งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 ผังมโน ทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 ผังมโน ทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 ผังมโน ทัศน์

2 ความห มาย ความห มาย เป็นผังภาพที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ ของสาระ หรือความคิด ต่าง ๆ ให้เห็น เป็นภาพรวมแล้วมาลำดับ ความคิด เรียบเรียงข้อมูลโดยใช้ ความรู้เดิม เรียบเรียงข้อมูลโดยใช้ ความรู้เดิม มาเชื่อมต่อความรู้ใหม่

3 การคิดเชิง มโนทัศน์ การคิดเชิง มโนทัศน์ คือความสามารถทางสมองใน การเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของข้อมูล ทั้งหมด ของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ อย่างชัดเจน สิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ อย่างชัดเจน โดยมีการจัดระบบ จัดลำดับ ความสำคัญ ของข้อมูล เพื่อสร้างความคิด รวบยอด ของข้อมูล เพื่อสร้างความคิด รวบยอด

4 ผังมโนทัศน์ ( Mind Mapping ) ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิด หลัก ความคิด รอง ความคิด ย่อย

5 รูปแบบกรอบมโนทัศน์ ผังความคิด ( Mind Mapping) ผังใยแมงมุม ( Web Diagram) แผนภูมิเวนน์ ( Venn Diagram) ผังก้างปลา ( Fishbone Map) ผังมโนภาพ ( Concept Map)

6 ผังความคิด ( Mind Mapping)

7 หลั ก รอ ง ย่อ ย

8 ผังใยแมงมุม ( Web Diagram) ทุน เอกส าร คณะกรรม การ ครัวเรือ น สมาชิ ก ผลิตภัณ ฑ์ เงิน ออม แผน ● ● ● ● ● ● ● ●

9 แผนภูมิเวนน์ ( Venn Diagram)

10 ปัจจั ย ปัญห า ผังก้างปลา ( Fishbone Map)

11 ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping 1. เขียน / วาดมโน ทัศน์หลัก ตรงกึ่งกลาง หน้ากระดาษ ตรงกึ่งกลาง หน้ากระดาษ หลั ก

12 2. เขียน / วาดมโนทัศน์รอง ที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ หลักไปรอบ ๆ ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping หลั ก รอ ง

13 ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping 3. เขียน / วาดมโนทัศน์ ย่อย ที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ รอง แตกออกไปเรื่อย ๆ หลั ก รอ ง ย่อ ย

14 4. ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ สื่อความหมาย เป็นตัวแทนความคิดให้ มากที่สุด ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping

15 5. เขียนคำสำคัญ ( Key word) 5. เขียนคำสำคัญ ( Key word) ในกรอบ และเส้นต้อง เชื่อมโยงกัน ในกรอบ และเส้นต้อง เชื่อมโยงกัน 6. คิดอย่างอิสระมากที่สุด ขณะทำ ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping

16 หลั ก รอ ง ย่อ ย

17

18 ประโย ชน์ 1. ใช้ระดมพลังสมอง 2. ใช้นำเสนอข้อมูล 3. ใช้จัดระบบความคิดและ ช่วยความจำ 4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรือ งานต่าง ๆ 5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ ความรู้ 5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ ความรู้

19

20

21

22

23

24

25

26 ตัวอย่าง

27 สวัส ดี

28 ใบงานที่ 1 การสรุปเรื่องโดยใช้ ผังมโน ทัศน์ คำชี้แจง คำชี้แจง อ่านเรื่องที่กำหนดแล้วสรุปโดยใช้ ผังมโนทัศน์ อ่านเรื่องที่กำหนดแล้วสรุปโดยใช้ ผังมโนทัศน์

29 ใบงานที่ 2 การสอดแทรกทักษะการคิดใน ชั้นเรียน วิเคราะห์ตัวชี้วัด วิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะ ในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะ ในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

30 ชั้นตัวชี้วัดสาระแกนกลาง ป.53. วิเคราะห์สื่อ โฆษณาในการ ตัดสินใจ เลือกซื้ออาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีเหตุผล การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( อาหาร เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแล สุขภาพในช่องปาก ฯลฯ )

31 ตางรางวิเคราะห์ ตัวชี้วัด / สาระแกนกลางสมรรถนะ / ทักษะการคิด / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - สิ่งที่นักเรียนต้องรู้ - สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติได้ - บูรณาการกับสาระอื่น

32 ใบงานที่ 3 การสอดแทรกทักษะการคิดใน ชั้นเรียน ( ต่อ ) 1. เขียนคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ( เน้นทักษะการคิด ) 1. เขียนคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ( เน้นทักษะการคิด ) 2. ภาระงาน / ชิ้นงาน 2. ภาระงาน / ชิ้นงาน 3. วิธีการประเมินผล 3. วิธีการประเมินผล - ประเด็นการประเมิน - ประเด็นการประเมิน - วิธีการประเมิน - วิธีการประเมิน

33 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 ผังมโน ทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google