งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรมตามแนวทาง การพัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจกโรงเรียนทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๔ เป็นแนวทางพัฒนาและประเมินความสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรมตามแนวทาง การพัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจกโรงเรียนทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๔ เป็นแนวทางพัฒนาและประเมินความสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรมตามแนวทาง การพัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจกโรงเรียนทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๔ เป็นแนวทางพัฒนาและประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในรูปแบบ ต่าง ๆ อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

2 ความสำคัญ หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ กำหนดเป็นเกณฑ์ตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษา แต่ละระดับ เพราะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และสามารถสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องปลูกฝัง โดยบูรณาการ พร้อม ๆ กับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

3 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จึงจะได้รับ การตัดสินให้ผ่านการศึกษาแต่ละระดับชั้น เป็นการประเมินที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคน ได้รับการฝึกฝน ให้มีความสามารถในการ อ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ซึ่งเป็น พื้นฐานของการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน

4 รูปแบบการประเมิน รูปแบบ ที่ ๑ การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ รูปแบบ ที่ ๒ การใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

5 รูปแบบการประเมิน รูปแบบ ที่ ๓ กำหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ รูปแบบ ที่ ๔ การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรมตามแนวทาง การพัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจกโรงเรียนทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๔ เป็นแนวทางพัฒนาและประเมินความสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google