งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักประสานและติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักประสานและติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักประสานและติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กลุ่มด้านการต่างประเทศ : รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) การสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจกับต่างประเทศ การเยือนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน การเยือนไทยและการพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิก การส่งเสริมความเชื่อมโยงภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ผ่านการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสำหรับประเทศเพื่อนบ้านโดยร่วมกับประเทศที่สาม กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดูแลนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการประสานงานของเสาทั้ง ๓ เสาหลักและการดำเนินงานด้านกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีของอาเซียน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนระยะ ๑o ปี โดยมีแผนระยะแรก ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) รวมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - จีน การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ การผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ค.-ก.ย.๕๗) ระยะที่ ๒ (ก.ย.๕๗-เม.ย.๕๙) ระยะที่ ๓ (เม.ย.๕๙ เป็นต้นไป)

2 สำนักประสานและติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กลุ่มด้านการต่างประเทศ : รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการจัดกิจกรรมศึกษาลู่ทางการค้า การลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ และส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีของไทย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน อาทิ การค้างาช้าง ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และ IUU รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางทะเล และการปรับปรุงมาตรฐาน การบินพลเรือนของไทย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน การรณรงค์การรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ.๒o๑๗-๒o๑๘ การใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และนำความเป็นไทยสู่สากล การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ค.-ก.ย.๕๗) ระยะที่ ๒ (ก.ย.๕๗-เม.ย.๕๙) ระยะที่ ๓ (เม.ย.๕๙ เป็นต้นไป)

3 สำนักประสานและติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กลุ่มด้านการต่างประเทศ : รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๔) การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมุ่งสู่ฟุตบอลเยาวชนโลก และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการสร้างกีฬาไทยเพื่อความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ การจัดทำกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย / พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาเซียน การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศภายในประเทศ การบริหารการจัดการและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรราการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมเผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม ตอลดจนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์และนำความเป็นไทยสู่สากล ระยะที่ ๑ (พ.ค.-ก.ย.๕๗) ระยะที่ ๒ (ก.ย.๕๗-เม.ย.๕๙) ระยะที่ ๓ (เม.ย.๕๙ เป็นต้นไป)


ดาวน์โหลด ppt สำนักประสานและติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google