งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี 2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 3. ระดับและการจัดกลุ่มของเทคโนโลยี 4. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับสาขาวิชาอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี 2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 3. ระดับและการจัดกลุ่มของเทคโนโลยี 4. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับสาขาวิชาอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี 2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 3. ระดับและการจัดกลุ่มของเทคโนโลยี 4. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับสาขาวิชาอื่น

2 เทคโนโลยี หมายถึง การ นำเอาความรู้ ทักษะ และ ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือ วิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่ม ความสามารถในการทำงาน ของมนุษย์

3 เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์. เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการหรือ มุ่งหมายของ มนุษย์ เพื่อให้เกิดผลตามที่ ตนต้องการ เช่น มนุษย์ต้องการขนย้าย สิ่งของจำนวนมากได้สะดวก จึงใช้ล้อติด กับโครงไม้กลายเป็นเกวียน จนกระทั่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการคมนาคม ทำ ให้เกิดยวดยานพาหนะต่าง ๆ มากมาย และหลายรูปแบบ 1. เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการหรือ มุ่งหมายของ มนุษย์ เพื่อให้เกิดผลตามที่ ตนต้องการ เช่น มนุษย์ต้องการขนย้าย สิ่งของจำนวนมากได้สะดวก จึงใช้ล้อติด กับโครงไม้กลายเป็นเกวียน จนกระทั่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการคมนาคม ทำ ให้เกิดยวดยานพาหนะต่าง ๆ มากมาย และหลายรูปแบบ

4 เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์ 2. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้และสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ พลังงานในการสร้างเทคโนโลยี มนุษย์ต้องใช้ ความรู้ เช่น ใช้ความร้อนสูงหลอมละลายโลหะ เพื่อนำมาหล่อพระพุทธรูป หรือตีเหล็กร้อนให้ แบนเพื่อทำมีด ต้องอาศัยทั้งเครื่องมือ วัสดุและ พลังงาน

5 เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์ 3. เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดจาก การคิด การแก้ปัญหา ทดลอง ออกแบบ ประดิษฐ์สร้าง และเป็นกระบวนการ การนำ ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคหรือวิธีการ หรือ ทักษะและทรัพยากรต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของ มนุษย์ให้ดีขึ้น

6 เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์ 4. มนุษย์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีทำให้ ได้ผลผลิต (Product) หรือวิธีการต่าง ๆ เป็น กิจกรรมที่มุ่งสนองความประสงค์ หรือเป็นที่พึง พอใจของมนุษย์

7 1. ความจำเป็นต้องอาศัย ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

8 2. ความต้องการอยู่รอดให้พ้น จากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ทำให้ มนุษย์ต้องดิ้นรนป้องกันและหา วิธีการต่าง ๆ ทำให้เกิด เทคโนโลยีการตรวจจับและ พยากรณ์แผ่นดินไหว เทคโนโลยีดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา

9 3. ความใฝ่รู้ของมนุษย์ ทำให้เกิด การคิดค้นเทคโนโลยีประเภท อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น กล้องโทรทัศน์ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัดคลื่นสมอง (EEG) เครื่องวัดคลื่นหัวใจ (ECG) ระบบ การตรวจพิสัยไกล (Remote Sensing) ดาวเทียม ยานสำรวจ อวกาศ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ ข้อมูลมากขึ้น และทำให้เกิดการใฝ่รู้ หรือหาทางที่จะรู้ให้มากกว่าเดิม ซึ่ง เป็นผลทำให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยีอย่างไม่มีสิ้นสุด

10 4. ต้องการความบันเทิงและ พักผ่อน ซึ่งเป็นธรรมชาติของ มนุษย์ที่ชอบกิจกรรมบันเทิงจึง ทำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อ สนองตอบความต้องการด้านนี้ เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นซีดี เครื่องเล่น เทปเสียง โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ระบบแสงเสียง ภาพยนตร์ เกม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

11 5. การป้องกันและปราบปราม อาชญากรม เป็นสิ่งผลักดันให้ มีการคิดค้นเทคโนโลยี เช่น การตรวจหาลายนิ้วมือด้วยแสง เลเซอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างภาพอาชญากรเพื่อ การจับกุม การตรวจลายพิมพ์ พันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) การ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์

12 จากเทคโนโลยีกับชีวิตมนุษย์ และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดเทคโนโลยี สรุป ได้ว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญดังนี้ 1. เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ 2. ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ 3. แก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt 1. ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี 2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 3. ระดับและการจัดกลุ่มของเทคโนโลยี 4. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับสาขาวิชาอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google