งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายศิรวัชร อ่อนเหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายคมกริช วรจินดา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง - ว่าง - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ นางกรกช มหายศปัญญา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชัยภูมิ 1

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (0/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 5 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 14 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง 10 รวม 30 29 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ชัยภูมิ 2

3 Function ชัยภูมิ 3 ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 500 1000 1700 2400 3100 3800 4500 5200 5900 6600 7300 8000 1,251 2,149 2,796 3,702 4,475 1.1 งานสารบรรณ 1,214 2,078 2,700 3,574 4,314 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 449 760 975 1,283 1,554 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 158 279 375 504 603 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) - 1.2 การเงิน & บัญชี 31 61 82 111 142 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 26 50 70 97 122 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 3 4 5 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 9 10 15 1.3 พัสดุ 7 11 14 17 19 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 13 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) ชัยภูมิ 3

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 จังหวัดชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศราช กิจจานุเบกษา ประชุม ข (คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ขอถอนร่างฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 56) 3 ผังเมืองรวม เมืองชัยภูมิ 1 ผัง (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.1 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง ข.1-4 4.1 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 4.2 เทศบาลตำบลโคกสะอาด ชัยภูมิ 4 4

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 980 81 162 243 324 405 486 567 648 729 810 891 358 710 972 1,187 1,346 6.1 กรรมการ (คณะ) 5 9 14 19 34 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 15 33 53 73 98 6.3 สำรวจ (งาน) 2 11 21 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 4 8 13 18 6.5 ประมาณราคา (งาน) 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 308 620 835 1,003 1,098 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 17 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 23 25 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 12 7 งานบริการด้านผังเมือง 168 28 42 56 70 84 112 126 140 154 95 7.1 กรรมการ (คณะ) - 1 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 27 52 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 29 39 ชัยภูมิ 5 5

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ 100% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 22% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 15 30 45 60 75 - 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ (ต่อใบอนุญาตโรงมหรสพ) อาคาร 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 12 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9,14 ต.คอนสวรรค์ ถึงบ้านหนองปลา ปิ้ง หมู่ที่ 1 ต.ศรีสำราญ จ.ชัยภูมิ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการร่าง TOR 2.4000 ลบ. 13 บ้านหนองกองแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแย้ อ.หองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ความยาว เมตร ชัยภูมิ 6 6

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 14 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการร่าง TOR 2.4000 ลบ. 15 ปรับปรงอาคารศูนย์และหน่วยทดสอบ วัสดุ อยู่ระหว่างดำนินการก่อสร้าง 0.750 ชัยภูมิ 7 7

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม บาท 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท ชัยภูมิ 8 8

9 Agenda ชัยภูมิ 9 ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 วางผัง อำเภอ จำนวน 11 อำเภอ ร่วมกับ อบจ. ชัยภูมิ 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 100% 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 ครั้ง - 3 ตรวจสอบสถานบริการ 12 แห่ง การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ครั้ง 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ชัยภูมิ 9 9

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 15.391ลบ. 2.83% 7.10% 12.76% 18.54% 25.77% 34.57% 44.29% 54.72% 65.78% 76.84% 88.22% 100% 7.28% 15.07% 2.59% 3.36% 4.45% 1.1 งบดำเนินงาน 1.9162 ลบ. 7.28 22.42% 38.37% 34.02% 1.2 งบลงทุน 13.615 40% 60% 80% - 1.3 งบรายจ่ายอื่น ชัยภูมิ 10 10

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ต่ออายุครั้งที่ 1 23 ส.ค.56 ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ 10 ผัง ผังชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผังชุมชนเทศบาลตำบลโคกสะอาด ข (คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ขอถอนร่างฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 56) ชัยภูมิ 11


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google