งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates แนวทางการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ : ระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates แนวทางการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ : ระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates แนวทางการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ : ระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

2 Powerpoint Templates Page 2 วิสัยทัศน์กระทรวงฯ : คนไทยสุขภาพดีฯ Basic Package Strategic Focus Specific Issues P&PCurative 20 เป้าหมาย 3 กองทุน 5 กลุ่มวัย 61 เป้าหมาย 1.โครงการพระราชดำริ/ เฉลิมพระเกียรติ 2. PPP 3. Medical Hub 4. ยาเสพติด 5.ASEAN and International Health 6.Border Health 7.จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.กทม. 2 ภาพรวมยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพ

3 Powerpoint Templates Page 3 ระบบบริการ คุณภาพ 1. หัวใจและหลอดเลือด 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 7. 5 สาขา 6. ตาและไต 5. จิตเวช 4. ทารกแรกเกิด 3. อุบัติเหตุ 2. มะเร็ง 8. ทันตกรรม 10. NCD 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค / ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ บรรลุ KPI

4 Powerpoint Templates Page 4 “ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จ ภายในเครือข่ายบริการ” VISION แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

5 Powerpoint Templates Page 5 ความคาดหวังต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในระดับพื้นที่ พื้นที่มีกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และ แผนระดับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา/ภาวะโรคใน ระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม การบูรณาการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคี ระดับพื้นที่ ทั้งการจัดการ แผน งบประมาณ กำลังคน และข้อมูล

6 Powerpoint Templates Page 6 ความคาดหวังต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในระดับพื้นที่ (ต่อ) การบูรณาการงานบริการสาธารณสุขและ งบประมาณ (P&P, รักษา ฟื้นฟูฯ) ในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวคิด Evidence based การจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีระบบการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า ของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ การดูแลสุขภาพตนเอง

7 Powerpoint Templates Page 7 กรอบอนุสัญญาว่าด้วย การควบคุมยาสูบของ องค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ข้อ 14 การเลิกบุหรี่ และการบำบัดรักษา

8 Powerpoint Templates Page 8 พัฒนาและเผยแพร่คู่มือฉบับครบถ้วน ครอบคลุมและเหมาะสม ซึ่งตั้งอยู่บน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และทางปฏิบัติที่ดี ที่สุด โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของประเทศและ ลำดับความสำคัญก่อนหลัง และให้ใช้มาตรการ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะส่งเสริม การเลิกใช้ยาสูบ และการรักษา การติดบุหรี่ที่เพียงพอ มาตรการดำเนินการควบคุมยาสูบ ตาม FCTC ข้อ 14 1 1

9 Powerpoint Templates Page 9 มาตรการดำเนินการควบคุมยาสูบ ตาม FCTC ข้อ 14 (ต่อ) 2.1 ออกแบบ และดำเนินโครงการที่มี ประสิทธิภาพซึ่งมุ่งที่จะส่งเสริมการเลิกใช้ยาสูบ ในสถานที่ 2.2 รวบรวมการวินิจฉัยโรค และการรักษา การติดบุหรี่ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกใช้ ยาสูบไว้ในกลยุทธ์ แผนและโครงการด้านสาธารณสุข และการศึกษาแห่งชาติ 2 2

10 Powerpoint Templates Page 10 มาตรการดำเนินการควบคุมยาสูบ ตาม FCTC ข้อ 14 (ต่อ) 2.3 จัดตั้งโครงการศูนย์ฟื้นฟูและอำนวย ความสะดวกในการรักษาสุขภาพ เพื่อวินิจฉัย ให้คำปรึกษา ป้องกัน และรักษาการติดบุหรี่ 2.4 ร่วมมือกับภาคีอื่นๆ เพื่อให้การรักษา การติดบุหรี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาสามารถ เข้าถึงได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง มากนัก 2 2

11 Powerpoint Templates Page 11 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการ ทางภาษี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 8

12 Powerpoint Templates Page 12 แผนความร่วมมือการควบคุมยาสูบ แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ - แกนเชื่อมประสาน เสริมพลัง ความเข้มแข็ง แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ - แกนเชื่อมประสาน เสริมพลัง ความเข้มแข็ง 1. การพัฒนานโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย - คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ( คบยช.) - กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2. การพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ฯ มหิดล ( ศจย.) 3. การพัฒนาเครือข่าย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และบริการเลิกบุหรี่ - ภาคีรณรงค์ - สื่อมวลชน - องค์กรวิชาชีพสุขภาพ - Quitline (1600)

13 Powerpoint Templates Page 13 มาตรการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมาย ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2557 มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย / การปิด ช่องว่างของกฎหมาย / ร่วมผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุม การบริโภคยาสูบพ.ศ. …. สร้างความร่วมมือการทำงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังควบคุมยาสูบแบบมีส่วน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่เพื่อลดปริมาณการบริโภคยาสูบ พัฒนาการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมยาสูบแบบ มีส่วนร่วม

14 Powerpoint Templates Page 14 เป้าหมายสูงสุด การพัฒนาระบบการให้บริการ บำบัดผู้เสพยาสูบ

15 Powerpoint Templates Page 15 ช่วยลดทอนปัญหาจาก NCD ได้ ช่วยลดทอนปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ภาครัฐสามารถปกป้องชีวิตของคนไทยจาก การเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิตได้ ลดภาระโรคอันเกิดจากยาสูบได้ และลดการสูญเสีย การเจ็บป่วย เสียชีวิตของคนไทย ก่อนวัยอันควร จากโรคที่เกิดจากบริโภคยาสูบได้ ปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนไทย

16 Powerpoint Templates Page 16 การพัฒนาระบบบริการบำบัดผู้เสพยาสูบ การเพิ่มความเข้มข้นเชิงนโยบายใน การควบคุมยาสูบ ดังนี้ 1. การขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 2. การปรับขึ้นเพดานภาษียาสูบ 3. การห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างเคร่งครัด

17 Powerpoint Templates Page 17 การพัฒนาระบบบริการบำบัดผู้เสพยาสูบ(ต่อ) การจัดระบบบริการเลิกบุหรี่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยง่าย ดังนี้ 1. มีนโยบายระบุที่ชัดเจนของภาครัฐ 2. มีการสั่งการและประเมินผลจาก กระทรวง สาธารณสุข 3. การดำเนินงานต้องมีการบูรณาการการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของหลากหลายองค์กรเข้าไว้ ด้วยกัน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การ ให้บริการนี้ มีประสิทธิภาพและได้ผลสำเร็จสูงสุด

18 Powerpoint Templates Page 18


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates แนวทางการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ : ระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบ เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google