งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Entity- Relationship Model E-R Model. 2 โมเดลข้อมูลแบบ E-R (Entity- Relationship Model) เป็น โมเดลข้อมูลเชิง ความคิดที่ได้รับความนิยม ซึ่งเป็นโมเดลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Entity- Relationship Model E-R Model. 2 โมเดลข้อมูลแบบ E-R (Entity- Relationship Model) เป็น โมเดลข้อมูลเชิง ความคิดที่ได้รับความนิยม ซึ่งเป็นโมเดลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Entity- Relationship Model E-R Model

2 2 โมเดลข้อมูลแบบ E-R (Entity- Relationship Model) เป็น โมเดลข้อมูลเชิง ความคิดที่ได้รับความนิยม ซึ่งเป็นโมเดลที่ ถูกแนะนำโดย Peter Chen ในปี 1979 วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงสร้างของ ฐานข้อมูลในระบบแนวความคิดในลักษณะ แผนภาพ (diagram) โดยเน้นโครงสร้างที่ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ สามารถมองเห็น ภาพรวมของเอนทิตี้ทั้งหมดในระบบ รวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้เหล่านนั้นด้วย แบบจำลองอี - อาร์

3 องค์ประกอบของโมเดลแบบ E-R โมเดลแบบ E-R มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนคือ โมเดลแบบ E-R มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนคือ 1) เอนทิตี้ (Entity) 2) แอททริบิวท์ (Attribute) 2) แอททริบิวท์ (Attribute) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Relationship)

4 เอนทิตี้ (Entity) คำว่า เอนทิตี้ (Entity) หมายถึงสิ่งต่างๆ (Things) หรือวัตถุ (Objects) ที่ถูกรวบรวม เป็นข้อมูล เพื่อใช้กับระบบงานที่กำลังพัฒนา อยู่ เอนทิตี้อาจเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม คือ สามารถมองเห็นได้ด้วยและจับต้องได้ หรือ อยู่ในรูปของนามธรรม คือไม่สามารถมองเห็น ได้ด้วยตา ได้แก่ เอนทิตี้เชิงแนวความคิด (concept) และเอนทิตี้เชิงเหตุการณ์ (Event) คำนา ม สัญลักษณ์คือ

5 ตัวอย่างของเอนทิตี้ที่มีอยู่ใน ระบบงานต่างๆ ระบบงานตัวอย่างเอนทิตี้ รูปธรรมนามธรรม ระบบทะเบียน นักศึกษา นักศึกษา, อาจารย์, อาคารเรียน วิชา, คณะ, การ ลงทะเบียน ระบบสินค้าคง คลัง ลูกค้า, ผู้ผลิต, คลังสินค้า สินค้า การซื้อ, การขาย, สินค้าคงเหลือ ระบบยืม - คืน หนังสือ สมาชิก, หนังสือรายการยืม, รายการ คืน

6 6 ระบบการลงทะเบียน ประกอบด้วย Entity o o รายวิชา o o นักศึกษา o o การ ลงทะเบียน o ผลการเรียน ประจำเทอม o สาขาวิชา o คณะ

7 7 ในอี - อาร์ไดอะแกรม ใช้ สัญลักษณ์รูปวงรี แทน หนึ่งแอตทริบิวต์ โดยใช้ คำนามเป็นชื่อ แอตทริบิวต์นั้นๆ กำกับอยู่ ภายใน คำนาม

8 8 แอตทริบิวต์ (attribute) คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ เอนทิตีที่เราต้องการ จัดเก็บในฐานข้อมูล

9 9 เช่น Entity นักศึกษา ประกอบด้วย Attribute หรือสิ่งที่บ่งบอก คุณสมบัติของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ - รหัสนักศึกษา - ชื่อ - นามสกุล - ที่อยู่ - เบอร์โทรศัพท์

10 10 Attribute - เอนทิตีวิชา ประกอบไปด้วย Attribute - รหัสวิชา - ชื่อวิชา - จำนวนหน่วยกิต

11 11 เอนทิตี บัตรประชาชนประกอบ ไปด้วย Attribute - หมายเลขบัตรประชาชน - ชื่อ นามสกุล - วันเดือนปีเกิด - ภูมิลำเนา - วันที่ออกบัตร - วันที่บัตรหมดอายุ - ส่วนสูง - น้ำหนัก - กรุ๊ปเลือด

12 12 เอนทิตีพนักงาน 1. รหัสพนักงาน 2. ชื่อ นามสกุล 3. ที่อยู่ 4. เบอร์โทรศัพท์ 5. สถานภาพสมรส 6. เงินเดือน เอนทิตี สินค้า 1. รหัสสิน ค้า 2. ชื่อ สินค้า 3. ราคา 4. จำนวน

13 13 การแสดงองค์ประกอบของตาราง ในฐานข้อมูล ตารางนักศึกษา

14 ประเภทของความสัมพันธ์ (Relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ จะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของเอนทิตี้ทั้ง สอง ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง ต่อ หนึ่ง (one to one) ความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง ต่อ กลุ่ม ( one to many) ความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม ต่อ กลุ่ม (many to many)

15 15 โดยในอี - อาร์ ไดอะแกรมใช้ สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม ข้าวหลามตัด ที่มีชื่อ ของความสัมพันธ์นั้น กำกับอยู่ภายใน และ เชื่อมต่อกับเอนทิตี้ที่ เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ด้วย เส้นตรง

16 16 ชนิดของ ความสัมพันธ์  One-to-One (1:1) ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1

17 17 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 นักศึกษาหนึ่งคนจะ มี สูติบัตรได้เพียงใบ เดียวเท่านั้น

18 18 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 สูติบัตรหนึ่งใบเป็นของ นักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน

19 19 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 นักศึกษาสูติบัตร 1 1 1 : 1

20 20  One-to-many (1:M) ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อหลายข้อมูล

21 21 ลูกค้าใบเสร็จ 1 M ลูกค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จ ได้หลายใบ เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคน อาจมาซื้อสินค้าหลาย ครั้ง

22 22 ลูกค้ า ใบเสร็จ 11 ใบเสร็จหนึ่งใบต้อง เป็นของ ลูกค้าเพียงคนเดียว เท่านั้น สำหรับการซื้อสินค้า แต่ละครั้ง

23 23 ลูกค้า ใบเสร็จ 1 M ลูกค้า ใบเสร็จ 11 1 : M

24 24  Many-to-many (M:N) ความสัมพันธ์แบบหลายข้อมูล ต่อหลายข้อมูล N

25 25 นักศึกษ า วิชา 1 M นักศึกษาหนึ่งคน สามารถลงทะเบียน เรียนได้หลายวิชา

26 26 นักศึกษา วิชา M 1 วิชาหนึ่งวิชามี นักศึกษาลงทะเบียน เรียนหลายคน

27 27 นักศึกษาวิชา 1M นักศึกษาวิชา M1 M : M M : N

28 28

29 แบบฝึกหัดทบทวนให้นักศึกษาเขียน E- R Diagram ระหว่าง 2 Entity ต่อไปนี้ กำหนดชนิด ความสัมพันธ์และแอททริบิวท์ 29 แผนก พนักงาน คณ ะ โปรแกรมวิชา

30 30 นักศึกษา ทุนการศึกษา นักศึกษา คณะ พนักงานขาย ใบเสร็จ ประชาชน อาชีพ

31 31 สมาชิก บัตรสมาชิก จังหวัดสถานที่ท่องเที่ยว


ดาวน์โหลด ppt 1 Entity- Relationship Model E-R Model. 2 โมเดลข้อมูลแบบ E-R (Entity- Relationship Model) เป็น โมเดลข้อมูลเชิง ความคิดที่ได้รับความนิยม ซึ่งเป็นโมเดลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google