่มเติมได้หน้า 325)


ดาวน์โหลด ppt Process Improvement Software Development and Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google