งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย - จัดตั้ง / รวมกลุ่มเกษตรกร - ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร - สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย - จัดตั้ง / รวมกลุ่มเกษตรกร - ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร - สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย - จัดตั้ง / รวมกลุ่มเกษตรกร - ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร - สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และการลดการใช้สารเคมี ฯ 2. ระบบเตือนภัยศัตรูพืช 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการแมลงวันผลไม้ในกลุ่ม เกษตรกรพื้นที่เฉพาะ ผู้จัดการด้านการพัฒนาเกษตรกร : นางวารี เจริญผล ผู้จัดการด้านการบริหารศัตรูพืช : นางลาวัลย์ จีระพงษ์ ผู้จัดการ

2 ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 1. นางอารีพันธ์ อุปนิสากร การใช้ปัจจัยชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 2. นางวัชรีพร โอฬารกนก สนับสนุนการควบคุม แมลงวันผลไม้ 3. นายสมชาย กมลพันธ์ ระบบการเตือนภัย ศัตรูพืช / หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 4. นายอรุณพล พยัคฆพันธ์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้าง กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร การบริหารศัตรูพืช นางลาวัลย์ จีระพงษ์ ผู้จัดการ

3 การถ่ายทอด เทคโนโลยี ตาม กระบวนการ โรงเรียน เกษตรกร ผลิตพืช ปลอดภัย มีปัญหาการเข้าทำลาย ของศัตรูพืช แปลงติดตาม สถานการณ์แปลงติดตามสถานการณ์.PPTแปลงติดตามสถานการณ์.PPT ( อำเภอ จังหวัด ) หน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือ ( ศูนย์ / เขต / จังหวัด ) บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ( ส่วนกลาง / ศูนย์ / จังหวัด ) IPMIPM และ Safe UseSafe Use ( ศูนย์ / เขต / จังหวัด ) บริการตรวจวินิจฉัย ( ส่วนกลาง / ศูนย์ ) ระบบเตือนภัย ระบบเตือนภัย ฯ ( ประกาศเตือน ) สนับสนุนการควบคุมแมลงวันผลไม้ ( ส่วนกลาง จังหวัด ) สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ ( ส่วนกลาง / ศูนย์ ) Flow chart การดำเนินงานด้าน การบริหารศัตรูพืชภาพรวม

4 การรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมการรายงาน ( แบบก 1/1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกร ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร รายงานจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย รายงานครั้งแรกที่เข้าร่วม กิจกรรม และรายงานครั้งเดียวต่อ ราย การจัดทำแปลง เรียนรู้การใช้ปัจจัย ชีวภัณฑ์ทดแทน การใช้สารเคมี รายงานตามขั้นตอนการ ดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ คัดเลือก แปลง วางแผน และดำเนินการ ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตขยาย ฯ รายงานจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานตาม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบเตือนภัย ศัตรูพืช รายงานจำนวนแปลงที่ดำเนินการ และรายงานจำนวนครั้งที่มีการ ประกาศเตือนการระบาด


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย - จัดตั้ง / รวมกลุ่มเกษตรกร - ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร - สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google