งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2 กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2 กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2 กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2

2 Copyright ๒๐๑๑ @ สมาคมนักวางแผนการศึกษาประเทศไทย โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่สามารถ วิเคราะห์ วางแผน หมายถึง กิจกรรมที่สามารถ วิเคราะห์ วางแผน และนำไปปฏิบัติโดยมี จุดเริ่มต้นและ และนำไปปฏิบัติโดยมี จุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุด มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดสิ้นสุด มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน ทรัพยากร ตัวชี้วัด วิธีดำเนินงาน ทรัพยากร ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิธีประเมินผล ที่ชัดเจน ที่ชัดเจน สพป. ลพบุรี เขต ๑ สพป. สุโขทัย เขต 2

3 Copyright ๒๐๑๑ @ สมาคมนักวางแผนการศึกษาประเทศไทย โครงการ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าที่ จัดทำขึ้น อย่างมีระบบมีเป้าหมาย เพื่อการผลิตหรือให้บริการ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการ ดำเนินงานและคาดหวังที่จะได้ ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า สพป. ลพบุรี เขต ๑ สพป. สุโขทัย เขต 2

4 แก้ปัญห า สนอง ความ ต้องการ วัตถุประส งค์ เป้าหมาย ชัดเจน รายละเอียด โครงการ สอดคล้อง อ่าน เข้าใจ ง่าย ระยะเวลา ชัดเจน ทรัพยากร เหมาะสม มีวิธีติดตาม ประเมิน ชัดเจน

5

6

7

8

9

10

11

12 ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงระหว่าง ส่วนประกอบโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ชื่อโครงการ / งาน ชื่อโครงการ / งาน ทำอะไร การวัดและประเมินผล ทำได้แค่ไหน หลักการและเหตุผล ทำไม ต้องทำ กิจกรรม ต้องทำ อะไรบ้าง วัตถุประสงค์โครงการ ทำ แล้ว ได้ อะไร

13 Copyright ๒๐๑๑ @ สมาคมนักวางแผนการศึกษาประเทศไทย สพป. สุโขทัย เขต 2 ๔. กิจกรรมดำเนินการ ที่ กิจกรรม ดำเนินการ ข้อมู ลปี ฐาน เป้าห มาย ตัวชี้วั ด ระยะเว ลา ดำเนิน การ ผู้รับผิด ชอบ กิจกรร ม ๑.๑. แจ้งนโยบาย แนวทาง ฯ การจัดทำและขอใช้ งบประมาณ ๑ ครั้ง ก. ย. ๕๘ นาง สุพิฌา เมฆไหว ๒.๒. เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ฯ ๑ ครั้ง ธ. ค. ๕๘ นาง สุพิฌา เมฆไหว ๓.๓. จัดทำเอกสารแผนฯ ๑๕๐ เล่ม ๑๐๐ เล่ม ม. ค. ๕๙ นาง สุพิฌา เมฆไหว และคณะ ๔.๔. นิเทศ ติดตามการ บริหารแผนฯ ๔กลุ่ม ๑๘ กลุ่ม มิ. ย.- ก. ค. ๕๙

14 Copyright ๒๐๑๑ @ สมาคมนักวางแผนการศึกษาประเทศไทย สพป. ลพบุรี เขต ๑ ๕. งบประมาณที่ใช้ …. ๖. รายละเอียด การใช้งบประมาณ ที่ รายการ กิจกรรมฯ งบประ มาณ เงิน งบ นอ กงบ ฯ ค่า ตอบ แทน ค่าใช้ สอย ค่า วัสดุ ไตร มาส ที่ใช้ อื่นๆ ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔. รวม งบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น สพป. สุโขทัย เขต 2

15 Copyright ๒๐๑๑ @ สมาคมนักวางแผนการศึกษาประเทศไทย สพป. ลพบุรี เขต ๑ ๗. การประเมินผล ตัวชี้วัด ความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ วิธีการวัดและ ประเมินผล เครื่องมื อที่ใช้ ผลผลิต (Out puts) ๑. ๒. ๓. ผลลัพธ์ (Out comes) ๑. ๒. ๓. สพป. สุโขทัย เขต 2 ๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

16 Copyright ๒๐๑๑ @ สมาคมนักวางแผนการศึกษาประเทศไทย โครงการ / กิจกรรม ทำอย่างไรถ้าโครงการมีมากกว่า งบประมาณ สพป. ลพบุรี เขต ๑ สพป. สุโขทัย เขต 2

17

18

19 ส่วนประกอบของงาน ( งานปกติ )( ที่ ปฏิบัติประจำตามโครงสร้าง ) - ชื่องาน................................................... - ลักษณะงานด้าน.. งานบริหารทั่วไป.....( ๔ กลุ่มบริหาร ) - สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ ………...... - สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ที่ ………...... - สนองตัวชี้วัดตามคำรับรองที่.............................. - ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่............. -- กลุ่มย่อยที่รับผิดชอบ................ - ผู้รับผิดชอบ ……………...

20 ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2 กลุ่มนโยบายและ แผน สพป. สท. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google