งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53

2 กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง การส่งเสริมพัฒนา สินค้า / ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน เกษตรกรสู่มาตรฐานและปลอดภัย เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

3 ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 10 ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4 ร้อยละ 100 1. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ / ปรับปรุงโรงเรือน

5 ร้อยละ 100 2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

6 ร้อยละ 100 3. ปรับปรุงพัฒนาโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน

7 ร้อยละ 100 4. ประสานหน่วยงานรับรองในการขอการับรองมาตรฐาน อย.

8 กิจกรรมรอง การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

9 ร้อยละ 100 1. พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

10 ร้อยละ 100 2. จัดเวทีสำรวจสถานการณ์กลุ่มอาชีพต่อยอด

11 ร้อยละ 100 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ

12 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ การผลิตสินค้าปลอดภัย กิจกรรมรอง ส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร เจ้าภาพ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

13 ร้อยละ 255 1. ประสานงานคัดเลือกสมาชิกที่ทำเกษตรกรอินทรีย์เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่าย

14 ร้อยละ 100 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google