width="20" height="20""> width="20" height="20"">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ การเขียน โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คำสั่ง HTML 5 การแทรก รูปภาพและการเชื่อมโยง รหัส รายวิชา ง 23102 การงาน อาชีพและเทคโนโลยี 6 กลุ่มสาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ การเขียน โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คำสั่ง HTML 5 การแทรก รูปภาพและการเชื่อมโยง รหัส รายวิชา ง 23102 การงาน อาชีพและเทคโนโลยี 6 กลุ่มสาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ การเขียน โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คำสั่ง HTML 5 การแทรก รูปภาพและการเชื่อมโยง รหัส รายวิชา ง 23102 การงาน อาชีพและเทคโนโลยี 6 กลุ่มสาระ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 4 คาบ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ

2 คำสั่ง แทรกรูปภาพ figure ตามหลักการของภาษา HTML หมายถึง การแสดงให้เห็นเป็นภาพ

3 <img src=" ชื่อโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ / ชื่อไฟล์ รูปภาพ. นามสกุลภาพ " คำสั่ง การกำหนด ขนาดรูปภาพ นักเรียนสามารถกำหนดค่าด้านใดด้าน หนึ่งได้ โดยอีกด้านจะกำหนดให้สมดุลเองโดยอัติ โนมัติ > width="20" height="20"

4 คำสั่ง nav ( Navigation ) คือ จะใช้ mark up ส่วนที่ link เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ หรือ link ไปยัง ส่วนต่างๆ ภายในหน้านั้นๆ ส่วน แสดงผล ส่วนเมนู สำหรับคลิก เชื่อมโยง

5 คำสั่ง การเชื่อมโยง 4 แบบ 1. การเชื่อมโยง ระหว่างเว็บเพจ 2. การเชื่อมโยง ภายนอกเว็บไซต์ 3. การเชื่อมโยง โดย ใช้รูปภาพ 4. การเชื่อมโยง Download ไฟล์

6 1. คำสั่ง การเชื่อมโยง ระหว่างเว็บเพจ ข้อความที่ จะเชื่อมโยง ตัวอย่าง รูป ประจำตัว ส่วนแสดงผล ส่วนเมนู สำหรับคลิกเชื่อมโยง

7 2. คำสั่ง การเชื่อมโยง ภายนอกเว็บไซต์ ข้อความที่จะ เชื่อมโยง ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูล ส่วนแสดงผล ส่วนเมนู สำหรับคลิกเชื่อมโยง

8 3. คำสั่ง การเชื่อมโยง โดยใช้รูปภาพ ตัวอย่าง ส่วนแสดงผล ส่วนเมนู รูปภาพสำหรับคลิกเชื่อมโยง หมายเหตุ ชื่อปลายทาง อาจจะเป็น ชื่อเว็บไซต์ หรือ ไฟล์เว็บเพจ ก็ได้ อยู่ที่ความต้องการ

9 เมนูสำหรับคลิก ตัวอย่าง ส่วนแสดงผล ส่วนเมนู รูปภาพสำหรับคลิก Download 4. การเชื่อมโยง Download ไฟล์ หมายเหตุ ส่วนเมนูสำหรับคลิก Download อาจจะเป็น รูปภาพ หรือ ข้อความ ก็ได้ อยู่ที่ความต้องการ

10 (1) การเชื่อมโยง ระหว่างเว็บเพจ นักเรียนจะต้องสร้างเว็บเพจเพิ่มมา 1 เว็บเพจ เช่น เว็บเพจรูปนักเรียน (2) การเชื่อมโยง ภายนอกเว็บไซต์ นักเรียนเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์ ที่นักเรียน ชอบ (3) การเชื่อมโยง โดยใช้รูปภาพ นักเรียนเชื่อมโยงไปยัง Facebook ของ นักเรียน โดยคลิกที่รูปโลโก้ facebook (4) การเชื่อมโยง Download ไฟล์ ( ใช้เมนู รูปภาพ หรือ ข้อความ ก็ได้ ) นักเรียนจะต้องหาไฟล์อะไรก็ได้ เช่น รูปภาพ เอกสารจาก word ลองทำดู รู้ปฏิบัติ ให้นักเรียนเปิดไฟล์งาน เว็บไซต์ประวัติ ส่วนตัวนักเรียน ( ที่ทำสัปดาห์ที่แล้ว ) พิมพ์คำสั่งสร้างเมนูเชื่อมโยง แสดงเมนู เชื่อมโยง 4 แบบ ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ การเขียน โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คำสั่ง HTML 5 การแทรก รูปภาพและการเชื่อมโยง รหัส รายวิชา ง 23102 การงาน อาชีพและเทคโนโลยี 6 กลุ่มสาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google