งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อำเภอเลิงนกทา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เมืองเลิง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลศรีแก้ว  เทศบาลตำบลศรีแก้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อำเภอเลิงนกทา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เมืองเลิง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลศรีแก้ว  เทศบาลตำบลศรีแก้ว

2 การกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก - การสร้างเสริมอาชีพ และแหล่งทุนในการสร้างเสริม รายได้ และการเพิ่ม ช่องทางการตลาดให้กลุ่ม ผู้ประกอบการ OTOP การกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก - การสร้างเสริมอาชีพ และแหล่งทุนในการสร้างเสริม รายได้ และการเพิ่ม ช่องทางการตลาดให้กลุ่ม ผู้ประกอบการ OTOP นโยบายในพัฒนาหมู่บ้าน ต้นแบบ - การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน - ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ - เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3 ผลการดำเนินงาน ระยะแรก

4

5

6

7 กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง กลุ่มผ้าไหมศรีสวัสดิ์

8 การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบระยะแรก 1 ประชุมเตรียมการคณะทำงาน ๒ การลงสำรวจพื้นที่ ๓ การจัดตั้งคณะกรรมการทำงานใน หมู่บ้าน ๔ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนา หมู่บ้านต้นแบบ

9 ตรวจเยี่ยมชุมชนตรวจเยี่ยมชุมชน

10

11


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google