งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Development and Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Development and Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Development and Management
Process Improvement Software Development and Management

2 Outline Process Improvement Process and Product Quality Process Types
Process Measurement Process Analysis Process Change

3 Process Improvement การปรับปรุงกระบวนการ คือ การทำความเข้าใจในกระบวนการเดิม แล้วทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยใช้ต้นทุนและเวลาในการผลิตน้อย และสามารถลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากนำซอฟต์แวร์มาใช้งานได้ (Sommerville, 2007)

4 คุณลักษณะของกระบวนการ
Understandability ชัดเจนเข้าในง่าย Visibility เห็นผลได้ Supportability มีเครื่องมือสนับสนุน Acceptability สามารถยอมรับได้ Reliability เชื่อถือได้ Robustness ทนต่อข้อผิดพลาด (faults) Maintainability บำรุงรักษาง่าย Rapidity รวดเร็ว ได้จากกระบวนการวัด Process Measurement เช่นเดียวกับการวัดซอฟต์แวร์

5 Process Improvement Cycle
วงจรการปรับปรุงกระบวนการ ประกอบด้วย Measure Change Analyse

6 Process and Product Quality
การพัฒนาเทคโนโลยี คุณภาพของกระบวนการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของทีม ต้นทุน เวลา และแผนงาน

7 Process Type Informal Process Managed Process Methodical Process
Improving Process

8 Process Measuement เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกระยวนการ จำนวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในระหว่างที่มีการวัดกระบวนการ

9 Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ ทำต่อจากการวัดกระบวนการ
ศึกษากระบวนการย่อยในกระบวนการผลิต ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อย ศึกษากระบวนการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทำให้ทราบกระบวนการทั้งหมดและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาเป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายกระบวนการลงในเอกสาร

10 Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ อาจเกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องการใช้ซอฟต์แวร์ การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างแบบจำลองกระบวนการหน้า 321, 321 (กิตติ)

11 Process Change การเปลี่ยนกระบวนการ คือ การแก้ไขกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้หลายลักษณะ เช่น ขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือ กิจกรรมการดำเนินงาน ภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

12 Process Change การเปลี่ยนกระบวนการ มี 5 ขั้น
กำหนดสิ่งที่ต้องการปรับปรุง จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการที่ปรับปรุง เริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการ ฝึกอบรมบุคลากร ปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับงานมากขึ้น สามารถอาศัยกรอบการปรับปรุงกระบวนการด้วย CMMI ที่ได้อธิบาย (อ่านเพิ่มเติมได้หน้า 325)

13 การปรับปรุงกระบวนการ
สามารถอาศัยกรอบการปรับปรุงกระบวนการด้วย CMMI ที่ได้อธิบาย (อ่านเพิ่มเติมได้หน้า 325)


ดาวน์โหลด ppt Software Development and Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google