งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักประสานและ ติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๑ ( พ. ค.- ก. ย. ๕๗ ) ระยะที่ ๒ ( ก. ย. ๕๗ - เม. ย. ๕๙ ) ระยะที่ ๓ ( เม. ย. ๕๙ เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักประสานและ ติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๑ ( พ. ค.- ก. ย. ๕๗ ) ระยะที่ ๒ ( ก. ย. ๕๗ - เม. ย. ๕๙ ) ระยะที่ ๓ ( เม. ย. ๕๙ เป็นต้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักประสานและ ติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๑ ( พ. ค.- ก. ย. ๕๗ ) ระยะที่ ๒ ( ก. ย. ๕๗ - เม. ย. ๕๙ ) ระยะที่ ๓ ( เม. ย. ๕๙ เป็นต้นไป ) การเยือนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิก อาเซียน การเยือนไทยและการพบหารือกับผู้นำและผู้แทน ระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ สมาชิก การส่งเสริมความเชื่อมโยงภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศ ผ่านการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา สำหรับประเทศเพื่อนบ้านโดยร่วมกับประเทศที่ สาม กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน ภาคใต้ และการดูแลนักเรียน / นักศึกษาไทย มุสลิมในต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการประสานงานของเสาทั้ง ๓ เสาหลักและการ ดำเนินงานด้านกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีของอาเซียน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนระยะ ๑ o ปี โดยมีแผนระยะแรก ๕ ปี ( ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ) รวมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - จีน การสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจกับ ต่างประเทศ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ การผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และเป็นที่ ยอมรับของประชาคมโลก การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1

2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ที่ดีของไทย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องการแก้ไขปัญหา เร่งด่วน อาทิ การค้างาช้าง ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และ IUU รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการ โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางทะเล และการ ปรับปรุงมาตรฐาน การบินพลเรือนของไทย การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ การจัดกิจกรรมศึกษาลู่ทางการค้า การลงทุนใน ต่างประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ และส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักประสานและ ติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๑ ( พ. ค.- ก. ย. ๕๗ ) ระยะที่ ๒ ( ก. ย. ๕๗ - เม. ย. ๕๙ ) ระยะที่ ๓ ( เม. ย. ๕๙ เป็นต้นไป ) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการ ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ อันดีกับต่างประเทศ และเพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของประเทศ และนำความเป็นไทยสู่ สากล การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ ต่างประเทศ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน การรณรงค์การรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ วาระปี ค. ศ. ๒ o ๑๗ - ๒ o ๑๘ 2

3 สำนักประสานและ ติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๑ ( พ. ค.- ก. ย. ๕๗ ) ระยะที่ ๒ ( ก. ย. ๕๗ - เม. ย. ๕๙ ) ระยะที่ ๓ ( เม. ย. ๕๙ เป็นต้นไป ) การจัดทำกฎหมายลำดับรอง พ. ร. บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย / พ. ร. บ. ส่งเสริมกีฬาอาเซียน สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ( พ. ศ. ๒๕๖ o – ๒๕๖๔ ) โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมุ่งสู่ฟุตบอลเยาวชนโลก และได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี พ. ศ. ๒๕๖๙ โครงการสร้างกีฬาไทยเพื่อความเป็นเลิศระดับนานาชาติ ( พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ ) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ การบริหารการจัดการและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ การส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการท่องเที่ยวและจัดทำ แผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศภายในประเทศ การส่งเสริมเผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม ตอลดจนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริม ภาพลักษณ์และนำความเป็นไทยสู่สากล โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรราการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคม อาเซียน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 3


ดาวน์โหลด ppt สำนักประสานและ ติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๑ ( พ. ค.- ก. ย. ๕๗ ) ระยะที่ ๒ ( ก. ย. ๕๗ - เม. ย. ๕๙ ) ระยะที่ ๓ ( เม. ย. ๕๙ เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google