งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้ มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการ เชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย บริการ ” แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้ มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการ เชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย บริการ ” แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้ มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการ เชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย บริการ ” แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) นพ. โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2

3 ระดับ จำนวนรวม รพศ. ( A ) 33 ระดับ ตติยภูมิ 113 แห่ง รพท. ( S ) 48 รพท. ขนาดเล็ก ( M 1) 35 รพช. แม่ข่าย ( M 2) 91 ระดับทุติยภูมิ 774 แห่ง รพช. ขนาด ใหญ่ ( F1 ) 73 รพช. ขนาด กลาง ( F2 ) 518 รพช. ขนาดเล็ก (F3 ) 35 รพช. สร้างใหม่ 57 ศสม. 226 ระดับปฐมภูมิ 10,174 แห่ง รพ. สต 9750 สสช 198

4 1. ลดอัตราป่วย 2. ลดอัตราตาย 3. มาตรฐานการบริการ 4. เข้าถึงบริการ 5. ลดค่าใช้จ่าย

5 3 Approach 1. เครือข่ายมาตรฐาน 2. ระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ 3. โรคที่เป็นปัญหา

6 ระบบบริการคุณภาพ 1. หัวใจและหลอดเลือด 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 7. 5 สาขา 6. ตาและไต 5. จิตเวช 4. ทารกแรกเกิด 3. อุบัติเหตุ 2. มะเร็ง 8. ทันตกรรม 10. NCD 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค / ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ บรรลุ KPI

7 1. การบริหารจัดการ 2. พบส. 3. HR 4. Investment การ ลงทุน 1 1 2 2

8 1. ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการของเครือข่าย - คณะกรรมการบริหารเครือข่าย - คณะกรรมการจัดทำแผน 10 สาขา 2. กำหนดระดับของสถานบริการ ในเครือข่าย 3. ทำแผนพัฒนาเครือข่าย

9 1. ระบบการดูแลผู้ป่วยหัวใจ STEMI 2. ระบบการผ่าตัด Open Heart 3. ระบบการดูแลผู้ป่วย อุบัติเหตุ 4. ระบบการดูแล Appendectomy ฯลฯ เกิดการพัฒนาระบบบริการที่มี ประสิทธิภาพ

10 1. เอกสารการจัดระดับสถานบริการ 2. เอกสารกรอบการดำเนินการ 10 สาขา 3. การชี้แจงเครือข่าย 12 เครือข่าย ในการจัดทำแผน 4. Time Line แผนการดำเนินการ

11

12 ลำดั บ กิจกรรมระยะเวลา 1. ชี้แจงการจัดทำแผนฯ 22 พย.55 2. 12 เครือข่ายจัดทำแผนพย.55 – 14 ธค.55 3. คณะกรรมการระดับ กระทรวงพิจารณาแผน 1 ( บริหารจัดการ, พบส ) 28 ธค.55 4. เสนอผู้บริหารมค.56 5. ประกาศใช้แผน 1 มค.56 6. ดำเนินการจัดทำแผน 2 (HR, Investment) กพ.56


ดาวน์โหลด ppt “ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้ มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการ เชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย บริการ ” แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google