งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสองของ ความยาวของ ด้านประกอบมุม ฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสองของ ความยาวของ ด้านประกอบมุม ฉาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสองของ ความยาวของ ด้านประกอบมุม ฉาก

4 ครูชนิดา ดวงแข ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของ ด้านทั้งสามของรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก a b c c 2 = a 2 + b 2 a 2 = c 2 - b 2 b 2 = c 2 - a 2

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 8 2 + 15 2 c 2 = 64 + 225 c 2 = 289 c 2 = 17 × 17 c = 17 c ตัวอย่างที่ 1 จากรูป  มุมฉากจงหาค่า c 8 15

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 ตัวอย่างที่ 2 จากรูป  มุมฉากจงหาค่า a 25 24 a 25 2 = a 2 + 24 2 a 2 = 25 2 - 24 2 a 2 = 625 - 576 a 2 = 49 a 2 = 7 × 7 a = 7

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 2 2 = (1.2) 2 + b 2 b 2 = 2 2 - (1.2) 2 b 2 = 4 - 1.44 b 2 = 2.56 b 2 = 1.6 × 1.6 b = 1.6 ตัวอย่างที่ 3 จากรูป  มุมฉากจงหาค่า b 1.2 2 b

8 ครูชนิดา ดวงแข 7

9 8 1. จำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อ ไปนี้เป็นความยาวของด้านประกอบ มุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ให้หาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 6 2 + 8 2 c 2 = 36 + 64 c 2 = 100 c 2 = 10 × 10 c = 10 1) 6, 8

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 12 2 + 16 2 c 2 = 144 + 256 c 2 = 400 c 2 = 20 × 20 c = 20 2) 12, 16

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 18 2 + 24 2 c 2 = 324 + 576 c 2 = 900 c 2 = 30 × 30 c = 30 3) 18, 24

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = (1.5) 2 + 2 2 c 2 = 2.25 + 4 c 2 = 6.25 c 2 = 2.5 × 2.5 c = 2.5 4) 1.5, 2

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = (4.5) 2 + 6 2 c 2 = 20.25 + 36 c 2 = 56.25 c 2 = 7.5 × 7.5 c = 7.5 5) 4.5, 6

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 24 c 7 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 7 2 + 24 2 c 2 = 49 + 576 c 2 = 625 c 2 = 25 × 25 c = 25 2.(2)

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 2.1 2. 9 b 2 = c 2 - a 2 b 2 = (2.9) 2 - (2.1) 2 b 2 = 8.41 - 4.41 b 2 = 4 b 2 = 2 × 2 b = 2 2.(4)

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 12 15 a 2 = c 2 - b 2 a 2 = 15 2 - 12 2 a 2 = 225 - 144 a 2 = 81 a 2 = 9 × 9 a = 9 a 3.(1)

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 3.(2) 61 11 b 2 = c 2 - a 2 b 2 = 61 2 - 11 2 b 2 = 3,721 - 121 b 2 = 3,600 b 2 = 60 × 60 b = 60

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 1.5 3.9 b 2 = c 2 - a 2 b 2 = (3.9) 2 - (1.5) 2 b 2 = 15.21 - 2.25 b 2 = 12.96 b 2 = 3.6 × 3.6 b = 3.6 b 3.(3)

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 2.7 3.6 3.(4) c 2 = a 2 + b 2 c 2 = (3.6) 2 + (2.7) 2 c 2 = 12.96 + 7.29 c 2 = 20.25 c 2 = 4.5 × 4.5 c = 4.5

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 การบ้าน แบบฝึกหัดที่ 1.1 หน้าที่ 8 ข้อที่ 2, 3


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสองของ ความยาวของ ด้านประกอบมุม ฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google