งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน มาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน มาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน มาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ 24/09/591 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

2 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS 2 โรงเรียน มาตรฐานสากล World Class Standard School เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ ต่อสังคมโลก ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก world Citizen การจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล World Class Standard การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ Quality System Management

3 24/09/593 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

4 24/09/594 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

5 จุดมุ่งหมายและทิศทาง ของโรงเรียน มาตรฐานสากล  การพัฒนาผู้เรียนให้มี ศักยภาพเป็นพลโลก  ยกระดับการจัดการเรียน การสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ยกระดับบริหารจัดการด้วย ระบบคุณภาพ 24/09/595 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

6 ศักยภาพของ ผู้เรียนที่สำคัญ  ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล  ความสามารถคิดประดิษฐ์ อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิผล  ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี 24/09/596 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

7 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่ คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information ) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

8 24/09/598 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

9 IS 1 IS 3 IS 2 ( Research and Knowledge Formation ) ( Communication and Presentation) ( Global Education and Social Service ) การศึกษาค้นคว้าและสร้าง องค์ความรู้ การสื่อสารและการ นำเสนอ การนำความรู้ไปใช้ บริการสังคม 24/09/599 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

10 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่ คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information ) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) IS 1 IS 2 IS 3 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

11 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( รายวิชาพื้นฐาน ) ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม 5 นก. 40 นก. 1. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) (IS1) ( 1-1.5 หน่วยกิต ) จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง หรือ จัดสอนทั้ง 2 รายวิชาต่อเนื่องกัน ภายใน ระยะเวลา 3 ปี จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง จัดสอนในชั้นปีใดปีหนึ่ง หรือ จัดสอนทั้ง 2 รายวิชาต่อเนื่องกัน ภายใน ระยะเวลา 3 ปี 2. การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) (IS2) ( 1-1.5 หน่วยกิต ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) บูรณาการ IS3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในชั้นที่เรียน IS2 มาแล้ว 24/09/5911 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

12 24/09/5912 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

13 24/09/5913 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS

14 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS 14 สรุป ระดับมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ รายวิชาเพิ่มเติมนั้นให้จัดภาคเรียนละ 1 รายวิชา ในชั้นปีใดปีหนึ่งของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติมที่ 1 ใช้ชื่อรายวิชา การศึกษา ค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation ) (1-1.5 หน่วยกิต ) ใน รายวิชานี้ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้และ ทักษะตาม IS 1 ผู้เรียนเลือกประเด็นที่สนใจในการ เรียนรู้ เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ สร้างองค์ความรู้

15 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS 15 รายวิชาเพิ่มเติมที่ 2 ใช้ชื่อรายวิชา การสื่อสาร และการนำเสนอ (Communication and Presentotion ) (1-1.5 หน่วยกิต ) เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากวิชาแรก โดยผู้เรียน นำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า จากรายวิชา การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ มาเขียนรายงานหรือ เอกสารทางวิชาการและนำเสนอเพื่อสื่อสารถ่ายทอด ข้อมูล ความรู้นั้นให้ผู้อื่นเข้าใจ ( ร่องรอยหลักฐานใน การเรียนรู้ได้แก่ ผลงานการเขียนทางวิชาการ 1 ชิ้น และการสื่อสารนำเสนอสิ่งที่ได้จากการศึกษาคันคว้า ในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เป็นภาษาไทย 2,500 คำ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายเป็นภาษาไทย 4,000 คำ หรือภาษาอังกฤษ 2,000 คำ )

16 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS 16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้จัดในกิจกรรมเพื่อพัฒนา สังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นการนำสิ่งที่เรียนรู้จากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 2 รายวิชา ไป ประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์ ต่อสังคม ( สาระการเรียนรู้ IS3) (Global Education and Social Service Activity) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมเพื่อ สังคมและสาธารณประโยชน์ ) ได้กำหนด ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งโรงเรียนทุกแห่ง รวมทั้งโรงเรียนมาตรฐานสากล ต้องจัดเพื่อพัฒนา ผู้เรียน ในส่วนของโรงเรียน มาตรฐานสากลที่สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสาระ IS3 นั้น ควรจัดกิจกรรมในชั้นที่ผู้เรียน ได้เรียนรู้ IS2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

17 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS 17 1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 4. สาระการเรียนรู้ - สาระการเรียนรู้แกนกลาง - สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( ถ้ามี ) 5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 6. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ เป้าหมาย การเรียนรู้

18 24/09/59 โรงเรียนมาตรฐานสากลกับการสอน IS 18 7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 8. การวัดและประเมินผล 9. กิจกรรมการเรียนรู้ 10. เวลาเรียน / จำนวนชั่วโมง หลักฐาน การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน มาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google