งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16. การเขียน งานวิจัยแบบง่าย ๆ กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16. การเขียน งานวิจัยแบบง่าย ๆ กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16. การเขียน งานวิจัยแบบง่าย ๆ กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ทบทวน กับ ผู้เกี่ยวข้อ ง ปัญหาใน งานที่ รับผิดชอ บ โจทย์/ คำถาม วิจัย แนวทาง พัฒนา/ ตอบโจทย์ วิจัย ดำเนินกา ร (action) เก็บข้อมูล/ วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผล/ รายงาน/ เผยแพร่ R2R

3 เคล็ดลับสำหรับมือใหม่หัดเขียน

4 รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยใน งานประจำ (R2R)  การเขียนรายงานวิจัยใน แผ่นเดียว  การเขียนรายงานวิจัย แบบเรื่องเล่า  การเขียนรายงานวิจัย แบบเป็นทางการ

5 เป็นรูปแบบการเขียนรายงาน วิจัยในแผ่นเดียว ที่มีข้อมูลสำคัญ ทุกอย่างอยู่ในแผ่นเดียว  โจทย์วิจัย  วัตถุประสงค์  ระเบียบวิธีวิจัย  ผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย ในแผ่นเดียว

6 ตัวอย่าง การเขียน รายงาน วิจัยใน แผ่นเดียว

7

8 การเขียนรายงานวิจัย แบบเรื่องเล่า การเขียน จากการ ถอดเทป การจด โน๊ต ทำเป็น ทีม

9 ตัวอย่าง รูปแบบการเขียนรายงาน วิจัยแบบเรื่องเล่า ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน องค์ประกอบมีด้วยกัน 5 ด้าน ความเป็นมาของโครงการวิจัย ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนคลองแดน ที่ตั้งและการเข้าถึง ประวัติความเป็นมาของชุมชน / เรื่องราว ทาง ประวัติศาสตร์จากความทรงจำ กลุ่มต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว บทสรุปการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

10 สาระสำคัญ ความเป็นมาของโครงการวิจัย ผลการวิจัย ประกอบด้วย

11 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน คลองแดน ที่มาของการวิจัย ประวัติความเป็นมา ของชุมชนคลองแดน มรดกทางวัฒนธรรม กับการท่องเที่ยว กลุ่มต่างๆ ผลการวิจั ย

12 การเขียนรายงานวิจัย การวิจัยรูปแบบนี้นำเสนอรูปแบบที่ ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างง่ายๆ ผู้วิจัยเขียนรายงานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เกินไป ประเด็นสำคัญที่ต้องนำเสนอตาม องค์ประกอบของรายงานวิจัย ตาม ตารางที่ 1 ผู้วิจัยสามารถเขียนความคิดลงใน ตาราง หลังจากนั้นจึงนำเสนอ ผลการวิจัยเป็นความเรียงด้วยการ ขยายความ การเขียนรายงานวิจัย แบบเป็นทางการ

13 สาระที่ปรากฏในรายงานวิจัย แบบเป็นทางการ หัวข้อวิจัยหัวข้องานวิจัยที่ปรับมาจากโจทย์ วิจัย  ปัญหาและความสำคัญของปัญหา เรื่องที่ทำมี ความสำคัญอย่างไร จึงต้องทำวิจัย / มีข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ที่ เกี่ยวข้อง  คำถามวิจัยระบุโจทย์การวิจัย  วัตถุประสงค์เป็นส่วนที่ระบุข้อความที่แสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่ต้องการค้นพบหรือศึกษา ถ้ามีหลาย เรื่องที่ต้องการศึกษาควรเขียนเป็นหัวข้อต่างๆให้ ชัดเจน สิ่งสำคัญ คือวัตถุประสงค์กับหัวข้อต้องมี ความสอดคล้องกัน  ประโยชน์ที่จะได้รับเป็นส่วนที่แสดงให้เห็น ถึงความสำคัญของงานวิจัยว่าจะมีผลต่อการ พัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไร

14  วิธีการวิจัยระบุวิธีการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างระบุขนาดกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยระบุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลระบุวิธีการที่ใช้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลระบุวิธีการและสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเป็น แนวทาง เรียงลำดับตามความสำคัญ ใช้ถ้อยคำ ชัดเจน ใช้วิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย  สรุปและสะท้อนผลเป็นการกล่าวถึงผลการวิจัย อย่างย่อ โดยยึดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด / สมมติฐานการวิจัยเป็นหลัก การสะท้อนผล ระบุการนำ ผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานและข้อเสนอแนะในการ พัฒนางานต่อไป สาระที่ปรากฏในรายงานวิจัยแบบ เป็นทางการ ( ต่อ )

15 ไม่มีอะไรเล็กน้อยเกินไปที่จะรู้ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินไปที่จะพยายาม ขอให้มีความสุขกับการจดบันทึก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร 02-940-6049 Facebook: R2R doae E-mail : research30@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt 16. การเขียน งานวิจัยแบบง่าย ๆ กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google