งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

2 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ปี 2553 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

3 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป (ตามที่กำหนดไว้ในกรอบภารกิจ)
ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป

4 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. ผลการเข้าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามที่กำหนดไว้ในกรอบภารกิจของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้คุ้มค่ากับการเบิกจ่ายและเกิดผลสำเร็จของงานที่กลุ่มเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กรมฯ พร้อมมีเอกสารอ้างอิงผลงานที่ชัดเจนและใช้รองรับการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์และข้อบังคับ ระเบียบที่ถูกต้อง เหมาะสมและปฏิบัติได้ให้กับองค์กร สมาชิก และประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ แยกเป็น สหกรณ์ 43 43 (100)

5 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล
กลุ่มสมาชิก (เฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร) ครั้ง รายที่เป็นสมาชิก รายที่เป็นประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร - 11 79 812 65 26 85 255 62

6 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1.2 ส่งเสริม ติดตามและช่วยแก้ปัญหาด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และการให้บริการที่ดีแก่สมาชิก โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินงาน แยกเป็น 1.3 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด หมายถึง ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือด้าน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต แยกเป็น สหกรณ์ ครั้ง กลุ่มฯ 43 - 34 44 (102.32) 255 39(114.70) 186 11 40 1 2

7 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1.4 ส่งเสริม แนะนำ ติดตาม และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการ รวมถึงข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ แยกเป็น 1.5 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ใช้แผนกลยุทธ์ไนการดำเนินงาน และเป็นไปตามแผนงานประจำปี หมายถึง การส่งเสริม แนะนำ ติดตาม และช่วยแก้ไขปัญหาการวางระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงานของธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการและ Action Plan ที่กำหนด แยกเป็น สหกรณ์ ครั้ง กลุ่มฯ 43 - 9 35 (81.39) 66 19 63 26 (288.88) 52 6

8 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1.6 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมจาก ผลการดำเนินงาน/ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ ฐานะทางการเงิน รายงานการสอบบัญชี รายงานการตรวจการ รายงานการตรวจสอบกิจการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปใช้ในการประเมินสถานภาพ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารและวางแผนการดำเนินงานไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง การทุจริต และส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แยกเป็น 1.7 ส่งเสริมและเข้าปฏิบัติภารกิจงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น แยกเป็น สหกรณ์ ครั้ง กลุ่มฯ 43 - 34 33 (76.74) 79 21 (61.76) 69 31 55 18 33

9 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2. สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค หรือเรื่องอื่น ๆ โดยมีบันทึกความคิดเห็นและ/หรือข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและสหกรณ์ในครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงาน 3. สหกรณ์ที่นำข้อเสนอ และหรือข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มสมาชิกในปีงบประมาณ 2552 ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน / การดำเนินธุรกิจแล้วเกิดผลดีกับสมาชิกและสหกรณ์ (โดยมีการบันทึกการติดตามผลในเรื่องนี้ไว้ชัดเจน) กลุ่ม ครั้งที่บันทึก สหกรณ์ ราย บาท แห่ง - 59 45 5 2,200 36

10 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

11 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

12 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

13 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. การจดบันทึกรายงานการประชุม 1.1 การประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ (1) เลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอเป็นผู้บันทึก (2) เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขตเป็นผู้บันทึก 1.2 การประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด (1) เลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเป็นผู้บันทึก (2) เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์จังหวัด/สนง.ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่เป็นผู้บันทึก รวมครั้ง ครั้ง 4 - 2 3 (75) 2 (100) 1 (50)

14 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2. รายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ ตามแบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ในคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ (รวม 2.1 และ 2.2 และ 2.3 และ 2.4) แยกเป็น 2.1 ผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตามประกาศแต่งตั้ง) แล้วและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ โดยมีประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุมด้วย รวมราย ราย กลุ่ม อำเภอ เลขที่หนังสือส่ง ว/ด/ป 32 8 29 (90.63) 8 (100) ชน 0010/180 2 ก.พ.53

15 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.2 ผลการประชุมครั้งที่ 2 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรตามประกาศแต่งตั้งฯ) แล้ว ละส่งรายงานผลการประชุม (แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯแล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุมด้วย ราย กลุ่ม อำเภอ เลขที่หนังสือส่ง ว/ด/ป 32 8 29 (90.63) 8 (100) ชน 0010/550 31 มี.ค.53

16 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.3 ผลการประชุมครั้งที่ 3 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรตามประกาศแต่งตั้งฯ) แล้ว และส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯแล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุมด้วย ราย กลุ่ม อำเภอ เลขที่หนังสือส่ง ว/ด/ป 32 8 30 (93.75) 32 (100) 8 (100) ชน 0010/767 25 พ.ค.53

17 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.4 ผลการประชุมครั้งที่ 4 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรตามประกาศแต่งตั้ง) แล้ว และส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ cแล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุมด้วย 2.5 ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับอำเภอ ราย กลุ่ม อำเภอ เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี บาท 32 8 39,800 - 24,094 (60.54)

18 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3. รายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ตามแบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ในคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ (รวม 3.1 และ 3.2 และ 3.3 และ 3.4) แยกเป็น 3.1 ผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดครบทุกอำเภอในจังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุมด้วย รวมราย ราย อำเภอ เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี 8 - 8 (100) ชน 0010/1720 30 ธ.ค.52

19 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3.2 ผลการประชุมครั้งที่ 2 ที่จัดครบทุกอำเภอในจังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุมด้วย 3.3 ผลการประชุมครั้งที่ 3 ที่จัดครบทุกอำเภอในจังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ) ให้กรมฯ แล้ว ราย อำเภอ เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี 8 - 7 (87.5) ชน 0010/348 2 มี.ค.53 8 (100)

20 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุมด้วย 3.4 ผลการประชุมครั้งที่ 4 ที่จัดครบทุกอำเภอในจังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญ ของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุม ด้วย เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ราย อำเภอ - 8 ชน 0010/768 25-พ.ค.53

21 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3.5 ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับจังหวัด 4. ตัวชี้วัด คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรกำหนดแนวทางหรือแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดแล้วเสร็จและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว บาท 14,700 1 8,998 (61.21) -

22 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้การส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าปลอดภัย

23 ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร

24 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ แยกเป็น 1.1 สหกรณ์ 1.2 กลุ่มเกษตรกร 2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แล้ว ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ รวม แยกเป็น 2.1 สมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือก 2.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ราย กลุ่มฯ 1 9 20 2 18 1 (100) 9 (100) 20 (100) 2 (100) 18 (100)

25 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ รวม แยกเป็น 3.1 สมาชิกสหกรณ์ตามข้อ 2.1 เข้าร่วมประชุม (กรณีจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง จำนวนสหกรณ์ไม่นับซ้ำ และจำนวนรายให้นับทุกครั้งรวมกัน) 3.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 2.2 เข้าร่วมประชุม (กรณีจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้งจำนวนกลุ่มเกษตรกรไม่นับซ้ำ และจำนวนรายให้นับทุกครั้งรวมกัน) ครั้ง สหกรณ์ ราย กลุ่มเกษตรกร 2 1 4 9 36 1 (50) 2 (200) 2 (50) 9 (100) 18 (50)

26 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 4. ผลการจัดตั้งสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่จัดตั้งได้ในปีงบประมาณ 2553 แยกเป็น 4.1 สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่าย 4.2 กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่าย 5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนี้ เครือข่าย สหกรณ์ ราย กลุ่มฯ บาท 10 1 9 45 55,600 10 (100) 1 (100) 9 (100) 45 (100) 22,000 (39.56)

27 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล ลำดับที่ 6 และ 7 ให้รายงานทุกสิ้นไตรมาส ภายในวันที่ 8 หลังสิ้นไตรมาส 6. บันทึกสรุปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ตามแบบที่กองแผนงานกำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อประมวลนำส่งกระทรวงฯ ต่อไป ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือนำส่ง… 7. การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่จัดตั้งในปีงบประมาณ 2553 7.1 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายแล้ว เครือข่าย ชน 0010/444 17 มี.ค.53 10

28 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 7.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละเครือข่ายตามข้อ 7.1 เป็นรายไตรมาส ตามแบบที่กองแผนงานกำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อประมวลนำส่งกระทรวงฯ ต่อไป ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือนำส่ง… (รายงานเฉพาะไตรมาสที่มีการจัด) 8. แนะนำ ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 49 – 52 และยังดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ แยกเป็น 8.1 สหกรณ์ 8.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมครั้ง สหกรณ์ ครั้ง กลุ่มฯ 18 4 - 18 (100) 3 (75)

29 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

30 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
(การตรวจการสหกรณ์)

31 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. รายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 1.1 กรณีตรวจการสหกรณ์ปกติ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/แห่ง/ปี) 1.1.1 รายงานผลการตรวจการครั้งที่ 1 ซึ่งเข้าไปตรวจการในช่วง ต.ค.52 – มี.ค.53 1.1.2 รายงานผลการตรวจการ ครั้งที่ 2 ซึ่งเข้าไปตรวจการในช่วง เม.ย.53 – ก.ย.53 1.1.3 ผลติดตามการแก้ไข (ประเด็นที่ตรวจพบในการตรวจการครั้งที่ 1) จากการเข้าไปตรวจการครั้งที่ 2 ในช่วง เม.ย.52 – ก.ย.52 แยกเป็น สหกรณ์ ครั้ง 44 44 (100) 13 (29.54)

32 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล สรุปสหกรณ์ที่มีการแก้ไขตามประเด็น / ปัญหาที่ได้ตรวจพบในครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วทั้งหมด แยกเป็น (1) ประเด็น/ปัญหาเร่งด่วนตามข้อ (1) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (2) ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ (2) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว สรุปสหกรณ์ที่ยังแก้ไขคามประเด็น/ปัญหาที่ได้ตรวจพบในครั้งที่ 1 ไม่เรียบร้อย แยกเป็น (1) ประเด็น/ปัญหาเร่งด่วนตามข้อ (1) ยังแก้ไขไม่เรียบร้อย (2) ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ (2) ยังแก้ไขไม่เรียบร้อย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ตรวจการสหกรณ์กรณีปกติ รวมแห่ง สหกรณ์ บาท 13 -

33 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1.2 กรณีตรวจการสหกรณ์ที่มีแนวโน้มหรือพบว่ามีข้อบกพร่อง / ทุจริตในการดำเนินงานของสหกรณ์ มีผลการตรวจการ ดังนี้ 1.2.1 ตรวจพบข้อบกพร่อง 1.2.2 ตรวจพบการทุจริต 1.2.3 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แยกเป็น (1) ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไข (2) สหกรณ์รายงานว่าได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว 1.2.4 ผลการแก้ไขทุจริตที่ตรวจพบ แยกเป็น (1) ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขและหาตัวผู้รับผิดชอบ (2) สหกรณ์รายงานว่าได้ดำเนินการแก้ไขและหาตัวผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว 1.2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตรวจการสหกรณ์กรณีพิเศษ สหกรณ์ บาท -

34 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

35 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
(ชำระบัญชี)

36 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล
เป้าหมายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ – 2552 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณชำระบัญชี ปี งปม – 2552 (แต่ไม่สามารถชำระบัญชีตามาตรา 87 ได้ภายในปีงบประมาณ 2552) สามารถชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นตามมาตรา 87 ภายในปี งปม (รวม 1.1 และ 1.2) แยกเป็น 1.1 สหกรณ์ 1.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 19 5 14 2 (10.52) - 2 (14.29)

37 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
หน่วยนับ แผน ผล เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. ผู้ชำระบัญชีได้รับงบดุลตามมาตรา 80 (เมื่อได้รับหนังสือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งนำส่งงบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายชำระบัญชีในปี งปม.2553 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (รวม 2.1 และ 2.2) แยกเป็น 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามเป้าหมายปี งปม.2553 (เป้าหมายใหม่) สามารถชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามาตร 87 ภายในปี งปม.2553 (รวม 3.1 และ 3.2) แยกเป็น 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร 4. ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระบัญชีเป้าหมายปี งปม.2553 (ข้อ 2 – 3 ) รวมแห่ง สหกรณ์ กลุ่มฯ บาท 7 - 17,500 5 (71.43) 6,476 (37)

38 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 5. บันทึกรายงานผลการติดตามสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี อยู่ระหว่างการถอนชื่อ ผู้ชำระบัญชีเป็นบุคคลภายนอกและที่ยังไม่พร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายชำระบัญชีในปี 2553 (โดยในบันทึกต้องระบุผลความก้าวหน้าที่ได้จากการติดตามสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในแต่ละแห่ง) 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมครั้งที่มีบันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มีบันทึก กลุ่มเกษตรกร

39 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

40 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป (จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

41 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. ให้คำแนะนำ ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจ แก่เกษตรกรทั่วไป และประชาชนทั่วไปที่สนใจจัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร (ไม่ใช่เป้าหมายที่อบรมให้กับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งในปี งปม.2553) (รวม 1.1 และ 1.2) แยกเป็น 1.1 บันทึกผลที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกรทั่วไป / ประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดตั้ง ที่สำนักงาน 1.2 บันทึกผลที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกรทั่วไป / ประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดตั้ง นอกสำนักงาน รวมครั้งที่มีบันทึก รวมคน ครั้งที่มีบันทึก คน 2 70 20

42 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2. จัดอบรมแก่ประชาชนที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ก่อนการรับจดทะเบียน (เฉพาะที่จดทะเบียน) 2.1 สรุปผลการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกร / ประชาชน ก่อนการรับจดทะเบียน ในปี งปม (โดยการจัดอบรมฯ ดังกล่าว ขอให้ดำเนินการสรุปผลการจัดอบรม และจัดส่งให้ กผง. ภายในกำหนดวันส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่รายงานเป็นผลงาน) (รวม (1) และ (2) แยกเป็น (1) ก่อนจดทะเบียนเป็น สหกรณ์ ในปี งปม.2553 (2) ก่อนจดทะเบียนเป็น กลุ่มเกษตรกร ในปี งปม โดยมีการทดลองรวมกลุ่มดำเนินงานในลักษณะคล้ายกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.2 ผลการเบิกจ่ายที่ใช้ในการจัดอบรม รวมครั้ง รวมคน ครั้ง คน บาท 4 218 -

43 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง ในปี งปม.2553 (รวม 3.1 และ 3.2) โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแนะนำ ส่งเสริมฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในบันทึกการเข้าไปแนะนำ ส่งเสริมฯ 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมครั้งที่มีบันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มีบันทึก กลุ่มฯ 2 - 2 (100) 10

44 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งปีงบประมาณ 2553 สามารถดำเนินการได้ (รวม4.1 และ 4.2) แยกเป็น 4.1 สหกรณ์ ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ตามาตรา 40 และต้องดำเนินธุรกิจ (ปรากฏในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภทแล้ว 4.2 กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ตามาตรา 16 วรรค 1 และต้องดำเนินธุรกิจ (ปรากฎในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภทแล้ว รวมแห่ง สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

45 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งในปี งปม.2552 สามารถดำเนินการได้ (รวม 5.1 และ 5.2) โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแนะนำ ส่งเสริมแล้วฯ ตามที่ปรากฏในบันทึกการเข้าไปแนะนำ ส่งเสริมฯ ซึ่งระบุธุรกิจที่ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมครั้งที่มีบันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มีบันทึก กลุ่มฯ 5 10 - 5 (100) 10 (100)

46 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งปีงบประมาณ 2552 สามารถดำเนินการได้ โดยในปี งปม.2553 มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก (ยกเว้นที่จัดแล้วในปี งปม.2552) การประชุมใหญ่สามัญ และต้องดำเนินธุรกิจ (ปรากฏในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภท (ไม่นับธุรกิจรับฝากเงิน ยกเว้น สหกรณ์ที่จัดตั้งตามนโยบายของการเคหะฯ) รวม 6.1 และ 6.2) แยกเป็น 6.1 สหกรณ์ ที่จัดตั้งในปีงปม.2552 ดำเนินการได้ 6.2 กลุ่มเกษตรกร ที่จัดตั้งในปี งปม.2552 ดำเนินการได้ รวมแห่ง สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 5 - 5 (100)

47 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

48 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาตรฐาน)

49 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องรักษามาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) มีการประชุมใหญ่ในปีงบประมาณ 2553 แล้ว 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องผลักดันเข้าสู่มาตรฐาน (ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) มีการประชุมใหญ่ในปีงบประมาณ 2553 แล้ว 5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 4 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 4 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มฯ 27 23 - 2 4 11 (40.74) 4 (17.39) 11 1

50 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน (ไม่ผ่าเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) มีการประชุมใหญ่ในปีงบประมาณ 2553 แล้ว 8. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 7 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 9. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 7 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 10. ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐาน ตามประกาศกรมฯ ณ 1 กันยายน 2553 (การรายงานนำข้อมูลจากประกาศสรุปผลการจัดมาตรฐานประจำปี 2553 ที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ส่งให้สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้รายงานในวันที่ 1 – 5 ก.ย.53) แยกเป็น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มฯ รวมแห่ง 6 - 29

51 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 10.1 สหกรณ์ที่ต้องรักษามาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 10.2 สหกรณ์ที่ต้องผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 10.3 สหกรณ์ที่ต้องยกระดับ เพื่อเตรียมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานในปี 2554 แต่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ในปี 2553 สหกรณ์ 27 2 6 -

52 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 11. ตัวชี้วัด กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐาน ตามประกาศกรมฯ ณ 1 กันยายน / 2553 (การรายงานนำข้อมูลจาก ประกาศสรุปผลการจัดมาตรฐานประจำปี ที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ส่งให้สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้รายงานในวันที่ 1 – 5 ก.ย.53) แยกเป็น 11.1 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องรักษามาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 11.2 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 11.3 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องยกระดับ เพื่อตรียมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานในปี 2554 แต่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ในปี 2553 รวมแห่ง กลุ่มเกษตรกร 27 23 4 -

53 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

54 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

55 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. ประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด และหน่วยงานอื่นเพื่อจัดทำแผนการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ รวม 1.1 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน 1.2 หน่วยงานอื่น (ระบุ)………………………. 2. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และการทำธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ 2.1 วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (ไม่นับซ้ำ) 2.2 ผู้เข้ารับการอบรม ครั้ง ราย หลักสูตร รุ่น คน 6 - 2 1 5 (83.33) 2 (100) 1 (100) 70

56 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.3 กรณีวิทยากรจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมจากที่สำนักฯ ส่งให้กองแผนงานแล้ว ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือนำส่ง……………………… (รายงานเฉพาะเดือนที่มีการจัดส่งเอกสารให้กองแผนงาน ถ้าเดือนใดไม่ได้ดำเนินการไม่ต้องกรอกข้อนี้ 3. ส่งสรุปผลการจัดนิทรรศการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ ตามจำนวนครั้งที่จัดตามแบบสรุปผลที่กองแผนงานกำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อประมวลนำส่งกระทรวงฯ ต่อไป ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของ 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนี้ บาท 9,000 -

57 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

58 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่, สายใยรักแห่งครอบครัว,
จังหวัดเคลื่อนที่, และจัดรายการวิทยุ

59 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของสังคมด้วยงานสหกรณ์ ฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกันตามภารกิจกรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่กำหนดของหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ที่เข้าไปร่วมดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯ 1.1 บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ให้จัดส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมรูปภาพประกอบทุกครั้ง เมื่อมีการรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสทุกไตรมาส ครั้ง คน บาท - 3 276 1320

60 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1.2 บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สสพ.และ สกจ. (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม/งาน (ถ้ามี) (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ให้จัดส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมรูปภาพประกอบทุกครั้ง เมื่อมีการรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสทุกไตรมาส 1.3 บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้ง คน บาท - 2 6 325

61 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2. สรุปผลการออกอากาศ พร้อม Script ที่ใช้ออกอากาศ (ซึ่งทุกกลุ่ม/ฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมเนื้อหา และ/หรือเอกสารประกอบการจัดรายการที่เกี่ยวข้อง) (ผลรวม 4.1 – 4.3) แยกเป็น 2.1 จัดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) แยกเป็น 2.1.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการเองทั้งหมด 2.1.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งหมด 2.1.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน รวมครั้ง ครั้ง - 40 33 (82.5) 27(67.5)

62 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.2 จัดที่สถานีวิทยุชุมชน และหรือท้องถิ่น แยกเป็น 2.2.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการเองทั้งหมด 2.2.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการเองทั้งหมด 2.2.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน 2.3 จัดที่สถานีวิทยุของเอกชน แยกเป็น 2.3.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการเองทั้งหมด 2.3.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งหมด 2.3.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน ครั้ง - 6

63 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

64 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ปี 2553 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

65 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
(จัดทำบัญชีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

66 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. ผลการเข้าส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่ดีแก่กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกรายงานผล เอกสารอ้างอิงผลงานที่ชัดเจน และใช้รองรับการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 1.1 ส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร โดยมีบันทึกเรื่องที่เข้าไปปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน แยกเป็น ส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่ สหกรณ์ ส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่ กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมครั้งที่มีบันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มีบันทึก กลุ่มฯ 51 17 34 51 (100) 240 17 (100) 90 34 (100) 150 5

67 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2. ผลสำเร็จของการส่งเสริมช่วยเหลือสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (ให้ใช้ข้อมูลจากการเข้าส่งเสริมครั้งล่าสุดของแต่ละแห่งที่บันทึกผลของการเข้าส่งเสริมไว้มารายงาน โดยไม่นับซ้ำ) เพื่อเป็นการดูผลว่าสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่อ่อนแอและยังต้องให้ความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าใด ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานรายงานตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้หมายเหตุไว้ท้ายแบบรายงาน ) 2.1 ผลการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด 2.1 (1) สหกรณ์ สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดได้ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำใหม่อีกครั้ง) สหกรณ์ -

68 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.1 (2) สหกรณ์ สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและบัญชีขั้นต้นอื่น ๆ รวมทั้งหมดได้ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำใหม่อีกครั้ง) 2.1 (3) กลุ่มเกษตรกร สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดได้ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำใหม่อีกครั้ง ) 2.1 (4) กลุ่มเกษตรกร สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและบัญชีขั้นต้นอื่น ๆ รวมทั้งหมดได้ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำใหม่อีกครั้ง) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 17 - 34

69 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.2 ผลการจัดทำงบทดลอง 2.2 (1) สหกรณ์ จัดทำงบทดลองได้ด้วยตนเอง 2.2 (2) เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริม เป็นผู้จัดทำงบทดลอง 2.2 (3) กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบทดลองได้ด้วยตนเอง 2.2 (4) เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริม เป็นผู้จัดทำงบทดลอง 2.3 ผลการปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา [โดยมีหนังสือนำส่งงบดุลถึงผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี] 2.3 (1) สหกรณ์ จัดทำงบดุลส่งทันภายในกำหนดเวลา 2.3 (2) สหกรณ์ จัดทำงบดุลส่งได้ แต่เกินกำหนดเวลา 2.3 (3) กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบดุลส่งทันภายในกำหนดเวลา 2.3 (4) กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบดุลส่งได้ แต่เกินกำหนดเวลา สหกรณ์ กลุ่มฯ กลุ่มเกษตรกร - 17 34 17 (100) 34 (100) 12 (70.59) 1 22 (64.71)

70 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต :พัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย กิจกรรม : การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย

71 การฟื้นฟูอาชีพและลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและ
ยากจนผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

72 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. แผนฟื้นฟูอาชีพซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 1.1 สหกรณ์ 1.2 กลุ่มเกษตรกร 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนตามแผนฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมราย สหกรณ์ ราย กลุ่มฯ รวมบาท บาท 22 1,014 14 944 8 70 3,042,000 2,832,000 210,000 22 (100) 1,014 (100) 14 (100) 944 (100) 8 (100) 70 (100) 3,042,000 (100) 2,832,000(100) 210,000 (100)

73 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3. ผลการตรวจสอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการตามหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์และเงื่อนไขการดำเนินการลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยฯ แยกเป็น 3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แบ่งเป็น 3.1.1 สหกรณ์ 3.1.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมราย สหกรณ์ ราย กลุ่มฯ 24 7,988 14 7,728 10 260 38 (158.33) 10,573 (132.36) 24 (171.43) 10,148 (131.31) 14 (140) 425 (163)

74 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้จัดแยกแผ่นลูกหนี้รายตัวของสมาชิกที่มีหนี้คงค้างไม่เกินหนึ่งแสนบาทเป็นการเฉพาะหรือประทับตรา ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการ 3.2.1 สหกรณ์ 3.2.2 กลุ่มเกษตรกร แห่ง ราย สหกรณ์ กลุ่มฯ 24 7,988 14 7,728 10 260 38 (158) 10,573(132) 24 (171) 10,148 (131) 14 (140) 425 (163)

75 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 4. ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร “ตามที่กำหนดไว้ในโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” (ไม่นับซ้ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 4.1 สหกรณ์ (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขต 4.2 กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขต รวมแห่ง รวมครั้ง สหกรณ์ ครั้ง กลุ่มฯ 24 38 10 14 37 (154.17) 75 (197.37) 23 (95.83) 15 (150) 30 (300) 14 (100) 10 (100) 20 (200)

76 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบและมีความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมราย สหกรณ์ ราย กลุ่มฯ 24 7,988 14 7,728 10 260 15 (62.5) 3,950 (49.45) 11 (78.57) 3,852 (49.84) 4 (40) 98 (37.69)

77 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 6. ตัวชี้วัด สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ (จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่นับซ้ำแห่ง และสมาชิกไม่นับซ้ำราย) รวม 6.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 6.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงาน (ไม่รวมผลเบิกจ่ายข้อ 2 และข้อ 6) รวม รวมแห่ง รวมราย รวมบาท สหกรณ์ ราย บาท กลุ่มฯ 24 7,988 8,131,200 14 7,728 10 260 57,152 15 (62.5) 3,950 (49.45) 2,264,427.48 (27.85) 11 (78.57) 3,024 (39) 2,234,895.57 4 (40) 98 (37.69) 29,531.91 47,334.50 (82.82)

78 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

79 การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย
ปี 2550

80 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. การเข้ากำกับ แนะนำ ให้ความช่วยเหลือการเบิกจ่ายงบประมาณของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 1.1 สหกรณ์ (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขต 1.2 กลุ่มเกษตรกร (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วย รวมแห่ง รวมครั้ง สหกรณ์ ครั้ง กลุ่มฯ 2 1 - 2 (100) 1 (100)

81 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2. สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขตได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว (จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่นับซ้ำแห่ง และจำนวนสมาชิกไม่นับซ้ำราย) 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมราย รวมบาท สหกรณ์ ราย บาท กลุ่มฯ 2 16 164,300 - 2 (100) 16 (100) 159,195 (96.89)

82 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่และมีความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัย 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมราย สหกรณ์ ราย กลุ่มฯ 2 16 - 2 (100) 16 (100)

83 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยปี 2550 (จำนวนเงินที่เบิกจ่ายต้องตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS) 4.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัย 4.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัย 5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงาน (ไม่รวมผลเบิกจ่ายข้อ 4) แห่ง ราย บาท สหกรณ์ กลุ่มฯ 2 16 164,300 - 2 (100) 16 (100) 159,195 (96.89)

84 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป
ปี 2553 ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

85 การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย
ปี 2551

86 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. เข้ากำกับ แนะนำ ให้ความช่วยเหลือการเบิกจ่ายงบประมาณของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ประสบอุทกภัยปี 2551 1.1 สหกรณ์ (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ 1.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมครั้ง สหกรณ์ ครั้ง กลุ่มฯ 1 2 - 1 (100) 2 (100)

87 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2. สำนักงานสหกรณ์อำเภอได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยปี 2551 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว (จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่นับซ้ำแห่ง และจำนวนสมาชิกไม่นับซ้ำราย) 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมราย รวมบาท สหกรณ์ ราย บาท กลุ่มฯ 1 9 168,105 - 1 (100) 9 (100) 153,274.20 (91.18) 153, (91.18)

88 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยปี 2551 แล้วมีความถูกต้องและพร้อมที่จะรับเงินอุดหนุน 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมราย สหกรณ์ ราย กลุ่มฯ 1 9 - 1 (100) 9 (100)

89 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยปี /2551 (ไม่รวมกรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรับแทนสมาชิกที่เสียชีวิต) [จำนวนเงินที่เบิกจ่ายต้องตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS] 4.1 สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย อุทกภัยให้กับสมาชิก 4.2 กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยให้กับสมาชิก แห่ง ราย บาท สหกรณ์ กลุ่มฯ 1 9 168,200 16 - 1 (100) 9 (100) 153,274.20 (91.12) 16 (100)

90 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยชำระหนี้แทนสมาชิกที่เสียชีวิตจากอุทกภัยปี 2551 ตามเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (จำนวนเงินที่เบิกจ่ายต้องตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ (GFMIS) 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร 6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงาน (ไม่รวมผลเบิกจ่ายข้อ 4 และ ข้อ 5) แห่ง ราย บาท สหกรณ์ กลุ่มฯ 1,000 1,000 (100)

91 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

92 ปี 2553 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

93 กิจกรรมรอง:โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร
สู่มาตรฐานและปลอดภัย (โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า)

94 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. กลุ่มในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มียอดจำหน่ายสินค้าในปี 2553 (1 ต.ค ก.ย.53) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายสินค้าในปี (1 ต.ค.51-ก.ย.52) โดยสรุปจากทะเบียนสรุปผลตามแบบที่กองแผนงานกำหนดหรือประยุกต์โดยนำคอลัมน์กลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากแบบกผง. ไปเพิ่มในแบบของ สพส.)ให้รายงานครั้งเดียวในเดือน ตุลาคม 2553 1.1 ยอดจำหน่ายปี 2552 ก่อนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (1 ต.ค.51 –30 ก.ย.52) 1.2 ยอดจำหน่ายปี 2553 หลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53) 2. โรงเรือนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงของกลุ่มเป้าหมายในปีที่ผ่านมา (2552) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. 2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ปรับปรุงโรงเรือนในปี 2552 ส่งผลิตภัณฑ์ยื่นขอรับรองมาตรฐาน อย. (โดยมีหลักฐานที่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน อย.) แห่งที่เพิ่มขึ้น แห่ง บาท 1 701,059 796,916 - 1 (100) 1 (100 ) 796,916 ( 113 ) 647,967 (81 )

95 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.2 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามข้อ 2.1ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. (โดยมีหลักฐานการรับรองมาตรฐาน อย. ในปี 2553) 3. การเข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายในปี 2552 ที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แยกเป็น 3.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สำนักงานสหกรณ์อำเภอ 3.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน แห่ง รวมแห่ง รวมครั้ง ครั้ง - 1 6 3 1 (100) 6 (100) 3 (100)

96 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 4. การเข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายในปี 2552 ที่ได้รับการปรับปรุงโรงเรือน แยกเป็น 4.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สำนักงานสหกรณ์อำเภอ 4.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 5. การเข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายในปี ที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แยกเป็น 5.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สำนักงานสหกรณ์อำเภอ 5.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน รวมแห่ง รวมครั้ง แห่ง ครั้ง - 1 12 6 1 (100) 12 (100) 6 (100)

97 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 6. การเข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายในปี 2553 ที่ได้รับการปรับปรุงโรงเรือน แยกเป็น 6.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สำนักงานสหกรณ์อำเภอ 6.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 7. กลุ่มเป้าหมายในปี 2553 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มเป้าหมายสังกัด ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตามใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินอุดหนุนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มเป้าหมายสังกัด 7.2 กลุ่มเป้าหมายในปี 2553 ได้ผู้รับจ้างทำบรรจุภัณฑ์ (โดยมีหลักฐานการจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ตามต้นแบบของกลุ่มเป้าหมาย และรูปถ่ายของบรรจุภัณฑ์ที่จ้างผลิต) 7.3 กลุ่มเป้าหมายใน 2553 ได้รับมอบบรรจุภัณฑ์ที่สั่งทำ (โดยมีหลักฐานการตรวจรับบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายและรูปถ่ายของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว รวมแห่ง รวมครั้ง แห่ง ครั้ง - 1 1 (100)

98 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 8. กลุ่มเป้าหมายในปี 2553 ได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ มาตรฐาน 8.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มเป้าหมายสังกัดได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน ตามใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินอุดหนุนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มเป้าหมายสังกัด 8.2 กลุ่มเป้าหมายปี 2553 ได้ทำสัญญาจ้างปรับปรุงโรงเรือน (โดยมีสัญญาจ้างพัฒนาโรงเรือนที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว 8.3 กลุ่มเป้าหมายปี 2553 ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงโรงเรือน (โดยมีหลักฐานการตรวจรับการจ้างพัฒนาโรงเรือนของกลุ่มเป้าหมายและรูปถ่ายโรงเรือน) 9. ตัวชี้วัด: ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 9.1 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. 9.2 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการรับรองมาตรฐาน Q 9.3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แห่ง ผลิตภัณฑ์ - 1 1 (100)

99 ปี 2553 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

100 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ

101 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 1.1 มาตรฐานอาหารและยา (อย.) 1.2 มาตรฐาน Q 1.3 มาตรฐาน GMP 2. การเข้าส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพพื้นฐานตามแผนงาน ปี 2553 แยกเป็น 2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/พื้นที่ 2 2.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน รวมกลุ่ม รวมผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ รวมครั้ง ครั้ง 3 - 1 12 6 2 (67) 4 (133) 1 (100) 12 (100) 6 (100) 1 (100) (100)

102 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 3. การเข้าส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่อยอด ตามแผนปี 2553 แยกเป็น 3.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สำนักงานสหกรณ์อำเภอ 3.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 4. กลุ่มอาชีพพื้นฐาน(กลุ่มตั้งใหม่) ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน 4.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มอาชีพพื้นฐานแล้ว 4.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มอาชีพพื้นฐาน สังกัดได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินอุดหนุนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มเป้าหมายสังกัด รวมกลุ่ม รวมครั้ง กลุ่ม ครั้ง 2 18 12 6 1 2 (100) 18 (100) 12 (100) 6 (100) 1 (100)

103 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 5. กลุ่มอาชีพ(ต่อยอด) ได้จัดทำแผนพัฒนาและได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน 5.1 จัดเวทีสำรวจสถานการณ์กลุ่มของกลุ่มต่อยอด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ 5.2 ส่งแผนพัฒนาการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด ให้กรมฯ (กลุ่มอาชีพ จัดทำแผนพัฒนาเสร็จและได้รับอนุมัติจากสหกรณ์จังหวัด) 5.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มอาชีพ(ต่อยอด)สังกัดได้รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินอุดหนุนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มเป้าหมายสังกัด 6. กลุ่มอาชีพ(ต่อยอด) มีการพัฒนาการผลิตหรือผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หรือการตลาด โดยส่งรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้กรมฯแล้ว 7. กลุ่มอาชีพ(ต่อยอด) มียอดจำหน่ายสินค้าในปี 2553 (1 ก.ย ส.ค.53) เพิ่มขึ้น : ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายสินค้าปี 2552 (1 ก.ย ส.ค.52) โดยสรุปจากทะเบียนสรุปผลตามแบบที่กองแผนงานกำหนด หรือประยุกต์โดยนำคอลัมภ์ กลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากแบบ กผง. ไปเพิ่มในแบบ สพส. ให้รายงานครั้งเดียวใน เดือนกันยายน 2553 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่เพิ่มขึ้น 2 2 (100) -

104 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 7.1 ยอดจำหน่ายปี 2552 (1 ก.ย ส.ค.52) 7.2 ยอดจำหน่ายปี 2553 (1 ก.ย ส.ค.53) 8. กลุ่มอาชีพที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ ตั้งแต่ปี 2542-ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาเครือข่ายการผลิตดังนี้ 8.1 กลุ่มอาชีพที่ยังดำเนินการในปัจจุบัน 8.2 จัดประชุมเครือข่ายการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด 8.3 ผู้แทนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมประชุม (นับซ้ำคนเดิม) 8.4 กลุ่มอาชีพที่เข้าประชุม(ไม่นับซ้ำกลุ่มเดิม) กลุ่ม บาท ครั้ง คน 2 132,293 243,443 35 3 90 25 2 (100) 243,443 (184) 262,878 (107) 35 (100) 3 (100) 98 (109) 26 (104)

105 ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์

106 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1. รณรงค์ ส่งเสริมการออมให้สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 1.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงค์การออมทรัพย์สำหรับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยจัดทำแบบสรุปตามจำนวนครั้งที่รายงานพร้อมรูปถ่ายของการจัดกิจกรรม รวมทั้งผลการรณรงค์ในแต่ละครั้ง (ตามแบบสรุปผลที่ กผง.กำหนด) 1.2 ยอดเงินฝากคงเหลือ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ) ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แยกเป็น 1.2.1 สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมียอดเงินฝาก คงเหลือ ณ สิ้นเดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ 1.2.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นเดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ ครั้ง รวมแห่ง รวมราย รวมบาท สหกรณ์ ราย บาท กลุ่มเกษตรกร 6 1,200 1,200,000 8 1,500 1,500,000 6( 100) 6(100) 1,296 (108) 1,455,223 (121) 8 (100) 1,590 (106) 1,454,913 (97)

107 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 1.3 ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงาน (ใช้ข้อมูลล่าสุดไม่สะสม) ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แยกเป็น 1.3.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงาน (ใช้ข้อมูลล่าสุด ไม่สะสม) ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แยกเป็น 1.3.2 ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงาน (ใช้ข้อมูลล่าสุด ไม่สะสม) ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แยกเป็น 2. รณรงค์ ส่งเสริมการออมของนักเรียน 2.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงค์การออมทรัพย์สำหรับในโรงเรียน โดยจัดทำแบบสรุปตามจำนวนครั้งที่รายงานพร้อมรูปถ่ายของการจัดกิจกรรม รวมทั้งผลการรณรงค์ในแต่ละครั้ง (ตามแบบสรุปผลที่ กผง.กำหนด) 2.2 ยอดเงินฝากคงเหลือ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ) ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมแห่ง รวมราย รวมบาท สหกรณ์ ราย บาท กลุ่มเกษตรกร ครั้ง 8 1,500 1,500,000 1 120 12,000 8 (100) 1,590 (106) 1,454,913 (97) 1 (100) 146 (122) 147,019 (1225)

108 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
หน่วยนับ แผน ผล 2.3 ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงาน (ใช้ข้อมูลล่าสุด ไม่สะสม) ของนักเรียนที่เข้าโครงการ 3. สรุปผลการจัดกิจกรรมประกวดในโรงเรียนและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม แยกเป็น 3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมประกวดในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดทำแบบสรุปตามจำนวนครั้งที่รายงานพร้อมรูปถ่ายของการประกวดรวมทั้งผลการประกวดแต่ละครั้ง (ตามแบบสรุปผลที่ กผง.กำหนด) 3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรมประกวดในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ โดยจัดทำแบบสรุปตามจำนวนครั้งที่รายงานพร้อมรูปถ่ายของการประกวด รวมทั้งผลการประกวดแต่ละครั้ง (ตามแบบสรุปผลที่ กผง.กำหนด) รวมแห่ง รวมราย รวมบาท ครั้ง 2 180 56,000 3 1 2 (100) 180 (100) 191,952 (343)

109 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน พฤษภาคม 2553

110 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 ตัวชี้วัดที 3.3 เพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ตัวชี้วัด/ ภารกิจตามคำรับรอง หน่วยนับ ปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ 2552 เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2553 ผลงานสะสม จำนวน ร้อยละ สหกรณ์การเกษตร แห่ง 30 100 รวมปริมาณธุรกิจภาคเกษตร บาท 3,518,384,660.00 2,742,073,913.00 74.94 1. การรับฝากเงิน 967,515,177.00 2. การให้เงินกู้ 1,359,266,489.00 3. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 351,040,830.00 4. การรวบรวมผลผลิต 62,988,275.00 5. การแปรรูปผลผลิต 0.00 6. การให้บริการ/อื่นๆ 1,263,142.00  3,659,120,046.40 

111 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ข้อมูลในช่วง เดือน ตั้งแต่กันยายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 ตัวชี้วัดที่ 3.3 เพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ตัวชี้วัด/ ภารกิจตามคำรับรอง หน่วยนับ ปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ 2552 เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2553(4%) ผลงานสะสม จำนวน ร้อยละ สหกรณ์บริการ 8 100 รวมปริมาณธุรกิจบริการ บาท 2,028,872 2,110,026 2,262,566.00 107.23 1. การรับฝากเงิน 28,500.00 2. การให้เงินกู้ 2,045,941.00 3. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 0.00 4. การรวบรวมผลผลิต 5. การแปรรูปผลผลิต 6. การให้บริการ/อื่นๆ 188,125.00

112 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ข้อมูลในช่วง เดือน ตั้งแต่กันยายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 ตัวชี้วัดที่ 3.3 เพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ตัวชี้วัด/ ภารกิจตามคำรับรอง หน่วยนับ ปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ 2552 เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2553(4%) ผลงานสะสม จำนวน ร้อยละ สหกรณ์ออมทรัพย์ แห่ง 4 100 รวมปริมาณธุรกิจออมทรัพย์ บาท 4,003,934,005.00 4,164,090,367.00 3,705,112,391.00 88.98 1. การรับฝากเงิน 295,039,992.00 2. การให้เงินกู้ 3,410,072,399.00 3. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 0.00 4. การรวบรวมผลผลิต 5. การแปรรูปผลผลิต 6. การให้บริการ/อื่นๆ

113 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25523 ข้อมูลในช่วง เดือน ตั้งแต่กันยายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 ตัวชี้วัดที่ 3.3เพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ตัวชี้วัด/ ภารกิจตามคำรับรอง หน่วยนับ ปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ 2552 เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2553 ผลงานสะสม จำนวน ร้อยละ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่ง 2 100 รวมปริมาณธุรกิจเครดิตยูเนี่ยน บาท 28,652,715.00 29,798,823.00 23,542,917.00 79.01 1. การรับฝากเงิน 12,275,728.00 2. การให้เงินกู้ 10,685,110.00 3. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 582,079.00 4. การรวบรวมผลผลิต 0.00 5. การแปรรูปผลผลิต 6. การให้บริการ/อื่นๆ

114 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประจำเดือน พฤษภาคม 2553
ประเภทสหกรณ์ ผลงาน ปี 52 เป้าหมาย ปี 53 ร้อยละของ % ที่เพิ่มขึ้น สหกรณ์การเกษตร 3,518,384,660 3,659,120,046 2,742,073,913 74.94 สหกรณ์ออมทรัพย์ 4,003,934,005 4,164,091,367 3,705,112,391 88.98 สหกรณ์บริการ 2,028,872 2,110,026 2,262,566 107.23 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 28,652,715 29,798,823 23,542,917 79.01 รวม 7,855,120,262.00 6,472,991,787.00 82.40

115 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประจำเดือน พฤษภาคม 2553
ประเภทสหกรณ์ ผลงาน ปี 52 เป้าหมาย ปี 53 ร้อยละของ % ที่เพิ่มขึ้น สหกรณ์ภาคเกษตร 3,518,384,660.00 3,659,120,046.00 2,742,073,913.00 74.94 - สหกรณ์นอกภาคเกษตร รวม 4,034,615,592.58 7,553,000,252.58 4,196,000,216.00 7,855,120,262.00 3,730,917,874.00 6,472,991,787.00 88.91 82.40

116 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2553
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ประจำเดือน ตุลาคม – 10 มิถุนายน 2553

117 1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
ประเภทรายจ่าย แผนงบประมาณ ได้รับโอนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร - งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบรายจ่ายอื่น - เงินอุดหนุน - งบลงทุน 1,464,360 2,233,900 - 162,300 1,363,260 2,138,773 183,730.70 159,135 99,000 891,140 1,544,307.17 123,650 472,120 594,465.83 0.00 35,485 65.37 72.21 100 77.70

118 2) กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - งบดำเนินงาน
ประเภทรายจ่าย แผนงบประมาณ ได้รับโอนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 2) กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย - ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมการนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ - งบอุดหนุน 196,500 49,700 121,800 25,000 100,000 162,204 16,604 120,600 34,296 33,096 1,200 0.00 82.55 -

119 3) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลาง)
ประเภทรายจ่าย แผนงบประมาณ ได้รับโอนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 3) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลาง) - งบดำเนินงาน - เงินผู้เข้าร่วมสัมมนาวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 21 – 23 ก.พ.53 - งบอุดหนุน 54,500 15,700 53,574 926 0.00 98.30 100

120 กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ประเภทรายจ่าย แผนงบประมาณ ได้รับโอนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 4) กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย (จังหวัด) กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ - จัดเวทีสำรวจสถานการณ์ของกลุ่มอาชีพต่อยอด - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายฯ 68,600 13,600 10,000 13,500 71,600 59,844 12,900 11,756 0.00 600 83.58 -

121 กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ สู่มาตรฐานปลอดภัย
ประเภทรายจ่าย แผนงบประมาณ ได้รับโอนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ สู่มาตรฐานปลอดภัย - (ค่าใช้สอยพื้นที่) - ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ - ค่าสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร - งบอุดหนุน - (กลุ่มอาชีพ) - (อุดหนุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์) 9,500 7,000 15,000 145,000 120,000 25,000 1,344 8,156 0.00 - 100

122 5) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย
ประเภทรายจ่าย แผนงบประมาณ ได้รับโอนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 5) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย - งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เกษตรอินทรีย์ 55,600 5,600 50,000 44,000 - 11,600 6,000 79.14

123 6. กิจกรรมหลัก การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย
ประเภทรายจ่าย แผนงบประมาณ ได้รับโอนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 6. กิจกรรมหลัก การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย - งบดำเนินงาน - งบอุดหนุน - (ฟื้นฟูอาชีพ) (ชดเชยดอกเบี้ย 3%) รวม 4,480,760 57,152 7,542,000 3,042,000 4,500,000 12,181,950.70 47,334.50 5,985,942.57 2,943,694.14 9,356,426.94 9,817.50 1,556,057.43 - 2,825,523 .76 82.82 79.37 76.81


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google